وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2019-03-18T10:23:31+01:00 mihanblog.com تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی 2019-03-07T16:12:46+01:00 2019-03-07T16:12:46+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1102 مجتبی صادقی تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتیرشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولیدبه تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد فهرست مطالبفصل 1: مقدمه11-1 مقدمه. 21-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولید

به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه1

1-1 مقدمه. 2

1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2


تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی

]]>
تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری 2019-03-07T16:12:08+01:00 2019-03-07T16:12:08+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1101 مجتبی صادقی تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاریبه تعداد 774 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عربتنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

به تعداد 774 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عرب


تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری

]]>
پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری 2019-03-04T10:36:19+01:00 2019-03-04T10:36:19+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1100 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتریدو فایل کار شده در دو ترم مختلففایل اول : 58 اسلاید پاورپوینتفایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینتمناسب اساتید و ارائه دانشجویانپاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری

دو فایل کار شده در دو ترم مختلف

فایل اول : 58 اسلاید پاورپوینت

فایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینت

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری

]]>
جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی 2019-03-04T10:33:25+01:00 2019-03-04T10:33:25+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1099 مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنیدر دانشگاه آزاد تدریس شدهو منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.آزمونهای پارامتریآزمون واریانس یک جامعه نرمالآزمون تفاضل میانگین های دو جامعهآزمون نسبت واریانس های دو جامعهآزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابستهتحلیل واریانس یک عاملهتحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابلتحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابلمقایسه ای پس از تجربهروش شفهآزمون های ناپارامتریآزمون علامت یک نمونه ایآزمون رتبه علامت دار یا آزمون جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

در دانشگاه آزاد تدریس شده

و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.


آزمونهای پارامتری

آزمون واریانس یک جامعه نرمال

آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه

آزمون نسبت واریانس های دو جامعه

آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته

تحلیل واریانس یک عامله

تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل

تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل

مقایسه ای پس از تجربه

روش شفه

آزمون های ناپارامتری

آزمون علامت یک نمونه ای

آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون

آزمون من ویتنی یا آزمون U

آزمون کروسکال والیس یا آزمون H

آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)

جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

]]>
اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری 2019-03-04T10:30:13+01:00 2019-03-04T10:30:13+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1098 مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نوکتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاریمناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایشفصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایشفصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایشفصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشفصل پنجم : ب اسلایدهای درس مباحث نو

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش


اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

]]>
پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف 2019-03-04T10:29:14+01:00 2019-03-04T10:29:14+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1097 مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایشتاریخچه آزمون گودیناف - هریس:هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .این آزمون برای نخستین

پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف

 

به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

تاریخچه آزمون گودیناف - هریس:

هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .

با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .

با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .

ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .

یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .

از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .

آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .

این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .

با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .

به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .

برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .

برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .

 

فهرست:

تاریخچه آزمون گودیناف - هریس

نمره گذاری نقاشی

طبقه بندی هوش کودک

نمودار توزیع طبیعی هوش


پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف

]]>
تحقیق در مورد پرورش بوقلمون 2019-03-03T08:37:11+01:00 2019-03-03T08:37:11+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1096 مجتبی صادقی تحقیق در مورد پرورش بوقلمونبه تعداد 32 صفحه قابل ویرایش وردمناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان مقدمه ای بر پرورش بوقلموننامیدنپروازتاریخچه اهلی شدنتاریخچه نگهداری در ایرانطبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسیتقسیم بندی بر حسب وزنمختصری از فیزیولوژی بوقلمونجیره های غذاییشرایط ماشینهای جوجه کشینکات مهم در مورد مدیریت سالنتوصیه هایی در مورد بوقلمونخصوصیات بوقلمون های تجارینکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاریواکسیناسیونتغذیه بوقلمونهااندام شناسیویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتیناهنجاریهای پا در

تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد

مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان

 

مقدمه ای بر پرورش بوقلمون

نامیدن

پرواز

تاریخچه اهلی شدن

تاریخچه نگهداری در ایران

طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی

تقسیم بندی بر حسب وزن

مختصری از فیزیولوژی بوقلمون

جیره های غذایی

شرایط ماشینهای جوجه کشی

نکات مهم در مورد مدیریت سالن

توصیه هایی در مورد بوقلمون

خصوصیات بوقلمون های تجاری

نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری

واکسیناسیون

تغذیه بوقلمونها

اندام شناسی

ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی

ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها

چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟

Perosis

حرارت

وسائل نگهداری جوجه بوقلمون

استفاده از نور برای پرورش بوقلمون

آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی

اطلاعات ویژه مراقبتی

تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی

بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان

منابع


تحقیق در مورد پرورش بوقلمون

]]>
جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی 2019-03-03T08:32:11+01:00 2019-03-03T08:32:11+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1095 مجتبی صادقی جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختیبه تعداد 14 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق مقدمهدلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیربزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانهبررسی تاریخیگونه شناسی بزه دیدهگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیکخلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسونگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاحگونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافربازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایرانبازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم

جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی

به تعداد 14 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق

 

مقدمه

دلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیر

بزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانه

بررسی تاریخی

گونه شناسی بزه دیده

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیک

خلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسون

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاح

گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافر

بازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایران

بازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم ناسی کاربردی

جنبه های کاربردی بزه دیده شناسی

پیشگیری وضعی

تفاوت پسشگیری وضعی و فنی

ویژگی های کلنیک بزه دیده

کتاب شناسی مختصر


جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی

]]>
اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری 2019-03-03T08:31:05+01:00 2019-03-03T08:31:05+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1094 مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نوکتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاریمناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایشفصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایشفصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایشفصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشفصل پنجم : ب اسلایدهای درس مباحث نو

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

]]>
جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی 2019-03-02T16:42:42+01:00 2019-03-02T16:42:42+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1093 مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنیدر دانشگاه آزاد تدریس شدهو منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد. آزمونهای پارامتریآزمون واریانس یک جامعه نرمالآزمون تفاضل میانگین های دو جامعهآزمون نسبت واریانس های دو جامعهآزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابستهتحلیل واریانس یک عاملهتحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابلتحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابلمقایسه ای پس از تجربهروش شفهآزمون های ناپارامتریآزمون علامت یک نمونه ایآزمون رتبه علامت د

جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

در دانشگاه آزاد تدریس شده

و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.

 

آزمونهای پارامتری

آزمون واریانس یک جامعه نرمال

آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه

آزمون نسبت واریانس های دو جامعه

آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته

تحلیل واریانس یک عامله

تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل

تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل

مقایسه ای پس از تجربه

روش شفه

آزمون های ناپارامتری

آزمون علامت یک نمونه ای

آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون

آزمون من ویتنی یا آزمون U

آزمون کروسکال والیس یا آزمون H

آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)


جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی

]]>
اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری 2019-03-02T16:41:32+01:00 2019-03-02T16:41:32+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1092 مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نوکتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاریمناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایشفصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایشفصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایشفصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشفصل پنجم : ب اسلایدهای درس مباحث نو

کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری

]]>
پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف 2019-03-02T16:40:05+01:00 2019-03-02T16:40:05+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1091 مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودینافبه تعداد 26 اسلاید قابل ویرایشتاریخچه آزمون گودیناف – هریس:هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .این آزمون برای نخستین بار در 1926 پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف

به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

تاریخچه آزمون گودیناف – هریس:
هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .
با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .
با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .
ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .
یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .
از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .
آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .
این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .
با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .
به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .
برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .
برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .
فهرست:
تاریخچه آزمون گودیناف – هریس
نمره گذاری نقاشی
طبقه بندی هوش کودک
نمودار توزیع طبیعی هوش

پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف
]]>
درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی ) 2019-02-21T17:31:35+01:00 2019-02-21T17:31:35+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1090 مجتبی صادقی درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )به تعداد 49 صفحه pdfقابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی ویژگی های این کتاب :۱. آوردن مبحث به مبحث درس۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتریدرسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

به تعداد 49 صفحه pdf

قابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی

 

ویژگی های این کتاب :

۱. آوردن مبحث به مبحث درس

۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس

۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل

۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتری


درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )

]]>
جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک 2019-02-21T17:30:49+01:00 2019-02-21T17:30:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1089 مجتبی صادقی جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوکبه تعداد 23 صفحه pdfبه انضمام یک فایل هدیه 19 صفحه ای آموزش مصور خواندن کف دستاین جزوه حاصل 16 جلسه تدریس در طول ترم توسط اساتید مجرب می باشد –  متفاوت از نسخه های منتشر شده اینترنتیقابل توجه علاقه مندان به علم سوجوک به هیچ وجه جایگزین تشخیص و قطع داروهای تجویز شده توسط پزشکان نیست و نباید بعنوان مشاوره پزشکی تعبیر شود.تقاضامند هست فقط علاقه مندان به علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی ( علم س

جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک

به تعداد 23 صفحه pdf

به انضمام یک فایل هدیه 19 صفحه ای آموزش مصور خواندن کف دست

این جزوه حاصل 16 جلسه تدریس در طول ترم توسط اساتید مجرب می باشد –  متفاوت از نسخه های منتشر شده اینترنتی

قابل توجه علاقه مندان به علم سوجوک به هیچ وجه جایگزین تشخیص و قطع داروهای تجویز شده توسط پزشکان نیست و نباید بعنوان مشاوره پزشکی تعبیر شود.

تقاضامند هست فقط علاقه مندان به علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی ( علم سوجوک ) خرید نمایند.

فهرست علائم
عصبی بودن  5
استرس و اضطراب 6
فشار و شوک عاطفی 7
دغدغه مالی و شکست عشقی  8
قلب 9
کلیه 10
معده 12
کبد  13
طحال – سپرز  14
سر 15
ریه  16
ناخنها  17
انگشتان 18
برخی علائم متفرقه از کف و پشت دست 20
انطباق خط زندگی در کف دست  21
انطباق ژنیتال و پروستات در کف دست 21
انطباق مثانه در کف دست  21
انطباق رحم و تخمدان در کف دست  22
انطباق روده کوچک در کف دست  22
انطباق روده بزرگ – کولون بالارو، افقی و پایینرو  23
نقشه استاندارد انطباقات اعضای بدن در کف دست 23


جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک

]]>
کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی 2019-02-13T18:53:54+01:00 2019-02-13T18:53:54+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1088 مجتبی صادقی کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی (پاسخ سوالات تشریحی) محتوای این فایل به شرح زیر می باشد.کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی به تعداد 393 صفحه pdfبررسی شعر معلقه طرفه ابن عقد به تعداد 23 صفحه pdfپاسخ به سوالات تشریخی نثز عربی (28 سوال) به تعداد 12 صفحه pdfپاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر عباسی (11 سوال) به تعداد 4 صفحه pdfپاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر جاهلی (11 سوال) به تعداد

کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی (پاسخ سوالات تشریحی)

 

محتوای این فایل به شرح زیر می باشد.

کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی به تعداد 393 صفحه pdf

بررسی شعر معلقه طرفه ابن عقد به تعداد 23 صفحه pdf

پاسخ به سوالات تشریخی نثز عربی (28 سوال) به تعداد 12 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر عباسی (11 سوال) به تعداد 4 صفحه pdf

پاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر جاهلی (11 سوال) به تعداد 8 صفحه pdf


کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی

]]>
جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 2019-02-13T18:53:10+01:00 2019-02-13T18:53:10+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1087 مجتبی صادقی جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1129 صفحه pdfفهرست مطالب:حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریسجزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

129 صفحه pdf

فهرست مطالب:

حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریس


جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1

]]>
آزمایشگاه بتن و سایر مصالح 2019-02-13T18:52:27+01:00 2019-02-13T18:52:27+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1086 مجتبی صادقی آزمایشگاه بتن و سایر مصالحدر 22 صفحه  pdf آزمایش دانه بندی مصالح ریز دانه و درشت دانهآزمایش رطوبت سنجی مصالح سنگیآزمایش تعیین زمان گیرش سیمانآزمایش تعیین غلظت نرمال سیمانآزمایش وزن انبوهی مصالح - متراکم و غیر متراکمآزمایش طرح اختلاط مصالح ریز دانه و درشت دانهآزمایش روش تعیین اسلامپ بتنآزمایش کواتر مصالح سنگیآزمایش بدست آوردن درصد ریز دانه یا ارزش ماسه ایآزمایش تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنآزمایشگاه بتن و سایر مصالح آزمایشگاه بتن و سایر مصالح

در 22 صفحه  pdf
 
آزمایش دانه بندی مصالح ریز دانه و درشت دانه

آزمایش رطوبت سنجی مصالح سنگی

آزمایش تعیین زمان گیرش سیمان

آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان

آزمایش وزن انبوهی مصالح - متراکم و غیر متراکم

آزمایش طرح اختلاط مصالح ریز دانه و درشت دانه

آزمایش روش تعیین اسلامپ بتن

آزمایش کواتر مصالح سنگی

آزمایش بدست آوردن درصد ریز دانه یا ارزش ماسه ای

آزمایش تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتن


آزمایشگاه بتن و سایر مصالح

]]>
جزوه روانشناسی کار 2019-02-13T18:51:52+01:00 2019-02-13T18:51:52+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1085 مجتبی صادقی جزوه روانشناسی کارویژه دانشجویان رشته مدیریتبه تعداد 273 اسلاید که بصورت pdf شده است بر اساس کتاب - روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت)تالیف دکتر محمود ساعتچیناشر موسسه نشر ویرایشجزوه روانشناسی کار

جزوه روانشناسی کار

ویژه دانشجویان رشته مدیریت

به تعداد 273 اسلاید که بصورت pdf شده است

 

بر اساس کتاب - روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت)

تالیف دکتر محمود ساعتچی

ناشر موسسه نشر ویرایش


جزوه روانشناسی کار

]]>
جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال 2019-02-13T18:51:15+01:00 2019-02-13T18:51:15+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1084 مجتبی صادقی جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوالبه تعداد 45 صفحه pdfمناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات تعریف مهندسی نرم افزارمشكلات كنونی نرم افزارویژگی های نرم افزارفرآیند نرم افزار چیست؟ضوابط ارزیابی نرم افزارمراحل فرآیند مهندسی نرم افزارفعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزارمدل آبشاریمشكلات مدل آبشاریمدل نمونه سازیمدل حلزونیWin Win مدل حلزونیمدل روش های رسمیابزارهای نسل چهارمفرآیند مدل سازی یكنواختصحت سنجی سیستم  System Verificationمراحل اجرای Model Ckecki جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال

به تعداد 45 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

تعریف مهندسی نرم افزار

مشكلات كنونی نرم افزار

ویژگی های نرم افزار

فرآیند نرم افزار چیست؟

ضوابط ارزیابی نرم افزار

مراحل فرآیند مهندسی نرم افزار

فعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزار

مدل آبشاری

مشكلات مدل آبشاری

مدل نمونه سازی

مدل حلزونی

Win Win مدل حلزونی

مدل روش های رسمی

ابزارهای نسل چهارم

فرآیند مدل سازی یكنواخت

صحت سنجی سیستم  System Verification

مراحل اجرای Model Ckecking

Transition Systems


جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال

]]>
جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی 2019-01-31T20:10:10+01:00 2019-01-31T20:10:10+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1083 مجتبی صادقی جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایهبخش دوم:  متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها در مجموع 30 صفحه pdfجزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

 

بخش اول:  مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه

بخش دوم:  متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها

 

در مجموع 30 صفحه pdf

جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی

]]>
نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد 2019-01-31T20:09:21+01:00 2019-01-31T20:09:21+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1082 مجتبی صادقی نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزادشامل 110 تست با فرمت Pdfبا پاسخ سوالاتنمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد

شامل 110 تست با فرمت Pdf

با پاسخ سوالات

نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد

]]>
جزوه میکروبیولوژی آب 2019-01-31T20:08:02+01:00 2019-01-31T20:08:02+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1081 مجتبی صادقی جزوه میکروبیولوژی آبجزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکروبیولوژی محیطی و کنترل کیفیت آب کمک کند. 11 صفحه pdf نمونه برداری از انواع آب هاآزمایش های میکروبی آب از نظر وجود باکتریچگونگی آزمایش های میکروبی آب بررسی وجود کلی فرم ها در نمونه آبتست آزمابش های فیزیولوژیکی ایم و یک جهت شناخت باکتریهای کلی فرمIndole TestMethyle Red TestVoges-Proskaur’s TestCitrate Testجزوه میکروبیولوژی آب جزوه میکروبیولوژی آب

جزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکرو

بیولوژی محیطی و کنترل کیفیت آب کمک کند.

 11 صفحه pdf

 

نمونه برداری از انواع آب ها

آزمایش های میکروبی آب از نظر وجود باکتری

چگونگی آزمایش های میکروبی آب 

بررسی وجود کلی فرم ها در نمونه آب

تست آزمابش های فیزیولوژیکی ایم و یک جهت شناخت باکتریهای کلی فرم

Indole Test

Methyle Red Test

Voges-Proskaur’s Test

Citrate Test

جزوه میکروبیولوژی آب

]]>
پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام 2019-01-31T20:07:01+01:00 2019-01-31T20:07:01+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1080 مجتبی صادقی پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرامتعداد 97 اسلاید پاورپوینتتوسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.مناسب اساتید - ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترمپاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

تعداد 97 اسلاید پاورپوینت

توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

مناسب اساتید - ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

]]>
جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل 2019-01-31T20:06:01+01:00 2019-01-31T20:06:01+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1079 مجتبی صادقی جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عملدکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهربه تعداد 121 صفحه pdfمناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحاناتجزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهر

به تعداد 121 صفحه pdf

مناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحانات

جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل

]]>
پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری 2019-01-31T20:03:36+01:00 2019-01-31T20:03:36+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1078 مجتبی صادقی پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیریبه تعداد 57 اسلایدمناسب اساتید و ارائه دانشجومنبع مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترمپاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

به تعداد 57 اسلاید

مناسب اساتید و ارائه دانشجو

منبع مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترم

پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری

]]>
پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود 2019-01-31T20:02:16+01:00 2019-01-31T20:02:16+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1077 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود83 اسلاید قابل وبرایش در قالب پاورپوینت مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و جمع بندی ایام امتحاناتپاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود

پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود

83 اسلاید قابل وبرایش در قالب پاورپوینت 

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و جمع بندی ایام امتحانات


پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود
]]>
پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان 2019-01-31T19:57:44+01:00 2019-01-31T19:57:44+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1076 مجتبی صادقی پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشدمناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریتفصل دوم : تكنیكهای بهینه یابیفصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطرهفصل چهارم : تقاضا و تخمین آنفصل پنجم : برآورد تقاضافصل ششم : نظریة تولیدفصل هفتم : نظریة هزینهفصل هشتم : ساختار بازارپاورپوینت كتاب اقتصاد م

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور

165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.

عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشد

مناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم

 

فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت

فصل دوم : تكنیكهای بهینه یابی

فصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره

فصل چهارم : تقاضا و تخمین آن

فصل پنجم : برآورد تقاضا

فصل ششم : نظریة تولید

فصل هفتم : نظریة هزینه

فصل هشتم : ساختار بازار

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان
]]>
پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت 2019-01-31T19:52:53+01:00 2019-01-31T19:52:53+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1075 مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریتدر 73 اسلاید فابل ویرایشمناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فهرست مطالبپیشگفتارکلیات و مفاهیم عمومی حسابداریگرایش های اقلام بهای تمام شدهمفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شدهروش های برآورد اقلام بهای تمام شدهارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سودنسبت حاشیه ایمنیتجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولاتپاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت  پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

در 73 اسلاید فابل ویرایش

مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

گرایش های اقلام بهای تمام شده

مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده

روش های برآورد اقلام بهای تمام شده

ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود

نسبت حاشیه ایمنی

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

 

]]>
پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد 2019-01-31T19:50:50+01:00 2019-01-31T19:50:50+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1074 مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فردمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالیدانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدتفایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدتارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادیارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فردارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزشارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره دارا پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری

 

ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی

دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت

ارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادی

ارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فرد

ارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزش

ارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها

فصل 19 ارائه درس تصمیم گیری ادغام و تحصیل -کتاب دکتر وکیلی فرد

پاورپوینت پرتفوی - فصل 20 کتاب تصمیم گیری دکتر وکیلی فرد

ارائه فصل 21 فرایند مدیریت ریسک تصمیم گیری در مسائل مالی

پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد

]]>
متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر 2019-01-31T18:53:37+01:00 2019-01-31T18:53:37+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1073 مجتبی صادقی متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلرترجمه بهمن فروزنده841 صفحه pdfبا کیفیت متوسط می باشدمتن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

841 صفحه pdf

با کیفیت متوسط می باشد

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

]]>