پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی

مناسب اساتید و کنفرانس طول ترم دانشجویان و همچنین مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

شامل مباحث زیر می باشد.

جلسه دوم : مباحث نظری به تعداد 46 اسلاید pdf شده

جلسه سوم : شروع متره و برآورد به تعداد 39 اسلاید pdf شده

جلسه چهارم : کار عملی به تعداد 46 اسلاید pdf شده

جلسه پنجم : فهرست بهای ابنیه به تعداد 42 اسلاید pdf شده

جلسه ششم : آشنایی با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تعداد 46 اسلاید قابل ویرایش

جلسه هفتم : مناقصه و انواع آن به تعداد 58 اسلاید pdf شده

جلسه هشتم : ضمانتنامه و انواع آن به تعداد 38 اسلاید pdf شده

جلسه نهم : تاخیرات ، تعلیق و تعدیل به تعداد 25 اسلاید pdf شده

به همراه

جدول پروفیل های اشتال (با اضافات جداول کاربردی ) نوشته مارتا اشنایدر بورگر مترجم محمدرضا عباسی


پاورپوینت کلاس متره و برآورد استاد محسنی