وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2018-09-23T09:55:37+01:00 mihanblog.com پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت 2018-09-17T08:28:52+01:00 2018-09-17T08:28:52+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1001 مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریتدر 73 اسلاید فابل ویرایشمناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم فصل اول پیشگفتارفصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداریفصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شدهفصل چهارم مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شدهفصل پنجم روشهای برآورد اقلام بهای تمام شدهفصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سودفصل هفتم نسبت حاشیه ایمنیفصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولاتپاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

در 73 اسلاید فابل ویرایش

مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم

 

فصل اول پیشگفتار

فصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

فصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شده

فصل چهارم مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده

فصل پنجم روشهای برآورد اقلام بهای تمام شده

فصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سود

فصل هفتم نسبت حاشیه ایمنی

فصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات


پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

]]>
جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور 2018-09-17T08:28:00+01:00 2018-09-17T08:28:00+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1000 مجتبی صادقی جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور23 صفحه pdf الگوی جاذبهقانون مزیت نسبیدیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارتنظریه مطلق آدام اسمیتنظریه مزیت نسبی ریکاردونظریه هزینه فرصتمنحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آنمنافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابتتعریف رابطه مبادلهنظریه معمول تجارت بین المللدلایل وجود هزینه های فرصت فزایندهتعادل قبل و بعد از تجارتمنافع ناشی از مبادله و تخصصعرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادلهتعادل عمومی یا کلیموجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلی

جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور

23 صفحه pdf

 

الگوی جاذبه

قانون مزیت نسبی

دیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارت

نظریه مطلق آدام اسمیت

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

نظریه هزینه فرصت

منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن

منافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابت

تعریف رابطه مبادله

نظریه معمول تجارت بین الملل

دلایل وجود هزینه های فرصت فزاینده

تعادل قبل و بعد از تجارت

منافع ناشی از مبادله و تخصص

عرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادله

تعادل عمومی یا کلی

موجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلین

وفور نسبی عوامل تولید و شکل منحنی امکانات تولید

تفسیر نمودار نظریه هکشور - اهلین

قضیه برابری قیمت عوامل تولید

معمای لئون تیف


جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور

]]>
تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان) 2018-09-17T08:27:31+01:00 2018-09-17T08:27:31+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/999 مجتبی صادقی تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)به تعداد 162 صفحه قابل ویرایش وردبرای دریافت درجه كارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی فهرست مطالبعنوان صفحهچكیده.......................................................................................................... 1فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق1-1پیش زمینه تحقیق……………………………………………………………………………………………31-2 اهمیتتحقیق........................................................................................... 51-3 

تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

به تعداد 162 صفحه قابل ویرایش ورد

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده.......................................................................................................... 1

فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق

1-1پیش زمینه تحقیق……………………………………………………………………………………………3

1-2 اهمیتتحقیق........................................................................................... 5

1-3 اهدافتحقیق........................................................................................... 5

1-3-1 هدف اصلی.......................................................................................... 5

1-3-2 اهداف فرعی......................................................................................... 5

.

.

.


تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)

]]>
پاورپوینت کتاب روشهای آماری 2018-09-17T08:26:44+01:00 2018-09-17T08:26:44+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/998 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب روشهای آماریبه تعداد 345 اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات  فصل اول نتایج اساسی در مورد آمار و احتمالفصل دوم استنباط درباره پارامتر یک جامعهفصل سوم استنباط درباره پارامتر دو جامعهفصل چهارم آزمون فرضفصل پنجم ضریب همبستگیفصل ششم آنالیز واریانسپاورپوینت کتاب روشهای آماری

پاورپوینت کتاب روشهای آماری

به تعداد 345 اسلاید قابل ویرایش 

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات 

 

فصل اول نتایج اساسی در مورد آمار و احتمال

فصل دوم استنباط درباره پارامتر یک جامعه

فصل سوم استنباط درباره پارامتر دو جامعه

فصل چهارم آزمون فرض

فصل پنجم ضریب همبستگی

فصل ششم آنالیز واریانس

پاورپوینت کتاب روشهای آماری

]]>
پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت 2018-09-17T08:26:07+01:00 2018-09-17T08:26:07+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/997 مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریتدر 73 اسلاید فابل ویرایشمناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترمپیشگفتارکلیات و مفاهیم عمومی حسابداریگرایش های اقلام بهای تمام شدهمفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شدهروش های برآورد اقلام بهای تمام شدهارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سودنسبت حاشیه ایمنیتجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولاتپاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

در 73 اسلاید فابل ویرایش

مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم

پیشگفتار
کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری
گرایش های اقلام بهای تمام شده
مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده
روش های برآورد اقلام بهای تمام شده
ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود
نسبت حاشیه ایمنی
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات

پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت

]]>
جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل 2018-09-17T08:25:02+01:00 2018-09-17T08:25:02+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/996 مجتبی صادقی جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصلبه تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداریو همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحاناتکلیاتارزش زمانی پولقیمت اوراق بهادارمخاطره و بازدیدهزینه سرمایهبودجه بندی سرمایه ایجزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل

به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6

مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداری

و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

کلیات

ارزش زمانی پول

قیمت اوراق بهادار

مخاطره و بازدید

هزینه سرمایه

بودجه بندی سرمایه ای

جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل

]]>
پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده 2018-08-31T18:16:09+01:00 2018-08-31T18:16:09+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/995 مجتبی صادقی پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبرهبرگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زادهقابل استفاده برای سطح ارشد و دکتریبه تعداد 51 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره

برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده

قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری

به تعداد 51 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...

پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده

]]>
جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی 2018-08-31T18:15:28+01:00 2018-08-31T18:15:28+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/994 مجتبی صادقی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقیبه تعداد 62 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجویانمراجع این جزوه.1جزوه advanced physical geodesy (پروفسور ونیچک) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر.2جزوه advanced physical geodesy (دکتر نجفی) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر3.Physical Geodesy –(Nico Sneeuw) - Institute of Geodesy -Universit¨at Stuttgart -15th June 20064.Physical Geodesy – bernard hofmann – helmut moritz – springer5.UNB – Lecture Notes (related to the physical geodesy)تا دانلود کامل فایل شکیبا باشی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی
به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش
مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

مراجع این جزوه

.1جزوه advanced physical geodesy (پروفسور ونیچک) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
.2جزوه advanced physical geodesy (دکتر نجفی) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
3.Physical Geodesy –(Nico Sneeuw) - Institute of Geodesy -Universit¨at Stuttgart -15th June 2006
4.Physical Geodesy – bernard hofmann – helmut moritz – springer
5.UNB – Lecture Notes (related to the physical geodesy)

تا دانلود کامل فایل شکیبا باشید

جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی

]]>
جزوه بهداشت عمومی 2018-08-31T18:14:55+01:00 2018-08-31T18:14:55+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/993 مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینتبه تعداد 45 اسلاید قایل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحاناتاهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومیتعریف سلامت و بیماریعوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانهاعوامل موثر در پیدایش بیماریهاشاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه مهمترین شاخصهای بهداشتیتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگیشاخص سولیوانویژگی های کیفیت زندگیعوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانسسازمانهای بهداشت بین المللییونیسف (UNICEF)سازمان خواروبار جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات


اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی
تعریف سلامت و بیماری
عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها
عوامل موثر در پیدایش بیماریها
شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 
مهمترین شاخصهای بهداشتی
تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی
شاخص سولیوان
ویژگی های کیفیت زندگی
عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس
سازمانهای بهداشت بین المللی
یونیسف (UNICEF)
سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)
صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)
سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه
مشکلات بهداشت و درمان
مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران
مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن
سطوح مراقبت بهداشتی
PHC

جزوه بهداشت عمومی

]]>
پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 2018-08-31T18:12:48+01:00 2018-08-31T18:12:48+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/992 مجتبی صادقی پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2به تعداد 32 اسلایدمناسب اساتید و ارادئه دانشجومختصری از زندگینامه آلبرت بندوراپیشینه ی یادگیری مشاهده ایتوجیه بندورا از یادگیری مشاهده ایخود نظم دهی رفتارخودکارآمدیمنابع باورهای خودکارآمدینظریه اجتماعی – شناختیانسان به عنوان موجودی عاملسه عامل را که بر سرمشق گیری تاثیر می گذارندفرآیند یادگیری مشاهده ایرفتار کژکارقطب های جهت دهی رفتار انسان در جامعهپاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2

به تعداد 32 اسلاید

مناسب اساتید و ارادئه دانشجو

مختصری از زندگینامه آلبرت بندورا

پیشینه ی یادگیری مشاهده ای

توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای

خود نظم دهی رفتار

خودکارآمدی

منابع باورهای خودکارآمدی

نظریه اجتماعی – شناختی

انسان به عنوان موجودی عامل

سه عامل را که بر سرمشق گیری تاثیر می گذارند

فرآیند یادگیری مشاهده ای

رفتار کژکار

قطب های جهت دهی رفتار انسان در جامعه

پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2

]]>
جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده 2018-08-13T07:08:46+01:00 2018-08-13T07:08:46+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/991 مجتبی صادقی جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده70 صفحه pdfجزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده

70 صفحه pdf

جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده

]]>
جزوه بهداشت عمومی 2018-08-13T07:07:44+01:00 2018-08-13T07:07:44+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/990 مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینتبه تعداد 45 اسلاید قایل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحاناتاهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومیتعریف سلامت و بیماریعوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانهاعوامل موثر در پیدایش بیماریهاشاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه مهمترین شاخصهای بهداشتیتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگیشاخص سولیوانویژگی های کیفیت زندگیعوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانسسازمانهای بهداشت بین المللییونیسف (UNICEF)سازمان خواروبار جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات


اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی
تعریف سلامت و بیماری
عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها
عوامل موثر در پیدایش بیماریها
شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 
مهمترین شاخصهای بهداشتی
تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی
شاخص سولیوان
ویژگی های کیفیت زندگی
عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس
سازمانهای بهداشت بین المللی
یونیسف (UNICEF)
سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)
صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)
سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه
مشکلات بهداشت و درمان
مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران
مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن
سطوح مراقبت بهداشتی
PHC

جزوه بهداشت عمومی

]]>
پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار 2018-08-13T07:07:10+01:00 2018-08-13T07:07:10+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/989 مجتبی صادقی پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمارتألیف الکساندر . م . مود - فرانگلین . آ . گریبیل - دون . س . بوزبه تعداد 398 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان آمارو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فهرست مطالب :1-توزیعهای توابعی از متغیر های تصادفی2- نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری3- برآورد نقطه ای پارامتری ارائه و حل 100 مسئله نمونه ای زینت بخش این درسنامه می باشدپاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

تألیف الکساندر . م . مود - فرانگلین . آ . گریبیل - دون . س . بوز

به تعداد 398 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان آمار

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فهرست مطالب :

1-توزیعهای توابعی از متغیر های تصادفی

2- نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری

3- برآورد نقطه ای پارامتری

 

ارائه و حل 100 مسئله نمونه ای زینت بخش این درسنامه می باشد


پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

]]>
پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار 2018-08-13T07:06:04+01:00 2018-08-13T07:06:04+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/988 مجتبی صادقی پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمارتألیف  الکساندر . م . مود  - فرانگلین . آ . گریبیل  - دون . س . بوزبه تعداد 56 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان آمارو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات فهرست مطالب :1- برآورد بازه ای پارامتر2- آزمون فرض ها3- مدل های خطیپاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

تألیف  الکساندر . م . مود  - فرانگلین . آ . گریبیل  - دون . س . بوز

به تعداد 56 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان آمار

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

فهرست مطالب :

1- برآورد بازه ای پارامتر

2- آزمون فرض ها

3- مدل های خطی


پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار

]]>
کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم 2018-08-13T07:05:11+01:00 2018-08-13T07:05:11+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/987 مجتبی صادقی کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدمبه تعداد 423 صفحه pdf شامل سرفصل های زیر می باشد.فصل ۱: کلیات و مفاهیمفصل ۲: انواع داده هافصل ۳: توابع ورودی و خروجیفصل ۴: عبارت، دستور، عملگرفصل ۵: دستورهای کلیفصل ۶: توابع و کلاس حافظهفصل ۷: آرایه هافصل ۸: اشار هگرهافصل ۹: نوعهای تعریف شدهفصل ۱۰ : فایلهافصل ۱۱ : مطالب تکمیلیپاسخ خودآزماییهاآزمونهای کلیضمایمواژه نامة انگلیسی فارسیکتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم

به تعداد 423 صفحه pdf

 

شامل سرفصل های زیر می باشد.

فصل ۱: کلیات و مفاهیم

فصل ۲: انواع داده ها

فصل ۳: توابع ورودی و خروجی

فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر

فصل ۵: دستورهای کلی

فصل ۶: توابع و کلاس حافظه

فصل ۷: آرایه ها

فصل ۸: اشار هگرها

فصل ۹: نوعهای تعریف شده

فصل ۱۰ : فایلها

فصل ۱۱ : مطالب تکمیلی

پاسخ خودآزماییها

آزمونهای کلی

ضمایم

واژه نامة انگلیسی فارسی

کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم

]]>
خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده 2018-08-13T07:03:55+01:00 2018-08-13T07:03:55+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/986 مجتبی صادقی خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزادهشامل 39 صفحه pdfمناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم شامل مباحث زیر می باشد.مقدمه: تكثر نظری در روابط بین الملل فصل اول: لیبرالیسمفصل دوم: واقع گرایی و تحولات آنفصل سوم: مکتبانگلیسیفصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌فصل پنجم: نظریه انتقادیفصل ششم: پسا تجدد گراییفصل هفتم : فیمینیسمفصل هشتم : سازه‌انگاریخلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده

خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده

شامل 39 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم

 

شامل مباحث زیر می باشد.

مقدمه: تكثر نظری در روابط بین الملل

 

فصل اول: لیبرالیسم

فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن

فصل سوم: مکتبانگلیسی

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌

فصل پنجم: نظریه انتقادی

فصل ششم: پسا تجدد گرایی

فصل هفتم : فیمینیسم

فصل هشتم : سازه‌انگاری

خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده

]]>
پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین 2018-07-15T06:42:41+01:00 2018-07-15T06:42:41+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/985 مجتبی صادقی پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولینبه تعداد 78 صفحه pdfمناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر فهرست مقاله:مقدمهفصل تعاریف اولیهتعریف فناوری اطلاعاتتعریف معلولیتتاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولینفعالیت های انجام شده برای معلولانسخت افزارهای مخصوص نابینایاننرم افزار های مخصوص نابینایانسخت افزارهای مخصوص ناشنوایاننرم افزار های مخصوص ناشنوایانفعالیت های وب مخصوص ناشنوایانسخت افزارهای مخصوص معلولان جسمینرم افزار های مخصوص معلولان جسمیشهر الکترونیکی در خ پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر

 

فهرست مقاله:

مقدمه

فصل تعاریف اولیه

تعریف فناوری اطلاعات

تعریف معلولیت

تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولین

فعالیت های انجام شده برای معلولان

سخت افزارهای مخصوص نابینایان

نرم افزار های مخصوص نابینایان

سخت افزارهای مخصوص ناشنوایان

نرم افزار های مخصوص ناشنوایان

فعالیت های وب مخصوص ناشنوایان

سخت افزارهای مخصوص معلولان جسمی

نرم افزار های مخصوص معلولان جسمی

شهر الکترونیکی در خدمت معلولین

شهروند کم توان الکتریکی

آموزش الکترونیکی سرآغاز برابری آموزش افراد معلول در شهرهای الکترونیکی

ابزارهای آموزش الکترونیکی

مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولین

تجارت الکترونیک آغازی در خودباوری کم توانان درشهرهای الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی و خدمات آن برای معلولین

گردشگری و معلولین در شهر الکترونیک

مبانی توانمندسازی الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی

مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان

فراهم کردن فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات

اقدامات صورت گرفته در این ضمینه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فهرست شکل ها

فصل تعاریف اولیه

صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان

لب تاب جدید نابینایان

صفحه نمایش بریل

دستگاه درشتنمای قدیمی

لب تاب با قابلیت خواندن متن

نرم افزار مخصوص ناشنوایان

و …

افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوری اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام برای فراهم کردن فضایی برای دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوری اطلاعات است. از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت این فناوری و گسترش فعالیت های کاربردی بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات برای آن ها در نظر گرفتن مواردی همچون : درک صحیح از امکانات و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها برای برنامه ریزی مناسب , طراحی و گسترش دادن محصولات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهای کمکی و آوانویس و سخت افزارها و محصولاتی که تکنیک های استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای افراد معلول در زمینه فیزیکی، شنیداری، گفتاری محیا می کنند , مفید می باشد.

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

]]>
پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک 2018-07-15T06:41:48+01:00 2018-07-15T06:41:48+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/984 مجتبی صادقی پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدکفهرست مقاله:گفتار اول: طرح پژوهشیمقدمهموضوع پژوهشبیان مسألهاهمیت و علتهای انتخاب موضوعهدفهای پژوهشپیشینه ی پژوهشفرضیه های پژوهشکاربردهای پژوهشقلمرو پژوهشروش و نوع پژوهشتعریف عملیاتی متغیرهاگفتار دوم: ادبیات موضوعمبانی نظریمقدمهکیفیت خدماتپایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

فهرست مقاله:

گفتار اول: طرح پژوهشی

مقدمه

موضوع پژوهش

بیان مسأله

اهمیت و علتهای انتخاب موضوع

هدفهای پژوهش

پیشینه ی پژوهش

فرضیه های پژوهش

کاربردهای پژوهش

قلمرو پژوهش

روش و نوع پژوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

گفتار دوم: ادبیات موضوع

مبانی نظری

مقدمه

کیفیت خدمات


پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

]]>
پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی 2018-07-15T06:40:49+01:00 2018-07-15T06:40:49+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/983 مجتبی صادقی پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی110 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مقاله:تحقیقفصل اول: کلیات تحقیق مقدمهبیان مسأله۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش۱-۳ اهداف تحقیق۱-۳-۱ هدف کلی۱-۳-۲ اهداف جزئی۱-۴ فرضیات تحقیق۱-۵ متغیرهای پژوهش۱-۶ قلمرو پژوهش۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم۱-۷-۱آموزش۱ -۷-۲ تفویض اختیار۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی۱-۷-۴ نگرشها۱-۷-۵ ایجاد انگیزه۱-۸ عملکردفصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق۲-۱ منابع انسانی۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی۲-۲ توانمند پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مقاله:

تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه
بیان مسأله
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف کلی
۱-۳-۲ اهداف جزئی
۱-۴ فرضیات تحقیق
۱-۵ متغیرهای پژوهش
۱-۶ قلمرو پژوهش
۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم
۱-۷-۱آموزش
۱ -۷-۲ تفویض اختیار
۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی
۱-۷-۴ نگرشها
۱-۷-۵ ایجاد انگیزه
۱-۸ عملکرد
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ منابع انسانی
۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی
۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی
۲-۲ توانمندسازی
۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی
۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه
۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی
۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی
۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی
۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی
۲-۲-۷اصول توانمندسازی
۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی
۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش
۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش
۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی
۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها
۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش
۲-۲-۹-۲ انواع نگرش

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی،غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.


پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

]]>
پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی 2018-07-15T06:40:07+01:00 2018-07-15T06:40:07+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/982 مجتبی صادقی پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی126 صفحه pdf فهرست:چکیدهمقدمه بیان مسئلهضرورت انجام پژوهشفرضیه های پژوهشهدف تحقیقروش انجام تحقیقروش تحقیقجامعهنمونه ها تحقیقروش گرد آوری اطلاعات و داده هاتعاریف و مفاهیمفصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیقمقدمهادبیات تحقیقعوامل موثر بر فروش شرکتهاپایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

126 صفحه pdf

 

فهرست:

چکیده

مقدمه 

بیان مسئله

ضرورت انجام پژوهش

فرضیه های پژوهش

هدف تحقیق

روش انجام تحقیق

روش تحقیق

جامعه

نمونه ها تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات و داده ها

تعاریف و مفاهیم

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق

عوامل موثر بر فروش شرکتها

پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی

]]>
بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران 2018-07-15T06:39:37+01:00 2018-07-15T06:39:37+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/981 مجتبی صادقی پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهرانرساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی86 صفحه ورد قابل ویرایشجوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخ پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

86 صفحه ورد قابل ویرایش

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.

امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .

بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .


بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران

]]>
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن 2018-06-29T07:57:45+01:00 2018-06-29T07:57:45+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/979 مجتبی صادقی  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهنThe Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdfفایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید شامل مباحث زیر می باشد:•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان . •هشت خوان تحول . • چالش های اصلی هر خوان . • چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند . • تفاوت مدل : دیدن –  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

The Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen

 

به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf

فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید

 

شامل مباحث زیر می باشد:

•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .
 
•هشت خوان تحول .
 
• چالش های اصلی هر خوان .
 
• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .
 
• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول
 
 
فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات
 
فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان
 
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن
]]>
خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود 2018-06-29T07:57:29+01:00 2018-06-29T07:57:29+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/978 مجتبی صادقی خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سودبه تعداد 20 صفحه pdfمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحاناتاهمیت ثبات سود سهامعوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سودشکل های مختلف تقسیم سودمحدودیت های پرداخت سود سهامچرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستندو چندین عنوان دیگرخلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

به تعداد 20 صفحه pdf

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

اهمیت ثبات سود سهام

عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود

شکل های مختلف تقسیم سود

محدودیت های پرداخت سود سهام

چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند

و چندین عنوان دیگر

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

]]>
جزوه اقتصاد کلان 2018-06-29T07:57:15+01:00 2018-06-29T07:57:15+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/977 مجتبی صادقی جزوه اقتصاد کلان34 صفحه pdfجمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم سرفصل های این جزوهفصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادیفصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کلفصل سوم : تعادل در اقتصاد کلانفصل چهارم : تعادل بازار و کالاجزوه اقتصاد کلان جزوه اقتصاد کلان

34 صفحه pdf

جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم

 

سرفصل های این جزوه

فصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی

فصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کل

فصل سوم : تعادل در اقتصاد کلان

فصل چهارم : تعادل بازار و کالا

جزوه اقتصاد کلان

]]>
کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات 2018-06-29T07:56:57+01:00 2018-06-29T07:56:57+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/976 مجتبی صادقی  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایران ،توزیع درآمد های دولت، کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی، فقر چیست و خط فقر کدامست؟، معیارهای سنجش نقش دولت ،تفاوت عوارض و مالیات ،کشش عرضه و تقاضا، تقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خرد ،طبقه بندی یارانه ها، پولشویی چیست؟، حذف صفر از پول ملی ،انواع رانت ،حفره های دولت و…

 

 

کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات

]]>
جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات 2018-06-25T09:39:14+01:00 2018-06-25T09:39:14+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/975 مجتبی صادقی جزوه درس تئوری پیشرفته مخابراتبه تعداد 105 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات سرفصل های قابل طرح در این درسبخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتالنظریات اطلاعات و کاربرد آنهاانتقال داده ها در باند پایهمدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگسستم های چند حاملیگیرنده های اپتیم optimeجزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

به تعداد 105 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

سرفصل های قابل طرح در این درس

بخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتال

نظریات اطلاعات و کاربرد آنها

انتقال داده ها در باند پایه

مدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگ

سستم های چند حاملی

گیرنده های اپتیم optime


جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

]]>
کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور 2018-06-25T09:38:45+01:00 2018-06-25T09:38:45+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/974 مجتبی صادقی اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه هاارنست کوه-چارلز دسورناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهرانبه تعداد 550 صفحه pdfکتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها

ارنست کوه-چارلز دسور

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهران

به تعداد 550 صفحه pdf


کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

]]>
جزوه بهداشت عمومی 2018-06-25T09:38:23+01:00 2018-06-25T09:38:23+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/973 مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینتبه تعداد 45 اسلاید قایل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومیتعریف سلامت و بیماریعوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانهاعوامل موثر در پیدایش بیماریهاشاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه مهمترین شاخصهای بهداشتیتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگیشاخص سولیوانویژگی های کیفیت زندگیعوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانسسازمانهای بهداشت بین المللییونیسف (UNICEF)سازمان خواروبار جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی

تعریف سلامت و بیماری

عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها

عوامل موثر در پیدایش بیماریها

شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 

مهمترین شاخصهای بهداشتی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی

شاخص سولیوان

ویژگی های کیفیت زندگی

عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس

سازمانهای بهداشت بین المللی

یونیسف (UNICEF)

سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)

صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)

سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه

مشکلات بهداشت و درمان

مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران

مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن

سطوح مراقبت بهداشتی

PHC


جزوه بهداشت عمومی

]]>
جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ 2018-06-25T09:37:52+01:00 2018-06-25T09:37:52+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/972 مجتبی صادقی جزوه تئوری اطلاعات و کدینگمناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امنبه تعداد 76 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتالشمای کلی یک سیستم مخابراتیشرایط توضیح اجزاویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسستهکدینگ کانالروش ها و پارامترهای کدینگ کانالامنیت مخابراتتئوری اطلاعاتآنتروپی هاروش های هافمنسیگنالهای صوتیlpcفشرده سازهایس تصویررمزنگاری داده هامحرمانگیجانشینی و جایگشتیانواع رمزهاسیستم های رمزنگاری ترکیبیاحراز هویتتمامیت پیامامضای جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن

به تعداد 76 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتال

شمای کلی یک سیستم مخابراتی

شرایط توضیح اجزا

ویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسسته

کدینگ کانال

روش ها و پارامترهای کدینگ کانال

امنیت مخابرات

تئوری اطلاعات

آنتروپی ها

روش های هافمن

سیگنالهای صوتی

lpc

فشرده سازهایس تصویر

رمزنگاری داده ها

محرمانگی

جانشینی و جایگشتی

انواع رمزها

سیستم های رمزنگاری ترکیبی

احراز هویت

تمامیت پیام

امضای دیجیتال

کدینگ برای کنترل خطا

تئوری شانون

رسم کیفیت

پدیده آستانه

کدهای بلوکی

روش دی کدینگ

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

]]>
اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt 2018-06-24T08:13:33+01:00 2018-06-24T08:13:33+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/971 مجتبی صادقی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmtفایل اول vst  به تعداد 9 اسلاید به زبان اصلیفایل اول dmt به تعداد 19 اسلاید به زبان اصلی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt  اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt

فایل اول vst  به تعداد 9 اسلاید به زبان اصلی

فایل اول dmt به تعداد 19 اسلاید به زبان اصلی

 

اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt

 

]]>