وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir 2019-05-24T12:57:06+01:00 mihanblog.com جزوه کامل عرفان عملی 2019-05-21T20:20:29+01:00 2019-05-21T20:20:29+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1122 مجتبی صادقی جزوه کامل عرفان عملیبه تعداد 62 صفحه با فرمت pdfمناسب اساتید و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان تعریف لغوی و اصطلاحی عرفانتقسیم عرفانمقایسه علم عرفان با عاوم همراستامراحل سیر عملی در عرفان اسلامیدرجات فنای فی اللهمتشبهاتانواع و درجات شناختعلم حصولیجهان بینی عقلی...حجاب های نورانی و ظلمانی.مصادیق حجاب هاگناهان ظاهری و باطنیدعاهواهای نفسانینفس امارهذکر و معلول های آن...لذتفلسفه ترک مشتهیاتتقویت ارادهتغلیه و تعلیهجزوه کامل عرفان عملی جزوه کامل عرفان عملی

به تعداد 62 صفحه با فرمت pdf

مناسب اساتید و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان

 

تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان

تقسیم عرفان

مقایسه علم عرفان با عاوم همراستا

مراحل سیر عملی در عرفان اسلامی

درجات فنای فی الله

متشبهات

انواع و درجات شناخت

علم حصولی

جهان بینی عقلی

.

.

.

حجاب های نورانی و ظلمانی.

مصادیق حجاب ها

گناهان ظاهری و باطنی

دعا

هواهای نفسانی

نفس اماره

ذکر و معلول های آن

.

.

.

لذت

فلسفه ترک مشتهیات

تقویت اراده

تغلیه و تعلیه


جزوه کامل عرفان عملی

]]>
پاورپوینت سرمایه فکری IC 2019-05-21T20:19:34+01:00 2019-05-21T20:19:34+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1121 مجتبی صادقی پاورپوینت سرمایه فکری IC(Intellectual capital)به تعداد 78 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان سرمایه فکری گنج تمام نشدنی سازمانمقدمهسیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکریجایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهودمفهوم و تعاریف سرمایه‌ فکری :ویژگیهای سرمایه فکریمدیریت سرمایه فکریعناصر سرمایه فکریتعامل میان اجزای سرمایه فکری وایجاد ارزشاهداف اندازه‌گیری سرمایه فکریمقایسه حسابداری مالی سنتی با دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکریروشهای اندازه گیری سرمایه فکریمدلهایی که سرمایه فکری ر پاورپوینت سرمایه فکری IC

(Intellectual capital)

به تعداد 78 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

سرمایه فکری گنج تمام نشدنی سازمان

مقدمه

سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری

جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهودمفهوم و تعاریف سرمایه‌ فکری :

ویژگیهای سرمایه فکری

مدیریت سرمایه فکری

عناصر سرمایه فکری

تعامل میان اجزای سرمایه فکری وایجاد ارزش

اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری

مقایسه حسابداری مالی سنتی با دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری

روشهای اندازه گیری سرمایه فکری

مدلهایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی میکنند
 
گزارشگری سرمایه فکری
 
جهانی سازی مالکیت فکری
 
جایگاه ایران در این حرکت جهانی
 
سهامداران و سرمایه گذاران
 
تحلیل گران مالی
 
مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران
 
منابع


پاورپوینت سرمایه فکری IC

]]>
نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری 2019-05-21T20:19:18+01:00 2019-05-21T20:19:18+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1120 مجتبی صادقی نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیریبه تعداد 18 اسلایدمناسب اساتید و ارائه دانشجومناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترمنظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری

به تعداد 18 اسلاید

مناسب اساتید و ارائه دانشجو

مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترم

نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری

]]>
پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر 2019-05-14T14:59:13+01:00 2019-05-14T14:59:13+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1119 مجتبی صادقی پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشیInternet Financial Reporting & Extensible Business Reporting Language & Extensible Assurance Reporting Languageبه تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشمناسب کنفرانس و ارائه دانشجویان ارشد مدیریت و حسابداریپاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر

پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی

Internet Financial Reporting & Extensible Business Reporting Language & Extensible Assurance Reporting Language

به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

مناسب کنفرانس و ارائه دانشجویان ارشد مدیریت و حسابداری


پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر
]]>
خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم 2019-05-14T14:58:29+01:00 2019-05-14T14:58:29+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1118 مجتبی صادقی خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیمبه تعداد 32 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی پیشگفتارمقدمهدرباره امیل دورکیمنگاه کلی به این اثرتعریف پدیده دینی و دیندریافت های اصلی دین بنیانی – جان پرستیدریافت های اصلی دین بنیانی – طبیعت پرستیتوتم پرستی به عنوان دین بنیانیباورهای توتمی به معنای خاص کلمهخواستگاه باورهامفهوم کلی روانمفهوم کلی اوراح و خدایانآیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانهکیش عبادی مثبتمناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوتنتیجه گیریخل

خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم

به تعداد 32 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی

 

پیشگفتار

مقدمه

درباره امیل دورکیم

نگاه کلی به این اثر

تعریف پدیده دینی و دین

دریافت های اصلی دین بنیانی – جان پرستی

دریافت های اصلی دین بنیانی – طبیعت پرستی

توتم پرستی به عنوان دین بنیانی

باورهای توتمی به معنای خاص کلمه

خواستگاه باورها

مفهوم کلی روان

مفهوم کلی اوراح و خدایان

آیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانه

کیش عبادی مثبت

مناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوت

نتیجه گیری


خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم
]]>
نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس 2019-04-24T17:22:44+01:00 2019-04-24T17:22:44+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1117 مجتبی صادقی  نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس (نگارش استاد مظفری)43  سوال اصلی با پاسخ نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس  نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس (نگارش استاد مظفری)

43  سوال اصلی با پاسخ

 

نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

]]>
پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری 2019-04-24T17:22:22+01:00 2019-04-24T17:22:22+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1116 مجتبی صادقی  پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتریبه تعداد 71 اسلاید قابل ویرایشمجموعه مدیریتمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت  پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری

به تعداد 71 اسلاید قابل ویرایش

مجموعه مدیریت

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم

 

پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت

]]>
کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار 2019-04-24T17:21:36+01:00 2019-04-24T17:21:36+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1115 مجتبی صادقی  کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیاربه تعداد 824 صفحه pdfاز منابع اصلی آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث گامی لرزان در پیشگاه قرآننامهای قرآنآغاز ویچگونگی وحیدو مدار وحینزول قرآنتالیف قرآن در زمان رسول خدا صجمع قرآن در زمان ابوبکرمصاحف همزمان ابوبکردر زمان عمردر زمان عثمانخط قرآناعجام و نقط گذاریآیه ها و سوره هامکی و مدنیسبب نزولترجمه قرآنملحقات کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار  کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار

به تعداد 824 صفحه pdf

از منابع اصلی آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

 

گامی لرزان در پیشگاه قرآن

نامهای قرآن

آغاز وی

چگونگی وحی

دو مدار وحی

نزول قرآن

تالیف قرآن در زمان رسول خدا ص

جمع قرآن در زمان ابوبکر

مصاحف همزمان ابوبکر

در زمان عمر

در زمان عثمان

خط قرآن

اعجام و نقط گذاری

آیه ها و سوره ها

مکی و مدنی

سبب نزول

ترجمه قرآن

ملحقات

 

کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار

]]>
ورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری 2019-04-14T04:10:49+01:00 2019-04-14T04:10:49+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1114 مجتبی صادقی پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتریبه تعداد 71 اسلاید قابل ویرایشمجموعه مدیریتمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری

به تعداد 71 اسلاید قابل ویرایش

مجموعه مدیریت

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم

 

پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت

]]>
کتاب ژنتیک استانسفیلد 2019-04-14T04:10:23+01:00 2019-04-14T04:10:23+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1113 مجتبی صادقی کتاب ژنتیک استانسفیلدکتاب مقدمه ای بر ژنتیک (Outline of Genetics) نوشته پرفسور استانسفیلد William D. Stansfield می باشد.459 صفحه pdfلطفا توجه فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.  کتاب ژنتیک استانسفیلد کتاب ژنتیک استانسفیلد

کتاب مقدمه ای بر ژنتیک (Outline of Genetics) نوشته پرفسور استانسفیلد William D. Stansfield می باشد.

459 صفحه pdf

لطفا توجه فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.

 

 کتاب ژنتیک استانسفیلد

]]>
جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها 2019-04-08T18:57:33+01:00 2019-04-08T18:57:33+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1112 مجتبی صادقی جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه هابه تعداد 19 صفحه pdf بصورت کاملا مفیدمناسب همه رشته های دانشگاهی اصول مشترک اعتقادی در ادیانروند اعتقاد به خداتوزیع طرفداران ادیانعهد جدید در کتاب مقدستاریخ جامع ادیانآینده دین داریجابجایی مسیحیت به سمت جنوب جهان در دهه های آتیتناقضات علم ودینشروط تعارض علم و دینملاک نیازمندی به علت جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها

به تعداد 19 صفحه pdf بصورت کاملا مفید

مناسب همه رشته های دانشگاهی

 

اصول مشترک اعتقادی در ادیان

روند اعتقاد به خدا

توزیع طرفداران ادیان

عهد جدید در کتاب مقدس

تاریخ جامع ادیان

آینده دین داری

جابجایی مسیحیت به سمت جنوب جهان در دهه های آتی

تناقضات علم ودین

شروط تعارض علم و دین

ملاک نیازمندی به علت

 

جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها

]]>
پاورپوینت زبان تخصصی آمار - English In Statistics 2019-04-08T18:57:05+01:00 2019-04-08T18:57:05+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1111 مجتبی صادقی  پاورپوینت زبان تخصصی آمار - English In Statisticsبه تعداد 110 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان عنایت فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد. ContentsnUnit One – Introduction to StatisticsnUnit Two – The Frequency DistributionnUnit Three – The Mean, Median, and Mode ComparednUnit Four – Z ScoresnUnit Five – Basic Definition of ProbabilitynUnit Six – Some Special DistributionnUnit Seven – Understanding RelationshipnUnit Eigh  پاورپوینت زبان تخصصی آمار - English In Statistics

پاورپوینت زبان تخصصی آمار English In Statistics

]]>
جزوه کامل بیوشیمی عمومی 2019-04-08T18:56:41+01:00 2019-04-08T18:56:41+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1110 مجتبی صادقی جزوه کامل بیوشیمی عمومیبه تعداد 167 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان علوم آزمایشگاهی- پرستاری – مامایی و دامپزشکی آب ، اسید و باز و سیستم های بافریساختمان شیمیایی کربوهیدراتهاساختمان شیمیایی لیپیدهاساختمان شیمیایی پروتئن هاساختمان شیمیایی نئو کلئیکآنزیم هاساختمان و عملکرد ویتامیناصول متابولیسم و بیو انرژتیکمتابولیسم کربوهیدرات هااکسیداسیون هوازیمتابولیسم لیپیدهامتابولیسم آمینو اسیدهاجزوه کامل بیوشیمی عمومی جزوه کامل بیوشیمی عمومی

به تعداد 167 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان علوم آزمایشگاهی- پرستاری – مامایی و دامپزشکی

 

آب ، اسید و باز و سیستم های بافری

ساختمان شیمیایی کربوهیدراتها

ساختمان شیمیایی لیپیدها

ساختمان شیمیایی پروتئن ها

ساختمان شیمیایی نئو کلئیک

آنزیم ها

ساختمان و عملکرد ویتامین

اصول متابولیسم و بیو انرژتیک

متابولیسم کربوهیدرات ها

اکسیداسیون هوازی

متابولیسم لیپیدها

متابولیسم آمینو اسیدها

جزوه کامل بیوشیمی عمومی

]]>
بانک سوالات حسابداری صنعتی 2019-03-27T17:15:16+01:00 2019-03-27T17:15:16+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1109 مجتبی صادقی بانک سوالات حسابداری صنعتیدر 5 فصل _شناخت حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) - طبقه بندی عوامل - کنترل مواد - کنترل دستمزد - کنترل هزینه های سربارسوالات تست - سوالات تئوری - مسائلتهیه و تنظیم سارا حسینی60 صفحه pdf بانک سوالات حسابداری صنعتی بانک سوالات حسابداری صنعتی

در 5 فصل _شناخت حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) - طبقه بندی عوامل - کنترل مواد - کنترل دستمزد - کنترل هزینه های سربار

سوالات تست - سوالات تئوری - مسائل

تهیه و تنظیم سارا حسینی

60 صفحه pdf

 

بانک سوالات حسابداری صنعتی


]]>
خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر 2019-03-27T17:14:42+01:00 2019-03-27T17:14:42+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1108 مجتبی صادقی خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجربه تعداد 30 صفحه قابل ویرایش وردمناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل 1- کلیات جنگلداریفصل 2 - جنگل های دنیافصل 3 - جنگل های ایرانفصل 4- جنگل شناسی و توده جنگلیفصل 5-زادآوری جنگلفصل 6- شیوه های بهره برداری از جنگل ها خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر

به تعداد 30 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل 1- کلیات جنگلداری

فصل 2 - جنگل های دنیا

فصل 3 - جنگل های ایران

فصل 4- جنگل شناسی و توده جنگلی

فصل 5-زادآوری جنگل

فصل 6- شیوه های بهره برداری از جنگل ها

 

خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر


]]>
جزوه آیین دادرسی کیفری 1 2019-03-27T17:14:14+01:00 2019-03-27T17:14:14+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1107 مجتبی صادقی جزوه آیین دادرسی کیفری 1منبع علی خالقی برگرفته از تدریس استاد حلفیفایل pdf اول 26 صفحهفایل pdf دوم 8 صفحه جزوه آیین دادرسی کیفری 1 جزوه آیین دادرسی کیفری 1

منبع علی خالقی برگرفته از تدریس استاد حلفی

فایل pdf اول 26 صفحه

فایل pdf دوم 8 صفحه

 

جزوه آیین دادرسی کیفری 1


]]>
پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض (تئوری بازی ها) 2019-03-27T17:13:54+01:00 2019-03-27T17:13:54+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1106 مجتبی صادقی پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض (تئوری بازی ها)فصل9 کتاب اسکاتبه تعداد 47 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان شامل مباحث زیر می باشد.سیاستگذاری در حسابداریمکاتب در حسابداریتعریف تئوری یا نظریهتئوری بازیهدف از تئوری بازی چیست؟تعریف دیدگاه پذیرش قیمت در سیستم اقتصادیالگوهایی از بازی بدون همکاریتعادل نشمثال دارو و استاگتان در سال1990سیرتکاملی دیدگاه مباشرت(جزء ثبت تاریخی است)تئوری نمایندگیطرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخلاقیجنبه های کاربردی تئوری اثباتی حسابداریسه طریق پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض (تئوری بازی ها)

فصل9 کتاب اسکات

به تعداد 47 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

شامل مباحث زیر می باشد.

سیاستگذاری در حسابداری

مکاتب در حسابداری

تعریف تئوری یا نظریه

تئوری بازی

هدف از تئوری بازی چیست؟

تعریف دیدگاه پذیرش قیمت در سیستم اقتصادی

الگوهایی از بازی بدون همکاری

تعادل نش

مثال دارو و استاگتان در سال1990

سیرتکاملی دیدگاه مباشرت(جزء ثبت تاریخی است)

تئوری نمایندگی

طرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخلاقی

جنبه های کاربردی تئوری اثباتی حسابداری

سه طریق افزایش اطمینان به سود خالص گزارش شده حسابرسی

ضمانت اجرایی قراردادها

 

پاورپوینت مبحث تجزیه و تحلیل تعارض


]]>
جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی 2019-03-24T16:02:58+01:00 2019-03-24T16:02:58+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1105 مجتبی صادقی جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدیفایل آموزشی 165 صفحه pdfفایل حل المسائل 48 صفحه pdf جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی

فایل آموزشی 165 صفحه pdf

فایل حل المسائل 48 صفحه pdf

 

جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی


]]>
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی 2019-03-24T16:02:43+01:00 2019-03-24T16:02:43+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1104 مجتبی صادقی نظریه ھای جامعه شناسی ۲رشته علوم اجتماعینام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی271 صفحه اسلاید پی دی اف شدهفصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستیفصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادینفصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانهفصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی نظریه ھای جامعه شناسی ۲
رشته علوم اجتماعی
نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

271 صفحه اسلاید پی دی اف شده

فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی
فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین
فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری

 

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

]]>
پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی 2019-03-24T16:02:26+01:00 2019-03-24T16:02:26+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1103 مجتبی صادقی مکاتب فلسفی و آراء تربیتینوشته: جرالد، ال. گوتک(Gerld, L. Gutek)ترجمه: دکتر محمد جعفر پاک سرشت به تعداد 141 اسلاید قابل ویرایشمناسب دانشجویان كارشناسی ارشد روان شناسی پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

نوشته: جرالد، ال. گوتک

(Gerld, L. Gutek)

ترجمه: دکتر محمد جعفر پاک سرشت

 

به تعداد 141 اسلاید قابل ویرایش

مناسب دانشجویان كارشناسی ارشد روان شناسی

 

پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی


]]>
تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی 2019-03-07T16:12:46+01:00 2019-03-07T16:12:46+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1102 مجتبی صادقی تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتیرشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولیدبه تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد فهرست مطالبفصل 1: مقدمه11-1 مقدمه. 21-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولید

به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه1

1-1 مقدمه. 2

1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2


تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

]]>
تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری 2019-03-07T16:12:08+01:00 2019-03-07T16:12:08+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1101 مجتبی صادقی تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاریبه تعداد 774 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عربتنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

به تعداد 774 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عرب


تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

]]>
پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری 2019-03-04T10:36:19+01:00 2019-03-04T10:36:19+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1100 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتریدو فایل کار شده در دو ترم مختلففایل اول : 58 اسلاید پاورپوینتفایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینتمناسب اساتید و ارائه دانشجویانپاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری

دو فایل کار شده در دو ترم مختلف

فایل اول : 58 اسلاید پاورپوینت

فایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینت

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری

]]>
جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی 2019-03-04T10:33:25+01:00 2019-03-04T10:33:25+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1099 مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنیدر دانشگاه آزاد تدریس شدهو منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.آزمونهای پارامتریآزمون واریانس یک جامعه نرمالآزمون تفاضل میانگین های دو جامعهآزمون نسبت واریانس های دو جامعهآزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابستهتحلیل واریانس یک عاملهتحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابلتحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابلمقایسه ای پس از تجربهروش شفهآزمون های ناپارامتریآزمون علامت یک نمونه ایآزمون رتبه علامت دار یا آزمون جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

در دانشگاه آزاد تدریس شده

و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.


آزمونهای پارامتری

آزمون واریانس یک جامعه نرمال

آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه

آزمون نسبت واریانس های دو جامعه

آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته

تحلیل واریانس یک عامله

تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل

تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل

مقایسه ای پس از تجربه

روش شفه

آزمون های ناپارامتری

آزمون علامت یک نمونه ای

آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون

آزمون من ویتنی یا آزمون U

آزمون کروسکال والیس یا آزمون H

آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)

جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

]]>
اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری 2019-03-04T10:30:13+01:00 2019-03-04T10:30:13+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1098 مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نوکتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاریمناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایشفصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایشفصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایشفصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشفصل پنجم : ب اسلایدهای درس مباحث نو

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش


اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

]]>
پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف 2019-03-04T10:29:14+01:00 2019-03-04T10:29:14+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1097 مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایشتاریخچه آزمون گودیناف - هریس:هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .این آزمون برای نخستین

پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف

 

به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

تاریخچه آزمون گودیناف - هریس:

هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .

با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .

با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .

ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .

یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .

از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .

آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .

این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .

با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .

به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .

برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .

برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .

 

فهرست:

تاریخچه آزمون گودیناف - هریس

نمره گذاری نقاشی

طبقه بندی هوش کودک

نمودار توزیع طبیعی هوش


پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف

]]>
تحقیق در مورد پرورش بوقلمون 2019-03-03T08:37:11+01:00 2019-03-03T08:37:11+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1096 مجتبی صادقی تحقیق در مورد پرورش بوقلمونبه تعداد 32 صفحه قابل ویرایش وردمناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان مقدمه ای بر پرورش بوقلموننامیدنپروازتاریخچه اهلی شدنتاریخچه نگهداری در ایرانطبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسیتقسیم بندی بر حسب وزنمختصری از فیزیولوژی بوقلمونجیره های غذاییشرایط ماشینهای جوجه کشینکات مهم در مورد مدیریت سالنتوصیه هایی در مورد بوقلمونخصوصیات بوقلمون های تجارینکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاریواکسیناسیونتغذیه بوقلمونهااندام شناسیویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتیناهنجاریهای پا در

تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان

 

مقدمه ای بر پرورش بوقلمون

نامیدن

پرواز

تاریخچه اهلی شدن

تاریخچه نگهداری در ایران

طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی

تقسیم بندی بر حسب وزن

مختصری از فیزیولوژی بوقلمون

جیره های غذایی

شرایط ماشینهای جوجه کشی

نکات مهم در مورد مدیریت سالن

توصیه هایی در مورد بوقلمون

خصوصیات بوقلمون های تجاری

نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری

واکسیناسیون

تغذیه بوقلمونها

اندام شناسی

ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی

ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها

چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟

Perosis

حرارت

وسائل نگهداری جوجه بوقلمون

استفاده از نور برای پرورش بوقلمون

آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی

اطلاعات ویژه مراقبتی

تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی

بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان

منابع


تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

]]>
جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی 2019-03-03T08:32:11+01:00 2019-03-03T08:32:11+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1095 مجتبی صادقی جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختیبه تعداد 14 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق مقدمهدلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیربزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانهبررسی تاریخیگونه شناسی بزه دیدهگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیکخلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسونگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاحگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافربازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایرانبازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم

جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی

به تعداد 14 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق

 

مقدمه

دلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیر

بزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانه

بررسی تاریخی

گونه شناسی بزه دیده

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیک

خلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسون

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاح

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافر

بازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایران

بازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم ناسی کاربردی

جنبه های کاربردی بزه دیده شناسی

پیشگیری وضعی

تفاوت پسشگیری وضعی و فنی

ویژگی های کلنیک بزه دیده

کتاب شناسی مختصر


جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی

]]>
اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری 2019-03-03T08:31:05+01:00 2019-03-03T08:31:05+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1094 مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نوکتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاریمناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایشفصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایشفصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایشفصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشفصل پنجم : ب اسلایدهای درس مباحث نو

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

]]>
جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی 2019-03-02T16:42:42+01:00 2019-03-02T16:42:42+01:00 tag:http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1093 مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنیدر دانشگاه آزاد تدریس شدهو منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد. آزمونهای پارامتریآزمون واریانس یک جامعه نرمالآزمون تفاضل میانگین های دو جامعهآزمون نسبت واریانس های دو جامعهآزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابستهتحلیل واریانس یک عاملهتحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابلتحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابلمقایسه ای پس از تجربهروش شفهآزمون های ناپارامتریآزمون علامت یک نمونه ایآزمون رتبه علامت د

جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

در دانشگاه آزاد تدریس شده

و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.

 

آزمونهای پارامتری

آزمون واریانس یک جامعه نرمال

آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه

آزمون نسبت واریانس های دو جامعه

آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته

تحلیل واریانس یک عامله

تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل

تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل

مقایسه ای پس از تجربه

روش شفه

آزمون های ناپارامتری

آزمون علامت یک نمونه ای

آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون

آزمون من ویتنی یا آزمون U

آزمون کروسکال والیس یا آزمون H

آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)


جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

]]>