وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2019-09-18T22:03:34+01:00 mihanblog.com خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان 2019-09-18T16:43:19+01:00 2019-09-18T16:43:19+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1165 مجتبی صادقی خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی به تعداد 34 صفحه pdfمقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب به تعداد 18 صفحه pdfو استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان حسابرسی- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( اهداف گزارشگری مالی )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( عناصر صورتهای مالی )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( واحد گزارشگر )- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگرهای مالی با مقاصد عمومی )- استاندارد حسابداری بخش ع خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی به تعداد 34 صفحه pdf

مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب به تعداد 18 صفحه pdf

و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان حسابرسی

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( اهداف گزارشگری مالی )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( عناصر صورتهای مالی )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( واحد گزارشگر )

- مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ( ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشگرهای مالی با مقاصد عمومی )

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 2 نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای ( مالیات و انقالات )

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4 درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5 داراییهای ثابت مشهود

- استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 موجودیها


خلاصه کتاب مجموعه مقالات دکتر باباجانی، مقاله یوجی ایجیری ترجمه دکتر باباجانی و پوریا نسب و استاندارهای حسابداری دولتی ایران انتشار یافته توسط سازمان

]]>
تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر 2019-09-18T16:40:49+01:00 2019-09-18T16:40:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1164 مجتبی صادقی تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسرکارخانجات کشت و صنعت کوثرماتریس SWOT,SPACEبه تعداد 18 صفحه pdfمناسب دانشجویان مدیریت بازرگانی سطح ارشد - مدیریت استراتژیک پیشرفته ساختار شرکتقلمروچکیدهمقدمهبیان مسئلهاهمیت موضوعسوالات تحقیقمبانی نظریتحلیل و ماتریس هانتیجه گیریپرسشنامهتحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر

کارخانجات کشت و صنعت کوثر

ماتریس SWOT,SPACE

به تعداد 18 صفحه pdf

مناسب دانشجویان مدیریت بازرگانی سطح ارشد - مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

ساختار شرکت

قلمرو

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت موضوع

سوالات تحقیق

مبانی نظری

تحلیل و ماتریس ها

نتیجه گیری

پرسشنامه


تحقیق درمورد شرکت تعاونی کشاورزی باغداران مرکبات رامسر

]]>
پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology 2019-09-18T16:40:36+01:00 2019-09-18T16:40:36+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1163 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل Blood_Pharmacologyبه تعداد 103 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویانجمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOODAgents Used in Anemias; Hematopoietic Growth FactorsAGENTS USED IN ANEMIASPharmacokineticsClinical PharmacologyClinical ToxicityAGENTS USED IN ANEMIAS:Vitamin B12AGENTS USED IN ANEMIAS:FOLIC ACIDHEMATOPOIETIC GROWTH FACTORSERYTHROPOIETINDrugs Used inCoagulation DisordersMechanism of blood clottingMechanism of blood پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology

به تعداد 103 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان

جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

DRUGS USED TO TREAT DISEASES OF THE BLOOD

Agents Used in Anemias; Hematopoietic Growth Factors

AGENTS USED IN ANEMIAS

Pharmacokinetics

Clinical Pharmacology

Clinical Toxicity

AGENTS USED IN ANEMIAS:
Vitamin B12

AGENTS USED IN ANEMIAS:
FOLIC ACID

HEMATOPOIETIC GROWTH FACTORS

ERYTHROPOIETIN

Drugs Used in
Coagulation Disorders

Mechanism of blood clotting

Mechanism of blood coagulation

Fibrinolysis

ANTICOAGULANTS
Classification

ANTICOAGULANTS
Heparin

Mechanism and effects

Clinical uses

Toxicity

Direct Thrombin Inhibitors

Direct Oral Factor Xa inhibitors

Rivaroxaban and Apixaban

Warfarin

THROMBOLYTIC AGENTS

t-PA

ANTIPLATELET DRUGS

DRUGS USED IN BLEEDING DISORDERS

Vitamin K

Clotting Factors

Desmopressin

Antiplasmin Agents


پاورپوینت کامل Blood_Pharmacology

]]>
نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی 2019-09-18T16:39:33+01:00 2019-09-18T16:39:33+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1162 مجتبی صادقی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلیInvestment analysis And Portfolio Managementبه تعداد 1191 صفحه pdfنسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

Investment analysis And Portfolio Management
به تعداد 1191 صفحه pdf


نسخه لاتین کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار نوشته براون و ریلی

]]>
پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی 2019-08-31T19:23:31+01:00 2019-08-31T19:23:31+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1161 مجتبی صادقی پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2ساسان مهرانی و غلامرضا کرمیبه تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب + جزوه سوالات 39 صفحه ایمناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2

ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

به تعداد 52 صفحه دست نویس دانشجو با کیفیت خوب + جزوه سوالات 39 صفحه ای

مناسب اساتید و دانشجویان ارشد حسابداری

 

پاسخ سوالات تئوری حسابداری 1 و 2 ساسان مهرانی و غلامرضا کرمی

]]>
جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور 2019-08-31T19:22:35+01:00 2019-08-31T19:22:35+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1160 مجتبی صادقی جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفتهبر اساس کتاب دکتر عباسپورمخصوص دانشجویان ارشدمطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترمدست نویس دانشجویان کلاسدر 36 صفحه pdfجزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته

بر اساس کتاب دکتر عباسپور

مخصوص دانشجویان ارشد

مطالعه و جمع بندی برای امتحانات پایان ترم

دست نویس دانشجویان کلاس

در 36 صفحه pdf

جزوه مدیریت منابع انسانی پیشرفته بر اساس کتاب دکتر عباسپور

]]>
نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C 2019-08-21T11:31:06+01:00 2019-08-21T11:31:06+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1159 مجتبی صادقی نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان Cبا پاسخ تشریحیبه تعداد 56 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات برنامه های سادهساختارهای شرطیحلقه هاحلقه های تو در توآرایه یک بعدیرشته هاآرایه دو بعدیپاسخ هانمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C

با پاسخ تشریحی

به تعداد 56 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

برنامه های ساده

ساختارهای شرطی

حلقه ها

حلقه های تو در تو

آرایه یک بعدی

رشته ها

آرایه دو بعدی

پاسخ ها


نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C

]]>
نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس 2019-08-21T11:30:50+01:00 2019-08-21T11:30:50+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1158 مجتبی صادقی نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس50 سوال با پاسخ تشریحیبه تعداد 13 صفحه قابل ویرایش وردمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحاناتنمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس

50 سوال با پاسخ تشریحی

به تعداد 13 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات


نمونه سوالات درس آشنایی با معارف دفاع مقدس

]]>
ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری 2019-08-21T11:30:34+01:00 2019-08-21T11:30:34+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1157 مجتبی صادقی ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیریJ.F.W Galyer & C.R Shotbolt ویرایش متریک (SI)205 صفحه pdfشامل موضوعات زیر می باشد:- خطاها در اندازه گیری- استفاده از امواج نور به عنوان استاندارد طول- اندازه گیری خطی- اندازه گیری زاویه ای و تقسیم مدور- حد و سنجه های حدی- اندازه گیری ماشین ابزار + ضمیمه- اندازه گیری چرخ دنده- اندازه گیری رزوه های پیچ- اندازه گیری پرداخت سطح- کنترل کیفیت آماری -کتاب شناسیترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری

J.F.W Galyer & C.R Shotbolt 

ویرایش متریک (SI)

205 صفحه pdfشامل موضوعات زیر می باشد:

- خطاها در اندازه گیری

- استفاده از امواج نور به عنوان استاندارد طول

- اندازه گیری خطی

- اندازه گیری زاویه ای و تقسیم مدور

- حد و سنجه های حدی

- اندازه گیری ماشین ابزار + ضمیمه

- اندازه گیری چرخ دنده

- اندازه گیری رزوه های پیچ

- اندازه گیری پرداخت سطح

- کنترل کیفیت آماری 

-کتاب شناسی


ترجمه کتاب گالیر و شات بولت در سیستم های اندازه گیری

]]>
جزوه کامل آنالیز برداری 2019-08-10T16:42:01+01:00 2019-08-10T16:42:01+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1156 مجتبی صادقی جزوه کامل آنالیز برداریبه تعداد 78 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات بردار* تعریف* بردارهای یکه* جبر برداریالمان های دیفرانسیلی* المان طول* المان سطح* المان حجم* توزیع های پیوسته* نکات المان گیریحساب برداری* توابع برداریدستگاههای مختلف* متعامد* غیر متعامدجزوه کامل آنالیز برداری

جزوه کامل آنالیز برداری

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

بردار

* تعریف

* بردارهای یکه

* جبر برداری

المان های دیفرانسیلی

* المان طول

* المان سطح

* المان حجم

* توزیع های پیوسته

* نکات المان گیری

حساب برداری

* توابع برداری

دستگاههای مختلف

* متعامد

* غیر متعامد


جزوه کامل آنالیز برداری

]]>
جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌ گرا با سی.شارپ #C 2019-08-10T16:41:33+01:00 2019-08-10T16:41:33+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1155 مجتبی صادقی جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌ گرا با سی.شارپ #Cبرنامه نویسی پیشرفتهبه تعداد 32 صفحه pdfمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات مفاهیم شیئ‌گراییساختار گرامری #Cانواع داده ای در #Cدستورات شرطیحلقه ها در #Cآرایه هامرتب سازی حبابیتشریح مباحث شیئ‌گرایی در #Cانواع فراخوانیوراثتجزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌ گرا با سی.شارپ #C

جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌ گرا با سی.شارپ #C

برنامه نویسی پیشرفته

به تعداد 32 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

مفاهیم شیئ‌گرایی

ساختار گرامری #C

انواع داده ای در #C

دستورات شرطی

حلقه ها در #C

آرایه ها

مرتب سازی حبابی

تشریح مباحث شیئ‌گرایی در #C

انواع فراخوانی

وراثت


جزوه برنامه‌ نویسی شیئ‌ گرا با سی.شارپ #C

]]>
کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین 2019-08-04T06:22:49+01:00 2019-08-04T06:22:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1154 مجتبی صادقی کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشینپروژه دوره کارشناسیرشته مهندس ی فناوری اطلاعاتبی‌گمان رایانه در چند دهه کنونی از عوامل اصلی و کلیدی پیشرفت شناخته شده است. گردش درست امور، سرعت (تندی) در کارها و روش‌های اداری، بهره‌وری و خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها همه از مزایای رایانه‌هاست. امروزه سازمان‌ها جهت پردازش کارهایی چون نگهداری و به ‌روز رسانی حساب‌ها و دارایی‌های خود، راهشان را به سوی استفاده از رایانه‌ها باز نموده‌اند. کاربردهایی چون لوازم خانگی،‌ خودروها، هواپیماها و ابزار صنعتی، دستگاه‌ کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین
پروژه دوره کارشناسی
رشته مهندس ی فناوری اطلاعات

بی‌گمان رایانه در چند دهه کنونی از عوامل اصلی و کلیدی پیشرفت شناخته شده است. گردش درست امور، سرعت (تندی) در کارها و روش‌های اداری، بهره‌وری و خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها همه از مزایای رایانه‌هاست. امروزه سازمان‌ها جهت پردازش کارهایی چون نگهداری و به ‌روز رسانی حساب‌ها و دارایی‌های خود، راهشان را به سوی استفاده از رایانه‌ها باز نموده‌اند. کاربردهایی چون لوازم خانگی،‌ خودروها، هواپیماها و ابزار صنعتی، دستگاه‌های الکتریکی، کنترل انتقال نیرو و خطوط کارخانه‌ها و گیرنده ماهواره توسط رایانه سرویس‌دهی می‌شوند. همزمان با پیشرفت و سازماندهی سازمان‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، کشاورزی، صنعتی و … خدمات رایانه‌ای هر روز نفوذ خود را در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان نیز نشان می‌دهند. ولی دیگر رایانه‌های دومنطقی صفر و یک جوابگوی نیازهای بشر نیست و باید سیستم‌هایی ساخت که به به شیوه‌های چندمقداری تفکر و تعلم انسان نزدیک باشد و ابهام و عدم قطعیت را هم شامل شود. در این راستا منطق جدیدی به نام منطق فازی توسط پروفسور لطفی‌زاده معرفی شد و از آن پس انبوه مقالات برای پیاده سازی این منطق در سیستم‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های موجود، ارائه شد. هدف ما در این پژوهش هم بررسی جامعی پیرامون این مبحث و کاربردهای آن در یادگیری ماشین است. لذا پس از بیان تعاریف و تاریخچه و انواع روش‌های منطق فازی و یادگیری ماشین، مروری بر مقالات معتبر و جدید ارائه شده در این زمینه داشته و ایده‌های جدیدی که داده شده است را خواهیم گفت.  ...

 

کاربرد منطق فازی در یادگیری ماشین


]]>
جزوه مدار منطقی استاد احمدوند 2019-08-04T06:22:37+01:00 2019-08-04T06:22:37+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1153 مجتبی صادقی جزوه مدار منطقی استاد احمدوندبه تعداد 157 صفحهدست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم جزوه مدار منطقی استاد احمدوند جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

به تعداد 157 صفحه

دست نویس دانشجو از مباحث کلاس در طول ترم

 

جزوه مدار منطقی استاد احمدوند

]]>
پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک 2019-08-04T06:22:17+01:00 2019-08-04T06:22:17+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1152 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیکتالیف دكتر علیرضا علی احمدی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)ایرج تاج الدین و مهدی فتح الهبه تعداد 420 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجویان پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک

تالیف دكتر علیرضا علی احمدی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران)

ایرج تاج الدین و مهدی فتح اله

به تعداد 420 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

 

پاورپوینت کامل کتاب نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک


]]>
ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی 2019-08-04T06:21:58+01:00 2019-08-04T06:21:58+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1151 مجتبی صادقی ارزیابی طرح های صنعتیمطالعات فنی- اقتصادی – مالیتألیف:داود مجیدیان333 صفحه pdf ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی ارزیابی طرح های صنعتی
مطالعات فنی- اقتصادی – مالی

تألیف:
داود مجیدیان

333 صفحه pdf

 

ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی


]]>
جزوه حقوق تجارت 3 2019-07-16T08:32:03+01:00 2019-07-16T08:32:03+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1150 مجتبی صادقی جزوه حقوق تجارت 3اسناد تجاری – برات، سفته ، چکدکتر فخاری83 صفحه pdfمنظم و با فهرستمناسب مطالعه و آمادگی امتحان جزوه حقوق تجارت 3 جزوه حقوق تجارت 3

اسناد تجاری – برات، سفته ، چک

دکتر فخاری

83 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

 

جزوه حقوق تجارت 3

]]>
پاورپوینت جنگ نرم 2019-07-16T08:31:06+01:00 2019-07-16T08:31:06+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1149 مجتبی صادقی پاورپوینت جنگ نرممبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابلهبه تعداد 24 اسلاید قابل میرایشمناسب اساتید و رائه دانشجویان فهرست مطالبتعریف جنگ نرماهمیت جنگ نرمابزارهای جنگ نرمشگردهای جنگ نرمراه‌های مقابله با جنگ نرمعدم کارایی جنگ سخت علیه ایرانپاورپوینت جنگ نرم پاورپوینت جنگ نرم

مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله

به تعداد 24 اسلاید قابل میرایش

مناسب اساتید و رائه دانشجویان

 

فهرست مطالب

تعریف جنگ نرم

اهمیت جنگ نرم

ابزارهای جنگ نرم

شگردهای جنگ نرم

راه‌های مقابله با جنگ نرم

عدم کارایی جنگ سخت علیه ایران


پاورپوینت جنگ نرم

]]>
گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج 2019-07-16T08:30:10+01:00 2019-07-16T08:30:10+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1148 مجتبی صادقی گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرججهت اخذ مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ایبه تعداد 215 صفحه pdf فصل 1 کلیات و تعریففصل 2 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کارفصل 3 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کارفصل 4 مهندسی فاکتورهای انسانیفصل 5 ایمنی در محیط کارفصل 6 بیماری های ناشی از کارفصل 7 بهسازی محیط کارگزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج

جهت اخذ مدرک کارشناسی بهداشت حرفه ای

به تعداد 215 صفحه pdf

 

فصل 1 کلیات و تعریف

فصل 2 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

فصل 3 عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

فصل 4 مهندسی فاکتورهای انسانی

فصل 5 ایمنی در محیط کار

فصل 6 بیماری های ناشی از کار

فصل 7 بهسازی محیط کار


گزارش کار آموزی با عنوان بررسی مسائل بهداشت حرفه ای درکارخانه آرد گندم طلایی کرج

]]>
جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی 2019-07-02T19:16:04+01:00 2019-07-02T19:16:04+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1147 مجتبی صادقی جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطیشامل 8 صفحه جامع و کامل بصورت pdfمناسب جمع بندی و مرور سریع جهت آمادگی امتحانات شامل مباحث زیر می باشد1-سقوط امپراطوری روم غربی و هجوم بربرها2-دولت های مرونژین و کارلوانژین - آغاز فئودالیسم در اروپای غربی3-تعاریف فئودالیسم - وظایف واسال ها و مالکان - دوره بندی فئودالیسم4.مانُر و مباحث مربوط به آن - تحولات ارضی در اروپا5.ادامه تحولات ارضی در اروپا - وضعیت کلیساهجزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی

شامل 8 صفحه جامع و کامل بصورت pdf

مناسب جمع بندی و مرور سریع جهت آمادگی امتحانات

 

شامل مباحث زیر می باشد

1-سقوط امپراطوری روم غربی و هجوم بربرها
2-دولت های مرونژین و کارلوانژین - آغاز فئودالیسم در اروپای غربی
3-تعاریف فئودالیسم - وظایف واسال ها و مالکان - دوره بندی فئودالیسم
4.مانُر و مباحث مربوط به آن - تحولات ارضی در اروپا
5.ادامه تحولات ارضی در اروپا - وضعیت کلیساه


جزوه تاریخ اروپا در قرون وسطی

]]>
پاورپوینت کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد 2019-07-02T19:15:03+01:00 2019-07-02T19:15:03+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1146 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فردمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری ارائه مبحث ریسک و بازده – 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالیدانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدتفایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدتارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادیارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فردارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزشارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارایی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری

 

ارائه مبحث ریسک و بازده – 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی

دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت

ارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادی

ارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فرد

ارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزش

ارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها

فصل 19 ارائه درس تصمیم گیری ادغام و تحصیل -کتاب دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت پرتفوی – فصل 20 کتاب تصمیم گیری دکتر وکیلی فرد

ارائه فصل 21 فرایند مدیریت ریسک تصمیم گیری در مسائل مالی


پاورپوینت کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

]]>
معرفی برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی 2019-06-25T09:43:11+01:00 2019-06-25T09:43:11+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1145 مجتبی صادقی معرفی برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهیدر این برنامه ، شما دسترسی آزاد خواهید داشت به :جزوات کلاسی – کتابهای دانشگاهی – پایان نامه- پروژه – مقاله – دست نوشته های کلاسی – نمونه سوالات طول ترم اساتید – مقاله – حل المسائل گزارش کارآموزی – و مجموعه مباحث مرتبطمجموعه فنی و مهندسی – مجموعه علوم پزشکی – مجموعه مدیریت – حسابداری – روانشناسی – علوم تربیتی – اللهیات و حقوق – فلسفه و منطق – علوم اجتماعی – اقتصاد – کامپیوتر – تربیت بدنی و علوم ورزشی – کشاورزی و منابع طبیعی – ریاضی و آمار – زبان و ادبیات معرفی برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی

در این برنامه ، شما دسترسی آزاد خواهید داشت به :

جزوات کلاسی – کتابهای دانشگاهی – پایان نامه- پروژه – مقاله – دست نوشته های کلاسی – نمونه سوالات طول ترم اساتید – مقاله – حل المسائل گزارش کارآموزی – و مجموعه مباحث مرتبط

مجموعه فنی و مهندسی – مجموعه علوم پزشکی – مجموعه مدیریت – حسابداری – روانشناسی – علوم تربیتی – اللهیات و حقوق – فلسفه و منطق – علوم اجتماعی – اقتصاد – کامپیوتر – تربیت بدنی و علوم ورزشی – کشاورزی و منابع طبیعی – ریاضی و آمار – زبان و ادبیات فارسی – زبان های خارجی – تاریخ و فرهنگ – جغرافیا و اقلیم شناسی – علوم سیاسی

کاردانی – کارشناسی – ارشد- دکتری

 

دانلود برنامه نصبی اندروید فایل های دانشگاهی

http://academicfiles.ir                                          

]]>
پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی 2019-06-18T09:44:45+01:00 2019-06-18T09:44:45+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1144 مجتبی صادقی پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتیرویکردهای سنجش عملکردبه تعداد 31 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان - سطح ارشد و دکتری رشته حسابداریپاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی

رویکردهای سنجش عملکرد

به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان - سطح ارشد و دکتری رشته حسابداری


پاورپوینت فصل پنجم کتاب حسابداری مدیریت دکتر رهنمای رودپشتی

]]>
پاسخ تشریحی به سوالات درس کارآفرینی سطح کاردانی 2019-06-18T09:43:42+01:00 2019-06-18T09:43:42+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1143 مجتبی صادقی پاسخ تشریحی به سوالات درس کارآفرینی سطح کاردانیبه تعداد 18 صفحه قابل ویرایش وردمناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات توجه فرمایید فقط پاسخ به سوالات زیر در این مجموعه موجود می باشد.گام اول :1- شروع زندگی شغلی به چه عواملی بستگی دارد؟2- انواع زندگی شغلی را نام برده ویکی را به دلخواه توضیح دهید؟3- دسته بندی مشاغل به صورت عمده ازنظراسترانگ را بگویید؟4- در انتخاب شغل به چه مواردی باید توجه شود؟5- زندگی شغلی به چه دوره از زندگی گفته میشود؟6- 

پاسخ تشریحی به سوالات درس کارآفرینی سطح کاردانی

به تعداد 18 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

توجه فرمایید فقط پاسخ به سوالات زیر در این مجموعه موجود می باشد.

گام اول :

1- شروع زندگی شغلی به چه عواملی بستگی دارد؟

2- انواع زندگی شغلی را نام برده ویکی را به دلخواه توضیح دهید؟

3- دسته بندی مشاغل به صورت عمده ازنظراسترانگ را بگویید؟

4- در انتخاب شغل به چه مواردی باید توجه شود؟

5- زندگی شغلی به چه دوره از زندگی گفته میشود؟

6- مهمترین دلائل نارضایتی ازشغل چیست؟

7- کارآفرین موفق باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

8- انتخاب شغل یا زندگی شغلی به چه عواملی بستگی دارد؟

9- منظور از Avoid چیست ؟

10- منظور از Minimize چیست؟

11- منظور از Develop چیست؟

12- منظور از Explore چیست؟

13- دسته بندی ازنظراقتصادی توسط هات را نام ببرید؟

14- موفقیت بعد از نیاز به چه عواملی بستگی دارد؟

15- تنها راه برای رسیدن به ارزوها انتخاب چه نوع زندگی شغلی است؟

16- برای ورود به دنیای کسب و کار کارآفرینانه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

17- سه دلیلی که خیلی از افراد نمی توانند وارد دنیای کسب و کار شوند چیست؟

18- برای ورود به دنیای کار آفرینانی باید از چه افکاری دوری کرد؟

19- از انواع زندگی شغلی (کارآفرینی) را توضیح دهید؟

20- از انواع زندگی شغلی (خود اشتغالی) را توضیح دهید؟

 

گام دوم :

1.در واژه نامه فرانسوی ترجمه لفظی کار آفرینی چیست؟پاسخ تشریحی به سوالات درس کارآفرینی سطح کاردانی

]]>
دانلود همه جزوات ریه 2019-06-18T09:43:08+01:00 2019-06-18T09:43:08+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1142 مجتبی صادقی دانلود همه جزوات ریهمناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع و کنفرانس دانشجویان  مبحث ABG به تعداد 10 صفحه pdfمبحث ABG(modarres hospital) به تعداد 3 صفحه pdfمبحث ABG-part2 به تعداد 3 صفحه pdfمبحث brain death به تعداد 8 صفحه pdfمبحث bronchiectasis به تعداد 4 صفحه pdfمبحث COPD به تعداد 10 صفحه pdfمبحث cough به تعداد 7 صفحه pdfمبحث dyspnea به تعداد 17 صفحه pdfمبحث hemoptysis به تعداد 8 صفحه pdfمبحث hypoxia & cyanosis به تعداد 12 صفحه pdfمبحث hypoxia & cyanosis به تعداد 12

دانلود همه جزوات ریه

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع و کنفرانس دانشجویان

 

 

مبحث ABG به تعداد 10 صفحه pdf

مبحث ABG(modarres hospital) به تعداد 3 صفحه pdf

مبحث ABG-part2 به تعداد 3 صفحه pdf

مبحث brain death به تعداد 8 صفحه pdf

مبحث bronchiectasis به تعداد 4 صفحه pdf

مبحث COPD به تعداد 10 صفحه pdf

مبحث cough به تعداد 7 صفحه pdf

مبحث dyspnea به تعداد 17 صفحه pdf

مبحث hemoptysis به تعداد 8 صفحه pdf

مبحث hypoxia & cyanosis به تعداد 12 صفحه pdf

مبحث hypoxia & cyanosis به تعداد 12 صفحه pdf

مبحث lung cancer به تعداد 5 صفحه pdf

مبحث nemune soal به تعداد 2 صفحه pdf

مبحث P.T.E. به تعداد 17 صفحه pdf

مبحث pathology1 به تعداد 9 صفحه pdf

مبحث pathology2 به تعداد 16 صفحه pdf

مبحث pathology3 به تعداد 6 صفحه pdf

مبحث pneumonia به تعداد 7 صفحه pdf

مبحث radiology به تعداد 8 صفحه pdf

مبحث restrictive diseases به تعداد 13 صفحه pdf

مبحث TB pharmacology به تعداد 22 صفحه pdf

بانضمام 17 نمونه سوال پایانی

 

این فایل حجم بالایی دارد تا بارگیری کامل صبور باشید.


دانلود همه جزوات ریه

]]>
پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد 2019-06-18T09:42:32+01:00 2019-06-18T09:42:32+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1141 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد19 فصل دکتر وکیلی فردمناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان و جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل 1 ) نقش حسابرسی در اقتصاد كشور به تعداد 14 اسلایدفصل 2 ) آیین رفتار حرفه ای به تعداد 14 اسلایدفصل 3 ) مسئولیت قانونی حسابرسان به تعداد 44 اسلایدفصل 4 ) حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی حسابرسی به تعداد 21 اسلایدفصل 5 ) نقش اقتصادی و اجتماعی رسیدگی و حسابرسی به تعداد 24 اسلایدفصل 6 ) کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری به تعداد 18 اسلایدفصل

پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد

19 فصل دکتر وکیلی فرد

مناسب اساتید و همچنین کنفرانس دانشجویان و جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل 1 ) نقش حسابرسی در اقتصاد كشور به تعداد 14 اسلاید

فصل 2 ) آیین رفتار حرفه ای به تعداد 14 اسلاید

فصل 3 ) مسئولیت قانونی حسابرسان به تعداد 44 اسلاید

فصل 4 ) حرفه حسابرسی مستقل و برنامه ریزی حسابرسی به تعداد 21 اسلاید

فصل 5 ) نقش اقتصادی و اجتماعی رسیدگی و حسابرسی به تعداد 24 اسلاید

فصل 6 ) کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری به تعداد 18 اسلاید

فصل 7 ) شواهد – چه نوع و چه مقدار به تعداد 33 اسلاید

فصل 8 ) نمونه گیری در حسابرسی به تعداد 39 اسلاید

فصل 9 ) کاربرگهای حسابرسی به تعداد 17 اسلاید

فصل 10 ) طراحی برنامه های حسابرسی رسیدگی به مدارك عمومی به تعداد 8 اسلاید

فصل 11 ) وجوه نقد و اوراق بهادار قابل دادو ستد به تعداد 24 اسلاید

فصل 12 ) حسابهای دریافتنی،اسناد دریافتنی و معاملات فروش به تعداد 23 اسلاید

فصل 13 ) موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته به تعداد 65 اسلاید

فصل 14 ) اموال ماشین آلات و تجهیزات استهلاک و تهی شدن به تعداد 20 اسلاید

فصل 15 ) حساب های پرداختنی و سایر بدهی ها به تعداد 16 اسلاید

فصل 16 ) بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ، زیان های احتمالی به تعداد 38 اسلاید

فصل 17 ) رسیدگی بیشتر به درآمدهاوهزینه ها تکمیل حسابرسی به تعداد 25 اسلاید

فصل 18 ) گزارش حسابرسان به تعداد 16 اسلاید

فصل 19 ) نقش اعتباردهی استاندردهای اعتباردهی به تعداد 15 اسلاید


پاورپوینت کامل حسابرسی پیشرفته دکتر وکیلی فرد

]]>
پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی 2019-06-18T09:40:59+01:00 2019-06-18T09:40:59+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1140 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی – بصورت فصل به فصلمناسب اساتید و دانشجویان حسابداری مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاریانواع اوراق بهاداربازارهای اوراق بهادارنحوه معامله اوراق بهادارمفاهیم ریسک و بازدهسهام عادیارزشیابی سهام عادیتئوری پرتفلیوتئوری بازار سرمایهبازارهای کارااندازه گیری پرتفلیوتجزیه و تحلیل اقتصاد / بازارتجزیه و تحلیل شرکتتجزیه و تحلیلی صنعتتجزیه و تحلیل شرکتتجزیه و تحلیل تکنیکی ( نموداری )برگ اختیار معامله ( برگ اختیار خرید یا فرو

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی – بصورت فصل به فصل

مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری

 

مقدمه ای برای فهم سرمایه گذاری

انواع اوراق بهادار

بازارهای اوراق بهادار

نحوه معامله اوراق بهادار

مفاهیم ریسک و بازده

سهام عادی

ارزشیابی سهام عادی

تئوری پرتفلیو

تئوری بازار سرمایه

بازارهای کارا

اندازه گیری پرتفلیو

تجزیه و تحلیل اقتصاد / بازار

تجزیه و تحلیل شرکت

تجزیه و تحلیلی صنعت

تجزیه و تحلیل شرکت

تجزیه و تحلیل تکنیکی ( نموداری )

برگ اختیار معامله ( برگ اختیار خرید یا فروش سهام )


پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری ترجمه دکتر تهرانی

]]>
بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک 2019-06-11T07:59:02+01:00 2019-06-11T07:59:02+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1139 مجتبی صادقی بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدکفهرست :گفتار اول: طرح پژوهشیمقدمهموضوع پژوهشبیان مسألهاهمیت و علتهای انتخاب موضوعهدفهای پژوهشپیشینه ی پژوهشفرضیه های پژوهشکاربردهای پژوهشقلمرو پژوهشروش و نوع پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهاگفتار دوم: ادبیات موضوعمبانی نظریمقدمهکیفیت خدماتفرمولهای کیفیتمدیریت کیفیت فراگیرابعاد کیفیت و کیفیت خدماتمقیاس سرو کوالمدل گپ از کیفیت خدماتیک رهیافت تعدیل شده برای مدل گپفرمول ارزش از نظر مشترینتایج ارائه شده برا ی مشتریکیفیت خدم بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

فهرست :

گفتار اول: طرح پژوهشی

مقدمه

موضوع پژوهش

بیان مسأله

اهمیت و علتهای انتخاب موضوع

هدفهای پژوهش

پیشینه ی پژوهش

فرضیه های پژوهش

کاربردهای پژوهش

قلمرو پژوهش

روش و نوع پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

گفتار دوم: ادبیات موضوع

مبانی نظری

مقدمه

کیفیت خدمات

فرمولهای کیفیت

مدیریت کیفیت فراگیر

ابعاد کیفیت و کیفیت خدمات

مقیاس سرو کوال

مدل گپ از کیفیت خدمات

یک رهیافت تعدیل شده برای مدل گپ

فرمول ارزش از نظر مشتری

نتایج ارائه شده برا ی مشتری

کیفیت خدمات در قیاس با کیفیت محصولات

رضایت مشتریان

شناخت مشتری و انتظارات وی

ایجاد رضایت یا نارضایتی

نظریه ی سه فاکتوری رضایت مشتری

مدل تبول

مزایای رضایت مشتری

سنجش رضایت مشتریان

شکایت مشتریان

مدلهای رفتار شکایت آمیز

عوامل موثر بر رفتار شکایت آمیز

واکنشهای جمعی متشکل نسبت به شکایت مشتری

رفتار خروجی و کنار گذاری محصول یا خدمات

مدیریت شکایتهای مشتریان

ضرورت بررسی شکایتهای مشتریان

آغاز به کار بررسی شکایتهای مشتریان

بهبود خدمات

خدمات پس از فروش

تحولات صنعت خودرو جهان

ابعاد خدمات پس از فروش

پیش نویس طرح تولید و واردات خودرو و قطعات

عوامل ملموس و ناملموس خدمات پس از فروش

صنعت خودرو

خودرو در آمریکا

خودرو در اروپا

صنعت خودرو در ایران

و …

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک (گروه صنعتی بهمن) صورت گرفته است، تا با شناسایی عوامل موثر بر رضایت و شکایت مشتریان، شرکت مزدا یدک را در کسب سطوح بالای رضایت در مشتریان یاری رساند. بدین منظور فرضیه و هدفهایی تعریف شده است. واحد آماری پژوهش مالکان خودروی سواری مزدا ۳۲۳ (یکی از تولیدات گروه صنعتی بهمن) که شماره پلاک سمت راست آنها زوج باشد را شامل می شود که از خدمات پس از فروش ارائه شده توسط نمایندگی مجاز شرکت مزدا یدک، خدمات پس از فروش دریافت می کنند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی بیست و یک سؤال بین واحدهای آماری که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است، توزیع گردید. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، فرضیه ها در سطح خطای ۵% براساس روش آماری آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند سپس نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها صورت گرفت. در مجموع نتیجه ها حاکی از آن بود که بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان ارتباط و همبستگی بالایی وجود دارد، پرداخت مالی (اجرت) و پرداخت غیرمالی (زمان و زحمت) مشتریان با خدمات دریافتی متناسب نیست و در بروز شکایتهای مشتریان نارسایی های عوامل ملموس (عینی) پس از فروش بیشتر از نارسایی های عوامل ناملموس (ذهنی) موثر است. در نهایت، براساس نتیجه های پژوهش، پیشنهادهایی نیز به شرکت مزدایدک ارائه شده است.

 

بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

]]>
اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام 2019-06-11T07:56:20+01:00 2019-06-11T07:56:20+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1138 مجتبی صادقی اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهامفهرست :چکیدهفصل اول: کلیات پژوهشمقدمهتعریف و بیان مسئله پژوهشضرورت و اهمیت پژوهشاهداف پژوهشهدف اصلی پژوهشاهداف فرعی پژوهشسؤالات پژوهشفرضیه‌های پژوهشمدل مفهومی پژوهشمتغیرهای پژوهشمتغیر مستقلمتغیر وابستهجنبه جدید بودن و نوآوری پژوهشقلمروی پژوهشقلمرو موضوعی پژوهشقلمرو مکانی پژوهشقلمرو زمانی پژوهشروش تحقیقابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آنتعریف واژگان کلیدیساختار کلی پژوهشخلاصه فصلفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشمقدمهمبانی نظری تحقیقریسک مالیمنابع ریس اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

فهرست :

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تعریف و بیان مسئله پژوهش

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل

متغیر وابسته

جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

قلمروی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

تعریف واژگان کلیدی

ساختار کلی پژوهش

خلاصه فصل

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

ریسک مالی

منابع ریسک مالی

انواع ریسک مالی

روش‌های پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار

روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی

روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی

روش نموداری یا تجزیه و تحلیل تکنیکی

برخی از اصطلاحات سرمایه‌گذاری

نهادهای مالی

بازده بدون ریسک

ریسک

تحقیق حاضر به بررسی رابطه‌ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه‌ی فوق در شرکت‌های دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می پردازد. در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه‌ی بین ریسک و بازده انجام‌شده است. از جمله این تلاش‌ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل CAPM) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه‌ی خطی ساده و مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و شیمیایی به دو دسته دوره‌های پر نوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره‌های پر نوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز ۴ با استفاده از نرم‌افزار MATLAB به دوره زمانی کوچک‌تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق‌های زمانی میان‌مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت ۱۸۲ روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات می رسد

 

اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

]]>
جزوه کامل ارزیابی فناوری ارشد مدیریت تکنولوژی 2019-06-09T12:24:23+01:00 2019-06-09T12:24:23+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1137 مجتبی صادقی جزوه کامل ارزیابی فناوری ارشد مدیریت تکنولوژیبه تعداد  45 صفحه pdfبسیار منظم و با کیفیتبرگزفته از کلاس دکتر معینی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات جزوه کامل ارزیابی فناوری ارشد مدیریت تکنولوژی جزوه کامل ارزیابی فناوری ارشد مدیریت تکنولوژی

به تعداد  45 صفحه pdf

بسیار منظم و با کیفیت

برگزفته از کلاس دکتر معینی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

جزوه کامل ارزیابی فناوری ارشد مدیریت تکنولوژی

]]>
پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه 2019-06-09T12:22:03+01:00 2019-06-09T12:22:03+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1136 مجتبی صادقی پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغهبه تعداد 20 اسلاید قابل ویرایشکنفرانس کلاسی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی - شامل مباحث زیر می باشد.مقدمهآغار بحثبرخی نکات ارزشمند در فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی (ع) که شایسته است حین مذاکره کردن مد نظر قرارگیردمحاجّه {سخن همراه بادلیل و حجت} امیرالمومنین علی (ع) با شخص یهودیمذاکره امام علی علیه السلام با ابوبکر درباره فدکمناظره و مذاکره حضرت امیرالمومنین على (علیه السلام) با علماى یهود نتیجه گیری پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از د پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه

به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

کنفرانس کلاسی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی -

 

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه

آغار بحث

برخی نکات ارزشمند در فرمایشات امیرالمومنین حضرت علی (ع) که شایسته است حین مذاکره کردن مد نظر قرارگیرد

محاجّه {سخن همراه بادلیل و حجت} امیرالمومنین علی (ع) با شخص یهودی

مذاکره امام علی علیه السلام با ابوبکر درباره فدک

مناظره و مذاکره حضرت امیرالمومنین على (علیه السلام) با علماى یهود

 

نتیجه گیری

 

پاورپوینت اصول و فنون مذاکره از دیدگاه نهج البلاغه

]]>