وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2019-01-16T02:24:29+01:00 mihanblog.com جزوه تئوری حسابداری دکتری 2019-01-11T10:13:42+01:00 2019-01-11T10:13:42+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1068 مجتبی صادقی جزوه تئوری حسابداری دکتریبه تعداد 129 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات سر فصل مباحث جزوهبررسی تطبیقی چارچوب نظری حسابداری در FASB-IASB ایرانبررسی تطبیقی چارچوب نظری ایران - آمریکاآخرین تغییرات در صورتهای مالی و استانداردهای حسابداریمبانی نظری تهیه صورتهای مالی تطبیقیحسابداری چند الگوییتئوری اثباتی حسابداریروش های مبتنی بر پیش بینیرویکرد اطلاعات مربوط به ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیریاسکات - روش مبتنی بر تعیین ارزش ، از نظر ارائه اطلاعاتروش مبتنی بر روید جزوه تئوری حسابداری دکتری

به تعداد 129 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

سر فصل مباحث جزوه

بررسی تطبیقی چارچوب نظری حسابداری در FASB-IASB ایران

بررسی تطبیقی چارچوب نظری ایران - آمریکا

آخرین تغییرات در صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری

مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تطبیقی

حسابداری چند الگویی

تئوری اثباتی حسابداری

روش های مبتنی بر پیش بینی

رویکرد اطلاعات مربوط به ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری

اسکات - روش مبتنی بر تعیین ارزش ، از نظر ارائه اطلاعات

روش مبتنی بر رویدادها و رفتارها

حسابداری ارزش جاری

حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمتها

الگوی تعیین ارزش و اندازه گیری سود


جزوه تئوری حسابداری دکتری

]]>
Materials and Methods in ELT By: Jo McDonough 2019-01-11T10:13:06+01:00 2019-01-11T10:13:06+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1067 مجتبی صادقی Materials and Methods in ELTBy: Jo McDonoughمنبع درس تهیه و تدوین مطالب درسیاین فایل ویرایش سوم کتاب می باشد.316 صفحه pdf به زبان اصلیلطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد. Materials and Methods in ELT By: Jo McDonough Materials and Methods in ELT

By: Jo McDonough

منبع درس تهیه و تدوین مطالب درسی

این فایل ویرایش سوم کتاب می باشد.

316 صفحه pdf به زبان اصلی

لطفا توجه نمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.


Materials and Methods in ELT By: Jo McDonough

]]>
جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری 2019-01-06T20:50:51+01:00 2019-01-06T20:50:51+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1066 مجتبی صادقی جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوریسیزده جلسه کلاس درسدر 24 صفحه pdfجزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری

سیزده جلسه کلاس درس

در 24 صفحه pdf

جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری

]]>
جزوه اصول مهندسی سد 2019-01-06T20:50:06+01:00 2019-01-06T20:50:06+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1065 مجتبی صادقی جزوه اصول مهندسی سدبه تعداد 35 صفحه pdfمناسب مرور و جمع بندی ایام امتحاناتشامل مباحث زیر می باشد.مقدمهتاریخچه سد سازی در جهانتاریخچه سد سازی در ایرانتقسیم بندی سدها از نظر کاربردتقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفیمحاسن و معایب سدهای خاکی و بتنیتقسیم بندی سدها از نظر بزرگیتاسیسات جانبی سدهابارگذاری سدهامطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاهسدهای سنگریزه ایطراحی و انتخاب مصالحپوشش شیروانیکاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکیانواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنهاانواع ترک هاضریب ایمنیروش های جزوه اصول مهندسی سد

به تعداد 35 صفحه pdf

مناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه

تاریخچه سد سازی در جهان
تاریخچه سد سازی در ایران
تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد
تقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفی
محاسن و معایب سدهای خاکی و بتنی
تقسیم بندی سدها از نظر بزرگی
تاسیسات جانبی سدها
بارگذاری سدها
مطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاه
سدهای سنگریزه ای
طراحی و انتخاب مصالح
پوشش شیروانی
کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی
انواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنها
انواع ترک ها
ضریب ایمنی
روش های محاسباتی پایداری

جزوه اصول مهندسی سد

]]>
400 کلمه تخصصی زبان مدیریت بازرگانی 2019-01-06T20:49:00+01:00 2019-01-06T20:49:00+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1064 مجتبی صادقی 400 کلمه تخصصی زبان مدیریت بازرگانی12 صفحه pdf400 کلمه تخصصی زبان مدیریت بازرگانی

400 کلمه تخصصی زبان مدیریت بازرگانی

12 صفحه pdf


400 کلمه تخصصی زبان مدیریت بازرگانی

]]>
جزوه سنسور و ابزار دقیق 2019-01-06T20:48:28+01:00 2019-01-06T20:48:28+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1063 مجتبی صادقی جزوه سنسور و ابزار دقیقبه تعداد 143 صفحه pdf (بصورت زوجی 285 صفحه است)مناسب اساتید و دانشجویان مهندسیو همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات شامل فهرست زیر می باشد.مشخصات عمومی سنسورها و یا مبدلهادسته بندی مختلف مبدلهامشخصه های مبدلمشخصه های استاتیکصحتقدرت تفکیکتکرار پذیریهیستر زیسخطی بودنمشخصه های دینامیک Instrumentations1- Transducers Specification1-1 Static Specification1-2 Dynamic Specification2- Position Transducers2-1 Potentiometers2-2 Linear and Rotary Differential Tra

جزوه سنسور و ابزار دقیق

به تعداد 143 صفحه pdf (بصورت زوجی 285 صفحه است)

مناسب اساتید و دانشجویان مهندسی

و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

شامل فهرست زیر می باشد.

مشخصات عمومی سنسورها و یا مبدلها

دسته بندی مختلف مبدلها

مشخصه های مبدل

مشخصه های استاتیک

صحت

قدرت تفکیک

تکرار پذیری

هیستر زیس

خطی بودن

مشخصه های دینامیک

 

Instrumentations
1- Transducers Specification
1-1 Static Specification
1-2 Dynamic Specification
2- Position Transducers
2-1 Potentiometers
2-2 Linear and Rotary Differential Trasducers
2-3 Optical Encoders
2-4 Synchros and Resolvers
3 Force Transducers
3-1 Stress and Strain
3-2 Strain Gage
3-3 Wheatstone Bridge Circuit
3-4 Load Cells
4 Motion Transducers
4-1 Velocity Transducers
4-2 Acceleration
5 Fluid Transducers
5-1 Pressure Transducers
3
5 - 2 Flow Transducers
5 - 3 Level Transducers
6 Temperature Transducers
6 - 1 Thermocouple
6 - 2 RTD
6 - 3 Thermistor
6 - 4 Integrated-Circuit Temperature Transducers
7 Signal Conditioners and Transmission7
7 - 1 Instrumentation Amplifiers
7 - 2 Zero and Span Circuits
7 - 3 Voltage to Current Conversion
7 - 4 Current to Voltage Conversion
7 - 5 Voltage to Frequency Conversion
7 - 6 Frequency to Voltage Conversion
7 - 7 Isolation Circuits
8 - Cabling (Shielding, Grounding


جزوه سنسور و ابزار دقیق

]]>
کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر 2019-01-06T20:47:46+01:00 2019-01-06T20:47:46+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1062 مجتبی صادقی کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر954 صفحه pdfمناسب دانشجویان ارشد و کنکور دکتریکتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر

کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر

954 صفحه pdf

مناسب دانشجویان ارشد و کنکور دکتری


کتاب مبانی بیولوژی گیاهی ک - ار - استرن ترجمه دکتر هرمزدیار کیان مهر

]]>
خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی 2019-01-06T20:47:12+01:00 2019-01-06T20:47:12+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1061 مجتبی صادقی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگیبه تعداد 61 صفحه عکس از جزوه دست نویس شده دانشجومناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحاناتخلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

به تعداد 61 صفحه عکس از جزوه دست نویس شده دانشجو

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات


خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

]]>
پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورش بر اساس کتاب دکتر شعاری نژاد 2019-01-06T20:46:32+01:00 2019-01-06T20:46:32+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1060 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورشبر اساس کتاب دکتر شعاری نژادبیش از 200 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین مرور سریع و جمع بندی امتحانات وحدت تجربه اجتماعی و فلسفه تربیتضرورت تغییر فلسفه اموزش و پرورشارزشهای فلسفه ی آموزش و پرورشانسان و فلسفهانسان و تربیتزبان فلسفهفلسفه آموزش و پرورشفلسفه آموزش و پرورش از نظر آرمانگرایی فلسفه آموزش و پرورش در رآلیسم معلم و فرهنگ زیبایی شناسیدیدگاههای آموزش و پرورش پیشرفتهنظریه ارزشی در تجربه گرایی وعملگراییفلسف

پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورش

بر اساس کتاب دکتر شعاری نژاد

بیش از 200 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین مرور سریع و جمع بندی امتحانات

 

وحدت تجربه اجتماعی و فلسفه تربیت

ضرورت تغییر فلسفه اموزش و پرورش

ارزشهای فلسفه ی آموزش و پرورش

انسان و فلسفه

انسان و تربیت

زبان فلسفه

فلسفه آموزش و پرورش

فلسفه آموزش و پرورش از نظر آرمانگرایی
 
فلسفه آموزش و پرورش در رآلیسم
 
معلم و فرهنگ
 
زیبایی شناسی

دیدگاههای آموزش و پرورش پیشرفته

نظریه ارزشی در تجربه گرایی وعملگرایی

فلسفه آموزش و پرورش پراگماتیستی

هدف های آینده نگرانه آموزش و پرورش

معلم و هدفهای تربیتی

انسان از نظر اسلام

وظایف آموزش و پرورش

تربیت و تدریس


پاورپوینت کامل فلسفه آموزش و پرورش بر اساس کتاب دکتر شعاری نژاد

]]>
تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی 2018-12-26T07:07:32+01:00 2018-12-26T07:07:32+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1059 مجتبی صادقی تحلیل محیط کسب و کار استاد رضویدانشجویان مجازی دانشگاه شهید بهشتی106 صفحه pdfمناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات ترمتحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی

دانشجویان مجازی دانشگاه شهید بهشتی

106 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جمع بندی امتحانات ترم

تحلیل محیط کسب و کار استاد رضوی

]]>
جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی) 2018-12-26T07:06:09+01:00 2018-12-26T07:06:09+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1058 مجتبی صادقی جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی)طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی21 صفحه  pdfدست نویس دانشجو از جلسات کلاسمناسب اساتید و جمعبندی مرور سریع ایام امتحاناتجزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی) جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی)

طبق کلاس های خانم دکتر آقابابایی

21 صفحه  pdf

دست نویس دانشجو از جلسات کلاس

مناسب اساتید و جمعبندی مرور سریع ایام امتحانات

جزوه دستنویس مدیریت تطبیقی (نوشته فرل هدی)

]]>
کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی 2018-12-26T07:05:05+01:00 2018-12-26T07:05:05+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1057 مجتبی صادقی کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی شامل مباحث زیر می باشد.فصل 1 : کنترل تطبیقی چیست – به تعداد 71 صفحه pdfفصل 2 : تخمین پارامتر زمان – حقیقی – به تعداد 60 صفحه pdfفصل 3 : رگولاتورهای خود تنظیم قطعی – به تعداد 60 صفحه pdfفصل 4 : رگولاتورهای خود تنظیم اتفاقی و پیش بین – به تعداد 60 صفحه pdfفصل 5 : سیستم ای تطبیقی مدل – مرجع – به تعداد 95 صفحه pdfفصل 6 : ویژگی های سیستم های تطبیقی – به تعداد 106 صفحه pdfفصل 7 : کنترل تطبیقی اتفاقی – به تعداد 34 صفحه pdfفصل 8 : تنظیم – خودکار – به تعد کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی

 

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل 1 : کنترل تطبیقی چیست – به تعداد 71 صفحه pdf

فصل 2 : تخمین پارامتر زمان – حقیقی – به تعداد 60 صفحه pdf

فصل 3 : رگولاتورهای خود تنظیم قطعی – به تعداد 60 صفحه pdf

فصل 4 : رگولاتورهای خود تنظیم اتفاقی و پیش بین – به تعداد 60 صفحه pdf

فصل 5 : سیستم ای تطبیقی مدل – مرجع – به تعداد 95 صفحه pdf

فصل 6 : ویژگی های سیستم های تطبیقی – به تعداد 106 صفحه pdf

فصل 7 : کنترل تطبیقی اتفاقی – به تعداد 34 صفحه pdf

فصل 8 : تنظیم – خودکار – به تعداد 20 صفحه pdf

فصل 9 : جدولبندی بهره – به تعداد 34 صفحه pdf

فصل 10 : سیستم ای مقاوم و خودنوسازی – به تعداد 34 صفحه pdf

فصل 11 : مباحث عملی و پیاده سازی – به تعداد 62 صفحه pdf

فصل 12 : محصولات تجاری و کاربردها – به تعداد 56 صفحه pdf

فصل 13 : دورنمای کنترل تطبیقی – به تعداد 27 صفحه pdf

واژه نامه – فهرست نویسندگان و نمایه – به تعداد 31 صفحه pdf

کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی

]]>
کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی 2018-12-26T07:03:09+01:00 2018-12-26T07:03:09+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1056 مجتبی صادقی کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالیافرایم توربان، دانشگاه هاوایی در منوآدوروتی لیدنر، دانشگاه ب یلورافرایم مك لین، دانشگاه ایالتی جورجیاجیمز وترب، دانشگاه صنعتی تگزاسجلد اول 470 صفحه pdfجلد دوم 475 صفحه pdfجلد سوم  442 صفحه pdfکتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی

افرایم توربان، دانشگاه هاوایی در منوآ
دوروتی لیدنر، دانشگاه ب یلور
افرایم مك لین، دانشگاه ایالتی جورجیا
جیمز وترب، دانشگاه صنعتی تگزاس

جلد اول 470 صفحه pdf

جلد دوم 475 صفحه pdf

جلد سوم  442 صفحه pdf


کتاب فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی

]]>
جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب 2018-12-13T20:45:31+01:00 2018-12-13T20:45:31+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1054 مجتبی صادقی خلاصه کتاب اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور37 صفحه pdfحل نمونه مسایل در حین تدریس جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب خلاصه کتاب اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور

37 صفحه pdf

حل نمونه مسایل در حین تدریس

جزوه کلاسی اصول حسابداری 3 انتشارات پیام نور - خلاصه شده کل کتاب

]]>
جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات 2018-12-13T20:44:39+01:00 2018-12-13T20:44:39+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1053 مجتبی صادقی جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالاتویژه کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامیبه تعداد 302 صفحه با کیفیت عالیجزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات

ویژه کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

به تعداد 302 صفحه با کیفیت عالی


جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات

]]>
جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری 2018-12-13T20:40:46+01:00 2018-12-13T20:40:46+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1052 مجتبی صادقی جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوریسیزده جلسه کلاس درسدر 24 صفحه pdf جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری

سیزده جلسه کلاس درس

در 24 صفحه pdf

جزوه اصول روابط بین الملل دکتر خاوری

]]>
پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی 2018-12-13T20:25:14+01:00 2018-12-13T20:25:14+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1050 مجتبی صادقی پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانیبهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمامبه تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش حمام علیقلی آقانام حمام برگرفته از چیست؟ویژگیهای این حمام چیست؟نقوش و گچبرینحوه تقسیم گرمانقاشی های حمامسیستم نوردهی حماماستفاده از حمامجرئیات حمامجریان آب در حمامتاثیر صدای آب در حمامکاربری جدید حمامپلان حمامبرش طولی عرضیپرسپکتیو حمامپاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

بهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمام

به تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش

 

حمام علیقلی آقا

نام حمام برگرفته از چیست؟

ویژگیهای این حمام چیست؟

نقوش و گچبری

نحوه تقسیم گرما

نقاشی های حمام

سیستم نوردهی حمام

استفاده از حمام

جرئیات حمام

جریان آب در حمام

تاثیر صدای آب در حمام

کاربری جدید حمام

پلان حمام

برش طولی عرضی

پرسپکتیو حمام


پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

]]>
پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد) نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی 2018-12-10T09:07:19+01:00 2018-12-10T09:07:19+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1049 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسویبه تعداد 507 اسلاید قابل ویرایش  فصولی كه باید تدریس و مطالعه شود عبارتند از:10، 1،2،3،4،5،6،7،8،9 12،13،14،17،18فصل 11 و 15 و 16 در این فایل موجود نمی باشند. فصل اول تاریخچه مختصری از شكل گیری علم اقتصاد و مكاتب اقتصادیفصل دوم روش و ابزار تحلیل اقتصادیفصل سوم تقاضا و عرضهفصل چهارم تولیدفصل پنجم تئوری هزینه تولیدفصل ششم بازارها و تغییر قیمتفصل هفتم مقدمه ای بر اقتصادكلان

پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)

نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی

به تعداد 507 اسلاید قابل ویرایش

 

 

فصولی كه باید تدریس و مطالعه شود عبارتند از:
10، 1،2،3،4،5،6،7،8،9 
12،13،14،17،18

فصل 11 و 15 و 16 در این فایل موجود نمی باشند.

 

فصل اول تاریخچه مختصری از شكل گیری علم اقتصاد و مكاتب اقتصادی

فصل دوم روش و ابزار تحلیل اقتصادی

فصل سوم تقاضا و عرضه

فصل چهارم تولید

فصل پنجم تئوری هزینه تولید

فصل ششم بازارها و تغییر قیمت

فصل هفتم مقدمه ای بر اقتصادكلان

فصل هشتم اندازه گیری درآمد و ستاده ملی

فصل نهم مشكلات كلان اقتصادی

فصل دهم تعیین الگوی درآمد ملی

فصل یازدهم ___

فصل دوازدهم دولت و نقش اقتصادی آن

فصل سیزدهم مالیات

فصل چهاردهم پول

فصل پانزدهم ___

فصل شانزدهم ___

فصل هفدهم رشد اقتصادی

فصل هیجدهم توسعه اقتصادی

 


پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد) نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی

]]>
جزوه اخلاق کاربردی 2018-12-10T09:06:23+01:00 2018-12-10T09:06:23+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1048 مجتبی صادقی جزوه اخلاق کاربردیبه تعداد 46 صفحه pdfمشترک همه رشته های سطح کارشناسی لطفا توجه فرمایید محتوای این فایل موارد زیر است. تعریف واژه اخلاقتعریف علم اخلاقتعریف اخلاق کاربردیاهمیت و جایگاه اخلاق کاربردیموانع دستیابی به علم حقیقیآداب اخلاقی آموختن** پاسخ به پرسش های فصل اول **** پاسخ به پرسش های فصل دوم **** پاسخ به پرسش های فصل چهارم **امانتداریمعیارهای معاشرتنظارت اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکرشرایط امر به معروف و نهی از منکرشرایط اجرا** پاسخ به پرسش های فصل پنجم **شریط ازدواج

جزوه اخلاق کاربردی

به تعداد 46 صفحه pdf

مشترک همه رشته های سطح کارشناسی

 

لطفا توجه فرمایید محتوای این فایل موارد زیر است.

 

تعریف واژه اخلاق

تعریف علم اخلاق

تعریف اخلاق کاربردی

اهمیت و جایگاه اخلاق کاربردی

موانع دستیابی به علم حقیقی

آداب اخلاقی آموختن

** پاسخ به پرسش های فصل اول **

** پاسخ به پرسش های فصل دوم **

** پاسخ به پرسش های فصل چهارم **

امانتداری

معیارهای معاشرت

نظارت اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

شرایط اجرا

** پاسخ به پرسش های فصل پنجم **

شریط ازدواج از دیدگاه اسلام

شرایط همسر خوب

جزوه اخلاق کاربردی

]]>
جزوه اقتصاد مهندسی 2018-12-10T08:59:27+01:00 2018-12-10T08:59:27+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1047 مجتبی صادقی جزوه اقتصاد مهندسیبه تعداد 70 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترمبه همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس  شامل محتوای زیر می باشدانواع تصمیمانواع هزینهمفاهیم اولیهپارامترهای فرآیند مالیفاکتورهافرآیند مالی سری هندسیانواع نرخ های بهرهنرخ موثر مرکب پیوستهتکنیک های اقتصاد مهندسینرخ بازگشت سرمایهفرآیند مالی پروژه با هزینه اولیهمقایسه پروژه هااستهلاکتجزیه و تحلیل اقتصادیمالیاتپروژه ناسازگاروام به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریسجزوه اقتصاد مهندسی

جزوه اقتصاد مهندسی

به تعداد 70 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس

 

 

شامل محتوای زیر می باشد

انواع تصمیم

انواع هزینه

مفاهیم اولیه

پارامترهای فرآیند مالی

فاکتورها

فرآیند مالی سری هندسی

انواع نرخ های بهره

نرخ موثر مرکب پیوسته

تکنیک های اقتصاد مهندسی

نرخ بازگشت سرمایه

فرآیند مالی پروژه با هزینه اولیه

مقایسه پروژه ها

استهلاک

تجزیه و تحلیل اقتصادی

مالیات

پروژه ناسازگار

وام

 

به همراه حل مثال های متعدد در طول تدریس


جزوه اقتصاد مهندسی

]]>
پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی 2018-12-10T08:58:56+01:00 2018-12-10T08:58:56+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1046 مجتبی صادقی پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانیبهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمامبه تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش حمام علیقلی آقانام حمام برگرفته از چیست؟ویژگیهای این حمام چیست؟نقوش و گچبرینحوه تقسیم گرمانقاشی های حمامسیستم نوردهی حماماستفاده از حمامجرئیات حمامجریان آب در حمامتاثیر صدای آب در حمامکاربری جدید حمامپلان حمامبرش طولی عرضیپرسپکتیو حمامپاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

بهمراه پلان حمام - برش طولی و عرضی و همچنین پرسپکتیو حمام

به تعداد 37 اسلاید قابل ویرایش

 

حمام علیقلی آقا

نام حمام برگرفته از چیست؟

ویژگیهای این حمام چیست؟

نقوش و گچبری

نحوه تقسیم گرما

نقاشی های حمام

سیستم نوردهی حمام

استفاده از حمام

جرئیات حمام

جریان آب در حمام

تاثیر صدای آب در حمام

کاربری جدید حمام

پلان حمام

برش طولی عرضی

پرسپکتیو حمام


پاورپوینت آشنایی با حمام علی قلی آقا اصفهانی

]]>
خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود 2018-12-10T08:35:24+01:00 2018-12-10T08:35:24+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1045 مجتبی صادقی خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سودبه تعداد 20 صفحه pdfمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اهمیت ثبات سود سهامعوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سودشکل های مختلف تقسیم سودمحدودیت های پرداخت سود سهامچرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستندو چندین عنوان دیگرخلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

به تعداد 20 صفحه pdf

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اهمیت ثبات سود سهام

عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود

شکل های مختلف تقسیم سود

محدودیت های پرداخت سود سهام

چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند

و چندین عنوان دیگر

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

]]>
درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی 2018-12-10T08:30:48+01:00 2018-12-10T08:30:48+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1044 مجتبی صادقی درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )به تعداد 49 صفحه pdfقابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی ویژگی های این کتاب :۱. آوردن مبحث به مبحث درس۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتریدرسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی

درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

به تعداد 49 صفحه pdf

قابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی

 

ویژگی های این کتاب :

۱. آوردن مبحث به مبحث درس

۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس

۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل

۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتری


درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی

]]>
پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد) نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی 2018-11-30T18:56:58+01:00 2018-11-30T18:56:58+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1043 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسویبه تعداد 507 اسلاید قابل ویرایش  فصولی كه باید تدریس و مطالعه شود عبارتند از:10، 1،2،3،4،5،6،7،8،9 12،13،14،17،18فصل 11 و 15 و 16 در این فایل موجود نمی باشند. فصل اول  تاریخچه مختصری از شكل گیری علم اقتصاد و مكاتب اقتصادیفصل دوم  روش و ابزار تحلیل اقتصادیفصل سوم تقاضا و عرضهفصل چهارم تولیدفصل پنجم تئوری هزینه تولیدفصل ششم بازارها و تغییر قیمتفصل هفتم مقدمه ای ب

پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد)

نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی

به تعداد 507 اسلاید قابل ویرایش

 

 

فصولی كه باید تدریس و مطالعه شود عبارتند از:
10، 1،2،3،4،5،6،7،8،9 
12،13،14،17،18

فصل 11 و 15 و 16 در این فایل موجود نمی باشند.

 

فصل اول  تاریخچه مختصری از شكل گیری علم اقتصاد و مكاتب اقتصادی

فصل دوم  روش و ابزار تحلیل اقتصادی

فصل سوم تقاضا و عرضه

فصل چهارم تولید

فصل پنجم تئوری هزینه تولید

فصل ششم بازارها و تغییر قیمت

فصل هفتم مقدمه ای بر اقتصادكلان

فصل هشتم اندازه گیری درآمد و ستاده ملی

فصل نهم مشكلات كلان اقتصادی

فصل دهم تعیین الگوی درآمد ملی

فصل یازدهم ___

فصل دوازدهم دولت و نقش اقتصادی آن

فصل سیزدهم مالیات

فصل چهاردهم پول

فصل پانزدهم ___

فصل شانزدهم ___

فصل هفدهم رشد اقتصادی

فصل هیجدهم توسعه اقتصادی


پاورپوینت کامل مبانی علم اقتصاد (کلیات علم اقتصاد) نوشته جمشید پژویان، فرهاد خداداد كاشی و یگانه موسوی

]]>
پروژه (تحقیق پایانی) با عنوان ماشینهای CNC 2018-11-30T18:55:53+01:00 2018-11-30T18:55:53+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1042 مجتبی صادقی پروژه (تحقیق پایانی) با عنوان ماشینهای CNCبه تعداد 68 صفحه قابل ویرایش ورد در این تحقیق در ابتدا به بیان مبانی ماشینكاری و نحوه های نمایش یك منحنی پرداخته می شود. و سپس با معرفی منحنی های فیثاغورث-هدوگراف و بیان خواص ریاضی انها، مسأله درونیابی هندسی با بكارگیری چنین منحنی هایی بحث و حل می گردد. در ادامه ضمن تشریح عملكرد واحد درونیاب، در ابتدا انواع درونیابی خطی و دایره ای با بكارگیری پروفیل سرعت مناسب شبیه سازی می شوند. سپس با بكارگیری منحنی های فیثاغورث-هدوگراف، درونیابی به صورت Real

پروژه (تحقیق پایانی) با عنوان ماشینهای CNC

به تعداد 68 صفحه قابل ویرایش ورد

 

در این تحقیق در ابتدا به بیان مبانی ماشینكاری و نحوه های نمایش یك منحنی پرداخته می شود. و سپس با معرفی منحنی های فیثاغورث-هدوگراف و بیان خواص ریاضی انها، مسأله درونیابی هندسی با بكارگیری چنین منحنی هایی بحث و حل می گردد. در ادامه ضمن تشریح عملكرد واحد درونیاب، در ابتدا انواع درونیابی خطی و دایره ای با بكارگیری پروفیل سرعت مناسب شبیه سازی می شوند. سپس با بكارگیری منحنی های فیثاغورث-هدوگراف، درونیابی به صورت Real-Time توسط این منحنی ها (در قالب G05) تشریح و شبیه سازی می گردد.

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول CNC

فصل دوم : مبانی ماشینکاری

مبانی کنترل عددی NC

اجزای CNC

قرارداد محورها در ماشینهای CNC

ساختمان یک برنامه NC

طبقه بندی سیستم های کنترل عددی

ماشینکاری نقطه به نقطه در مقابل ماشینکاری پیوسته

کنترل سخت افزاری NC در مقابل کنترل نرم افزاری

سیستم های نموی و مطلق

سیستم های حلقه باز و حلقه بسته

ماشینکاری با سرعت بالا

مفهوم سرعت های بالا در ماشینکاری

سرعتهای بالا بر اساس معیار DN

سرعتهای بالا بر اساس داده های پایداری

فصل سوم : انواع روشهای نمایشی منحنی

روشهای نمایش منحنی و پارامتری

منحنی های BEZER

منحنی های B-SPLINE

منحنی های NURBS

منحنی های فیثاغورث-هدوگراف

چند جمله ای های سه گانه فیثاغورث

مبانی منحنی فیثاغورث-هدوگراف

درجه منحنی فیثاغورث

منحنی های منحنی فیثاغورث-درجه 3

منحنی های فیثاغورث هدوگراف-درجه بالاتر-درجه 5

محاسبه طول کمان در منحنی های فیثاغورث

تولید فرمان سرعت در سیستم های CNC

پروفیل سرعت ذوزنقه ای

روش درون یابی خطی با بکارگیری پروفیل سرعت ذوزنقه ای

روش درون یا بی دایره ای.

منابع


پروژه (تحقیق پایانی) با عنوان ماشینهای CNC

]]>
جزوه درس اصول مهندسی سد 2018-11-30T18:31:30+01:00 2018-11-30T18:31:30+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1041 مجتبی صادقی جزوه اصول مهندسی سدبه تعداد 35 صفحه pdfمناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات شامل مباحث زیر می باشد.مقدمهتاریخچه سد سازی در جهانتاریخچه سد سازی در ایرانتقسیم بندی سدها از نظر کاربردتقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفیمحاسن و معایب سدهای خاکی و بتنیتقسیم بندی سدها از نظر بزرگیتاسیسات جانبی سدهابارگذاری سدهامطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاهسدهای سنگریزه ایطراحی و انتخاب مصالحپوشش شیروانیکاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکیانواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنهاانواع ترک هاضریب ایمنیر

جزوه اصول مهندسی سد

به تعداد 35 صفحه pdf

مناسب مرور و جمع بندی ایام امتحانات

 

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه

تاریخچه سد سازی در جهان

تاریخچه سد سازی در ایران

تقسیم بندی سدها از نظر کاربرد

تقسیم بندی سدها از نظر جنس مصالح مصرفی

محاسن و معایب سدهای خاکی و بتنی

تقسیم بندی سدها از نظر بزرگی

تاسیسات جانبی سدها

بارگذاری سدها

مطالعات اولیه محل سدها و ارزیابی ساختگاه

سدهای سنگریزه ای

طراحی و انتخاب مصالح

پوشش شیروانی

کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی

انواع مصالح ژئوسنتتیک و کاربرد آنها

انواع ترک ها

ضریب ایمنی

روش های محاسباتی پایداری


جزوه درس اصول مهندسی سد

]]>
پاورپوینت حاکمیت شرکتی 2018-11-30T18:31:12+01:00 2018-11-30T18:31:12+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1040 مجتبی صادقی پاورپوینت حاکمیت شرکتیمناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداریبه تعداد 23 اسلاید قایل ویرایششامل مباحث زیر می باشد.1-مقدمه2-تعاریف حاکمیت شرکتی3-حاکمیت شرکتی در ایران4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)5- ساختار حاكمیت شركتی6-روشهای اندازه گیری7-جمع بندیپاورپوینت حاکمیت شرکتی پاورپوینت حاکمیت شرکتی

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد حسابداری

به تعداد 23 اسلاید قایل ویرایش

شامل مباحث زیر می باشد.

1-مقدمه
2-تعاریف حاکمیت شرکتی
3-حاکمیت شرکتی در ایران
4-چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
(تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان)
5- ساختار حاكمیت شركتی
6-روشهای اندازه گیری
7-جمع بندی

پاورپوینت حاکمیت شرکتی

]]>
پاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری 2018-11-22T05:49:54+01:00 2018-11-22T05:49:54+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1036 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوریقابل استفاده برای سطح ارشد و دکتریبه تعداد 139 اسلاید قابل ویرایشمجموعه مدیریتمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترمپاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

پاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری

به تعداد 139 اسلاید قابل ویرایش

مجموعه مدیریت

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم


پاورپوینت کتاب مدیریت تکنولوژی و نوآوری

]]>
جزوه درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 2018-11-22T05:30:02+01:00 2018-11-22T05:30:02+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1035 مجتبی صادقی جزوه درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی95 صفحه pdfمناسب مرور امتحان پایان ترم فلسفه و آموزش و پرورشایدئالیسم و آموزش و پرورشرئالیسم و آموزش و پرورشایدئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورشطبیعت گرایی و آموزش و پرورشعمل گرایی و آموزش و پرورشاگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورشتحلیل فلسفی و آموزش و پرورشایدئولوژی و آموزش و پرورشملی گرایی و آموزش و پرورشلیبرالیسم و آموزش و پرورشمحافظه كاری و آموزش و پرورشآرمانشهرگرایی و آموزش و پرورشماركسیسم و آموزش و پرورشیك حزبی گری و آموزش و پرورشنظریه و آموزش و پرو

جزوه درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

95 صفحه pdf

مناسب مرور امتحان پایان ترم

 

فلسفه و آموزش و پرورش

ایدئالیسم و آموزش و پرورش

رئالیسم و آموزش و پرورش

ایدئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش

طبیعت گرایی و آموزش و پرورش

عمل گرایی و آموزش و پرورش

اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش

تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش

ایدئولوژی و آموزش و پرورش

ملی گرایی و آموزش و پرورش

لیبرالیسم و آموزش و پرورش

محافظه كاری و آموزش و پرورش

آرمانشهرگرایی و آموزش و پرورش

ماركسیسم و آموزش و پرورش

یك حزبی گری و آموزش و پرورش

نظریه و آموزش و پرورش

ماهیت گرایی و آموزش و پرورش

پایدارگرایی و آموزش و پرورش

پیشرفت گرایی و آموزش و پرورش

بازسازی اجتماعی و آموزش و پرورش

نظریه نقادی و آموزش و پرورش


جزوه درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

]]>
پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی 2018-11-22T05:29:31+01:00 2018-11-22T05:29:31+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1034 مجتبی صادقی پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمیبه تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوبمناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداریپاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

به تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری


پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

]]>