جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای ۱

شامل مباحث زیر می باشد.

Azolate Sar va Gardan

Oroughe Andame Khalfi

Oroughe Sar va Asabe Mohiti

Circulatory System

Digestive System

Anatomy Basics

Body Areas

Miology

Ostology

Syndesmology

جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای ۱