وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 tag:http://mojtabasadeqi.ir 2018-04-25T06:25:05+01:00 mihanblog.com تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول 2018-04-19T15:09:12+01:00 2018-04-19T15:09:12+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/920 مجتبی صادقی تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاولبه تعداد 636 صفحه pdf الجزء الاولنبذه عن الفرزدقالهمزهحرف الالفحرف الباحرف التا حرف الجیمحرف الحاحرف الدالحرف الراءحرف الزایفهرس الجزء الاولتنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول

به تعداد 636 صفحه pdf

 

الجزء الاول

نبذه عن الفرزدق

الهمزه

حرف الالف

حرف البا

حرف التا 

حرف الجیم

حرف الحا

حرف الدال

حرف الراء

حرف الزای

فهرس الجزء الاول


تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الاول

]]>
تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی 2018-04-19T15:08:50+01:00 2018-04-19T15:08:50+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/919 مجتبی صادقی تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانیبه تعداد 660 صفحه pdf الجزء الثانیحرف السینحرف الضینحرف الصادحرف الضادحرف العینحرف الغینحرف القافحرف الکافحرف اللامحرف المیمحرف النونحرف الهاءحرف الیاءفهرس الجز الثانیتنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی

تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی

به تعداد 660 صفحه pdf

 

الجزء الثانی

حرف السین

حرف الضین

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف العین

حرف الغین

حرف القاف

حرف الکاف

حرف اللام

حرف المیم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الیاء

فهرس الجز الثانی


تنزیل شرح دیوان الفرزدق - الجزء الثانی

]]>
کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب 2018-04-19T15:08:22+01:00 2018-04-19T15:08:22+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/918 مجتبی صادقی کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب(دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی)الشرکه المصریه العالمیه للنشر - 2003به تعداد 755 صفحه pdfکتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

(دانشنامه‌ی نظریه‌های ادبی)

الشرکه المصریه العالمیه للنشر - 2003

به تعداد 755 صفحه pdf


کتاب موسوعة النظریات الأدبیة - الدکتور نبیل راغب

]]>
پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام 2018-04-17T11:31:21+01:00 2018-04-17T11:31:21+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/917 مجتبی صادقی پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرامتعداد 97 اسلاید پاورپوینتتوسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترمپاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

تعداد 97 اسلاید پاورپوینت

توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم

پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

]]>
خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی 2018-04-17T11:30:53+01:00 2018-04-17T11:30:53+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/916 مجتبی صادقی خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدیفصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.75 صفحه pdfمناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترمخلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

فصل های 1 و 3 و 5 و 6 در این فایل موجود می باشد.

75 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و آمادگی امتحانات پایان ترم

خلاصه فصل های اصلی و مهم کتاب روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی تالیف علی احمدی

]]>
نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی 2018-04-17T11:30:21+01:00 2018-04-17T11:30:21+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/915 مجتبی صادقی نظریه ھای جامعه شناسی ۲رشته علوم اجتماعینام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی271 صفحه اسلاید پی دی اف شدهفصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستیفصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادینفصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانهفصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتارینظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی نظریه ھای جامعه شناسی ۲
رشته علوم اجتماعی
نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

271 صفحه اسلاید پی دی اف شده

فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی
فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین
فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه
فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری

نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی

]]>
مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی 2018-04-17T11:29:30+01:00 2018-04-17T11:29:30+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/914 مجتبی صادقی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریهاتالیف دکتر جعفر بابا جانی432 صفحه pdfفصل اول - کلیات تحقیقفصل دوم - فعالیت های شهرداری و ویژگیهای محیطی آنفصل سوم - ذی نفعان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنهافصل چهارم - مسئولیت پاسخگویی عمومیفصل پنجم - چارچوب نظری و مسئولیت پاسخگوییفصل ششم - هدف های حسابداری و گزارش های مالیفصل هفتم - خصوصیات کیفی اطلاعات مالیمنابع و ماخذمبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها

تالیف دکتر جعفر بابا جانی

432 صفحه pdf

فصل اول - کلیات تحقیق

فصل دوم - فعالیت های شهرداری و ویژگیهای محیطی آن

فصل سوم - ذی نفعان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

فصل چهارم - مسئولیت پاسخگویی عمومی

فصل پنجم - چارچوب نظری و مسئولیت پاسخگویی

فصل ششم - هدف های حسابداری و گزارش های مالی

فصل هفتم - خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

منابع و ماخذ


مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی

]]>
پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی 2018-04-17T11:29:04+01:00 2018-04-17T11:29:04+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/913 مجتبی صادقی پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعیبه تعداد 83 اسلاید قابل ویرایشمناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعیشامل سرفصل های:¥ مراحل چندگانه استراتژی تحقیق / پرسش آغازین پژوهش و ویژگی های آن /اهداف پژوهش¥ مطالعات اكتشافی/ منبع یابی نظری/ مطالعه تئوری ها و مبانی نظری¥ فرضیه سازی و انواع فرضیه های تحقیق/انواع مفاهیم و متغیرهای تحقیق/ ساختن مدل تحقیق¥ تهیه طرح تحقیق و برنامه ریزی آن / انتخاب واحد تحلیل واحد مشاهده /ابزارسازی /انواع مقیاسها /سطح سنجش متغیرها¥ انواع طرح های نمونه گیر پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش

مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی

شامل سرفصل های:

¥ مراحل چندگانه استراتژی تحقیق / پرسش آغازین پژوهش و ویژگی های آن /اهداف پژوهش
¥ مطالعات اكتشافی/ منبع یابی نظری/ مطالعه تئوری ها و مبانی نظری
¥ فرضیه سازی و انواع فرضیه های تحقیق/انواع مفاهیم و متغیرهای تحقیق/ ساختن مدل تحقیق
¥ تهیه طرح تحقیق و برنامه ریزی آن / انتخاب واحد تحلیل واحد مشاهده /ابزارسازی /انواع مقیاسها /سطح سنجش متغیرها
¥ انواع طرح های نمونه گیری / اعتبار و روایی تحقیق و ابزارهای آن
¥ جمع آوری داده و ملاحظات مربوط به آن در طرح های مختلف تحقیق
¥ كدگذاری استخراج و پردازش داد ها
¥ معرفی وکاربرد تكنیك های تحلیل داده ها/ آماره های توصیفی و كاربرد آنها / تكنیك های دو و چند متغیری تحلیل داده ها
¥ چگونگی انتخاب فنون تحلیل داده ها و نتیجه گیری
¥ اصول تنظیم گزارش پژوهش/ ارجاع نویسی و ....

پاورپوینت تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

]]>
خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس 2018-04-17T11:28:07+01:00 2018-04-17T11:28:07+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/912 مجتبی صادقی خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوسمجموعه ارائه های کلاسبه تعداد 85 صفحه pdfمناسب چک لیست کنفرانس و جمعبندی مرور سریع ایام امتحاناتخلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس

مجموعه ارائه های کلاس

به تعداد 85 صفحه pdf

مناسب چک لیست کنفرانس و جمعبندی مرور سریع ایام امتحانات

خلاصه کتاب تدوین پایان نامه ، رساله ، طرح پژوهشی و مقاله دکتر سید جمال الدین طبیبی، محمد رضا ملکی، بهرام دلگشایی، – نشر فردوس

]]>
تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری 2018-04-17T11:27:14+01:00 2018-04-17T11:27:14+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/911 مجتبی صادقی تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری(مبانی ابزار و روش)به تعداد 389 صفحه pdfشامل مباحث زیر می باشد.فصل1-مقدمهفصل2-عقب تر بایستیدفصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن استفصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن استفصل5- نمودارهای حلقه علیتفصل6- مواجهه سیستمی با مسائلفصل7- الگوهای پایه سیستم هافصل8- نمودارهای انباره و جریانفصل9- تاخیرهافصل10- نوسان سیستم هافصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستمفصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم هامنابع و ماخذدرباره طرح روی جلدتفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

(مبانی ابزار و روش)
به تعداد 389 صفحه pdf

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل1-مقدمه
فصل2-عقب تر بایستید
فصل3- ساختار سیستم بوجود آورنده رفتار آن است
فصل4- سیستم چیزی بیش از مجموعه اجزاء آن است
فصل5- نمودارهای حلقه علیت
فصل6- مواجهه سیستمی با مسائل
فصل7- الگوهای پایه سیستم ها
فصل8- نمودارهای انباره و جریان
فصل9- تاخیرها
فصل10- نوسان سیستم ها
فصل11- متدولوژی پویایی شناسی سیستم
فصل12- شبیه سازی ساختارهای پایه سیستم ها

منابع و ماخذ
درباره طرح روی جلد

تفکر سیستمی دکتر قاسم مختاری

]]>
جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی 2018-04-12T20:19:19+01:00 2018-04-12T20:19:19+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/910 مجتبی صادقی جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد. +. آزمایش برش مستقیم+. آزمایش دانه بندی خاک+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل+. آزمایش هم ارز ماسه ای+. آزمایش هیدرومتری+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا+. آزمایش نفوذ پذیری+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها+. آزمایش تحکیم+. آزمایش تک محوری (محصور)+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد+. جدول تصحیح درجه حرارتجزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

 به تعداد 12 فایل ورد با موضوعات زیر می باشد.

 

+. آزمایش برش مستقیم

+. آزمایش دانه بندی خاک

+. آزمایش تعیین دانسیته خاک در محل

+. آزمایش هم ارز ماسه ای

+. آزمایش هیدرومتری

+. آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا

+. آزمایش نفوذ پذیری

+. آزمایش تعیین حدود اتر برگ در خاک ها

+. آزمایش تحکیم

+. آزمایش تک محوری (محصور)

+. آزمایش تراکم پروکتور استانداراد

+. جدول تصحیح درجه حرارت


جزوه های آزمایشگاه رشته مکانیک ماشین های کشاورزی

]]>
جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد 2018-04-12T20:18:58+01:00 2018-04-12T20:18:58+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/909 مجتبی صادقی جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالدرشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالاتبه تعداد 129 صفحه pdfجزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

به تعداد 129 صفحه pdf


جزوه درس مبانی برق 1 بر اساس کتاب فیتز جرالد

]]>
دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی 2018-04-12T20:18:32+01:00 2018-04-12T20:18:32+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/908 مجتبی صادقی دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبیCyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free downloadبه تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumannseries editor : A.J. van L oonدانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

Cyclic Development of Sedimentary Basins, Volume 57 (Developments in Sedimentology) free download

به تعداد 530 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی

 

Jannes M. Mabesoone and Virg Inio H. Neumann

series editor : A.J. van L oon


دانلود کتاب تکامل چرخه ای حوضه های رسوبی

]]>
پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی 2018-04-12T20:17:44+01:00 2018-04-12T20:17:44+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/907 مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتیبه تعداد 188 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط کلیاتچگونگی تولد جهانزمین در فضاخورشیدسیارات و سایر اعضای منظومه شمسیزمین و ماهقوانین حرکت و گرفتی هازمان و تقویمپاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی

پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی

به تعداد 188 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه جغرافیا و رشته های مرتبط

 

کلیات

چگونگی تولد جهان

زمین در فضا

خورشید

سیارات و سایر اعضای منظومه شمسی

زمین و ماه

قوانین حرکت و گرفتی ها

زمان و تقویم


پاورپوینت کتاب زمین در فضا تالیف دكتر تقی عدالتی

]]>
جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات 2018-04-11T11:48:44+01:00 2018-04-11T11:48:44+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/906 مجتبی صادقی جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالاتویژه کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامیبه تعداد 302 صفحه با کیفیت عالیجزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات

جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات

ویژه کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

به تعداد 302 صفحه با کیفیت عالی


جزوه زبان آمادگی آزمون EPT دانشگاه آزاد اسلامی + نمونه سوالات

]]>
خلاصه کتاب خودکشی دورکیم 2018-04-11T11:47:57+01:00 2018-04-11T11:47:57+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/905 مجتبی صادقی خلاصه کتاب خودکشی دورکیمبه تعداد 55 صفحه pdfکتاب اول شامل سرفصل هایعوامل فرا اجتماعیخودکشی و حالتهای روانشناختی طبیعی - نژاد ، وراثتخودکشی و عوامل محیط طبیعیتقلیدکتاب دوم شامل سرفصل هایروش تشخیص علل و انواع آنخودکشی ناشی از خودخواهیخودکشی ناشی از خودخواهی ( دنباله )خودکشی دگر دوستانه ( دگر خواهانه )خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعیصورت های فردی انواع خودکشیکتاب سوم شامل سرفصل هایخودکشی به مثابه پدیده اجتماعیروابط خودکشی با سایر پدیده هانتایج علمی ( کاربردی )انتقادهاخلاصه کتاب خودکشی دورکیم

خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

به تعداد 55 صفحه pdf

کتاب اول شامل سرفصل های

عوامل فرا اجتماعی

خودکشی و حالتهای روانشناختی طبیعی - نژاد ، وراثت

خودکشی و عوامل محیط طبیعی

تقلید

کتاب دوم شامل سرفصل های

روش تشخیص علل و انواع آن

خودکشی ناشی از خودخواهی

خودکشی ناشی از خودخواهی ( دنباله )

خودکشی دگر دوستانه ( دگر خواهانه )

خودکشی ناشی از بی هنجاری اجتماعی

صورت های فردی انواع خودکشی

کتاب سوم شامل سرفصل های

خودکشی به مثابه پدیده اجتماعی

روابط خودکشی با سایر پدیده ها

نتایج علمی ( کاربردی )

انتقادها


خلاصه کتاب خودکشی دورکیم

]]>
خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور 2018-04-11T11:47:20+01:00 2018-04-11T11:47:20+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/904 مجتبی صادقی خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری)دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپوربه تعداد 154 صفحه pdfشامل سرفصل های :- تقابل اقتصاد و فرهنگ- اقتصاد فرهنگی ، تاریخچه و تئوری- ارزش و دیدگاههای مربوطه- کالاها و خدمات فرهنگی- روش های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی- ارزش هایی که باید در هنرها به حساب آیندخلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری)

دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

به تعداد 154 صفحه pdf

شامل سرفصل های :

- تقابل اقتصاد و فرهنگ

- اقتصاد فرهنگی ، تاریخچه و تئوری

- ارزش و دیدگاههای مربوطه

- کالاها و خدمات فرهنگی

- روش های ارزش گذاری کالاهای فرهنگی

- ارزش هایی که باید در هنرها به حساب آیند


خلاصه کتاب اقتصاد فرهنگ (ارزش و ارزش گذاری کالاها و خدمات فرهنگی هنری) دکتر محمدمهدی مظاهری و دکتر علی رشیدپور

]]>
خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم 2018-04-11T11:46:18+01:00 2018-04-11T11:46:18+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/903 مجتبی صادقی خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیمبه تعداد 14 صفحه pdfشامل مباحث:واقعه اجتماعی چیستقواعد مشاهده وقایع اجتماعیقواعد تشخیص وقایع بهنجار از نابهنجار یا مرضیقواعد تشکیل انواع اجتماعیقواعد تبیین وقایع اجتماعیقواعد حجت آورینتیجه گیریخلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم

خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم

به تعداد 14 صفحه pdf

شامل مباحث:

واقعه اجتماعی چیست

قواعد مشاهده وقایع اجتماعی

قواعد تشخیص وقایع بهنجار از نابهنجار یا مرضی

قواعد تشکیل انواع اجتماعی

قواعد تبیین وقایع اجتماعی

قواعد حجت آوری

نتیجه گیری


خلاصه کتاب قواعد روش جامعه شناسی امیل دورکیم

]]>
کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3 2018-04-09T19:07:54+01:00 2018-04-09T19:07:54+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/902 مجتبی صادقی کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3فایل کتاب به تعداد 162 صفحه pdfفایل پاورپوینت به تعداد 100 اسلاید قابل ویرایش تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهشجستجوی مطالعات مزتبط با سوال پژوهشسنجش کیفیت مطالعاتاستخراج نتایجآماده سازی اطلاعات برای متا آنالیزمفاهیم اولیه متا آنالیزنمودارهای اصلی در متا آنالیز و آزمونهای آماری مرتبطموضوعات ویژه در متا آنالیزدستورات برنامه stata برای انجام متا آنالیزمنابعکتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3 کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3

فایل کتاب به تعداد 162 صفحه pdf

فایل پاورپوینت به تعداد 100 اسلاید قابل ویرایش

 

تعریف دقیق موضوع تحقیق و سوال پژوهش

جستجوی مطالعات مزتبط با سوال پژوهش

سنجش کیفیت مطالعات

استخراج نتایج

آماده سازی اطلاعات برای متا آنالیز

مفاهیم اولیه متا آنالیز

نمودارهای اصلی در متا آنالیز و آزمونهای آماری مرتبط

موضوعات ویژه در متا آنالیز

دستورات برنامه stata برای انجام متا آنالیز

منابع


کتاب و پاورپوینت مفاهیم پایه مرور ساختار یافته و متا آنالیز 3

]]>
پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agents 2018-04-09T19:07:24+01:00 2018-04-09T19:07:24+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/901 مجتبی صادقی پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agentsبه تعداد 113 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی مراحل همانند سازی ویروسنوکلئوزید- نوکلئو تیدHSV-VZVAcyclovirVaricella آبله مرغانمکانیسم هاAnti-Cytomegalovirus AgentsCidofovirدرمان نفروتوکسیسیتهFoscarnetعوارضInfluenza AAmantadine Rimantadineپیشگیری و درمانZanamivir and OseltamivirTamiflu Oseltamivirاهداف درمان هپاتیت B مزمننتایج درمانLamivudineلامی وودینAdefovir (10 mg)اینترفرون α IFNInterferon alfa نوترکیبکنتیکHCVRibavirinPa پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agents

به تعداد 113 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی

 

مراحل همانند سازی ویروس

نوکلئوزید- نوکلئو تید

HSV-VZV

Acyclovir

Varicella آبله مرغان

مکانیسم ها

Anti-Cytomegalovirus Agents

Cidofovir

درمان نفروتوکسیسیته

Foscarnet

عوارض

Influenza A

Amantadine Rimantadine

پیشگیری و درمان

Zanamivir and Oseltamivir

Tamiflu Oseltamivir

اهداف درمان هپاتیت B مزمن

نتایج درمان

Lamivudineلامی وودین

Adefovir (10 mg)

اینترفرون α IFN

Interferon alfa نوترکیب

کنتیک

HCV

Ribavirin

Palivizumab

Histroy

Antiretroviral Agents

NRTI

NRTI عوارض

Didanosine-

highly active antiretroviral therapy (HAART)

Entry Inhibitors

MARAVIROC

Needle stick 
(انتقال شغلی)

پاورپوینت عوامل ضد ویروسی - Antiviral Agents

]]>
جزوه تقریرات درس جرم شناسی - جرم شناسی تروریسم 2018-04-09T19:06:40+01:00 2018-04-09T19:06:40+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/900 مجتبی صادقی جزوه تقریرات درس جرم شناسی - جرم شناسی تروریسمبه تعداد 36 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان الهیات و مجموعه حقوق علت انتخاب موضوعتروریسم و جرایم مالی و اقتصادیتروریسم مبحثی قدیمی با مصادیق نوینحقوق کیفری افترایی در مبارزه با تروریسم عدول از دادرسی عادلانهرژیم کیفری مشدد برای مبارزه با تروریسم تروریسم به عنوان یک جرم بین المللیتعارض پیشگیری از جرم با حقوق شهروندیتعامل حقوق کیفری و حقوق بین الملل در مسیر مبارزه با تروریسم تروریسم چیستتاریخچه تروریسم رویک جزوه تقریرات درس جرم شناسی - جرم شناسی تروریسم

به تعداد 36 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و مجموعه حقوق

 

علت انتخاب موضوع

تروریسم و جرایم مالی و اقتصادی

تروریسم مبحثی قدیمی با مصادیق نوین

حقوق کیفری افترایی در مبارزه با تروریسم 

عدول از دادرسی عادلانه

رژیم کیفری مشدد برای مبارزه با تروریسم 

تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی

تعارض پیشگیری از جرم با حقوق شهروندی

تعامل حقوق کیفری و حقوق بین الملل در مسیر مبارزه با تروریسم 

تروریسم چیست

تاریخچه تروریسم 

رویکردهایی در تعریف تروریسم 

تیپولوژی یا گونه شناسی تروریسم 

تروریسم ملی و تروریسم  بین المللی

تروریسم بین المللی مورد حمایت دولت

طبقه بندی تروریسم بر اساس منبع و جایگاه اجتماعی

...

مباحث ادامه می یابد تا 

...

وجوه افتراق و تمایز حقوق کیفری و جرم شناسی

تئوری های جرم شناسی

دیگر وظایف جرم شناسی در امر مبارزه با جرم 

شاخصه های تفکیک قوانین سزاده از قوانین ناظر به اصلاح جرم


جزوه تقریرات درس جرم شناسی - جرم شناسی تروریسم

]]>
ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henry 2018-04-05T06:51:19+01:00 2018-04-05T06:51:19+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/898 مجتبی صادقی ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henryبه تعداد 4 صفحه pdfمناسب اساتید و دانشجویان رشته های زبان انگلیسی یک دلار و هشتادو هفت سنت . همه اش همین بود و شصت سنت آن هم سکه های یک سنتی بود . سکه هایی که طی مدت درازی یک سنت و دو سنت در نتیجه چانه زدن با بقال و سبزی و فروش و قصاب گرد هم آمده بود....ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henry ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henry

به تعداد 4 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان رشته های زبان انگلیسی

 

یک دلار و هشتادو هفت سنت . همه اش همین بود و شصت سنت آن هم سکه های یک سنتی بود . 

سکه هایی که طی مدت درازی یک سنت و دو سنت در نتیجه چانه زدن با بقال و سبزی و فروش و قصاب گرد هم آمده بود.

...


ترجمه داستان ترجمه داستان The Gift of the Magi نوشته O.Henry

]]>
پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن 2018-04-05T06:50:41+01:00 2018-04-05T06:50:41+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/897 مجتبی صادقی پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسکفصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمنبه تعداد 34 اسلاید ثابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان رشته حسابداری  محورهای اساسی مطرح شده در فصل 5— رابطه بین داده ها(سیستم )حسابداری و ورشکستگی     پیش بینی ورشکستگی با استفاده از داده های حسابداری— رابطه بین داده های حسابداری وریسک سهام     محاسبه بتا با استفاده از داده های حسابداری— رابطه بین داده های حسابداری و ریسک اوراق قرضهپاورپوینت داده های حساب پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک

فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن

به تعداد 34 اسلاید ثابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان رشته حسابداری 

 

محورهای اساسی مطرح شده در فصل 5

— رابطه بین داده ها(سیستم )حسابداری و ورشکستگی

     پیش بینی ورشکستگی با استفاده از داده های حسابداری

— رابطه بین داده های حسابداری وریسک سهام

     محاسبه بتا با استفاده از داده های حسابداری

— رابطه بین داده های حسابداری و ریسک اوراق قرضه

پاورپوینت داده های حسابداری ،ورشکستگی و ریسک - فصل پنجم تئوری حسابداری اثباتی واتز و زیمرمن

]]>
کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی 2018-04-05T06:50:12+01:00 2018-04-05T06:50:12+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/896 مجتبی صادقی کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزیتالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفیصفحه : 111به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینهDialectical BehaviourTherapyDistinctive Features Dialectical Behavior Therapyin Clinical Practiceکتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی

صفحه : 111

به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه

Dialectical Behaviour
Therapy
Distinctive Features

 

Dialectical Behavior Therapy
in Clinical Practice


کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

]]>
خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد 2018-04-05T06:49:35+01:00 2018-04-05T06:49:35+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/895 مجتبی صادقی خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزادبه همراه سوالات تستی هر فصل + پاسخنامه کلیدیبه تعداد 47 صفحه pdfشامل مباحث زیر می باشد.فصل اول تمدن یونانفصل دوم تمدن رومفصل سوم قرون وسطیفصل چهارم رنسانسفصل پنجم باروکخلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد

خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد

به همراه سوالات تستی هر فصل + پاسخنامه کلیدی

به تعداد 47 صفحه pdf

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل اول تمدن یونان

فصل دوم تمدن روم

فصل سوم قرون وسطی

فصل چهارم رنسانس

فصل پنجم باروک


خلاصه کامل کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی اروپا تالیف جهانشاه پاکزاد

]]>
پاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکم 2018-03-29T20:24:20+01:00 2018-03-29T20:24:20+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/893 مجتبی صادقی پاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکمبه تعداد 60 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و دانشجویان پزشکیپاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکم

پاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکم

به تعداد 60 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی


پاورپوینت تفسیر رادیولوژی شکم

]]>
جزوه جراحی اعصاب 2018-03-29T20:23:54+01:00 2018-03-29T20:23:54+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/892 مجتبی صادقی جزوه جراحی اعصابمناسب اساتید و دانشجویان پزشکیبه تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشدجزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد 12 صفحه pdfجزوه دوم با موضوع ترومای مغزی به تعداد 20 صفحه pdfجزوه سوم با موضوع ترومای ستون مهره به تعداد 9 صفحه pdfجزوه چهارم با موضوع تومور های مغزی به تعداد 14 صفحه pdfجزوه پنجم با موضوع آنومالی های مادرزادی سیستم عصبی به تعداد 12 صفحه pdfجزوه ششم با موضوع خونریزی ساب اراکنوئید به تعداد 15 صفحه pdfجزوه هفتم با موضوع تومورهای نخاع و ستون مهره به تعداد 6 صفحه

جزوه جراحی اعصاب

مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی

به تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشد

جزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد 12 صفحه pdf

جزوه دوم با موضوع ترومای مغزی به تعداد 20 صفحه pdf

جزوه سوم با موضوع ترومای ستون مهره به تعداد 9 صفحه pdf

جزوه چهارم با موضوع تومور های مغزی به تعداد 14 صفحه pdf

جزوه پنجم با موضوع آنومالی های مادرزادی سیستم عصبی به تعداد 12 صفحه pdf

جزوه ششم با موضوع خونریزی ساب اراکنوئید به تعداد 15 صفحه pdf

جزوه هفتم با موضوع تومورهای نخاع و ستون مهره به تعداد 6 صفحه pdf

جزوه هشتم با موضوع کمردرد های دیسکوژنیک به تعداد 9 صفحه pdf


جزوه جراحی اعصاب

]]>
پروژه با عنوان ربات مسیریاب (هفت سنسور) 2018-03-29T20:23:29+01:00 2018-03-29T20:23:29+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/891 مجتبی صادقی پروژه با عنوان ربات مسیریاب (هفت سنسور)به تعداد 95 صفحه قابل ویرایش ورد فهرست مطالبعناوین شماره صفحهمقدمه1فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 21-1- ربات 31-1-1- تعاریف ربات41-1-2- علم رباتیک 61-1-3- مزایای رباتها71-1-4- معایب رباتها71-2- تاریخچه رباتها 81-3- دسته بندی رباتها 121-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 121-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا131-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی131-4- انواع رباتها 141-4-1- رباتهای متحرک 141-4-2- ربات همکار151-4-3- نانوبات161-5- طبقه پروژه با عنوان ربات مسیریاب (هفت سنسور)

به تعداد 95 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فهرست مطالب

عناوین شماره صفحه

 • مقدمه1
 • فصل اول (رباتها ، تاریخچه و انواع آنها) 2
 • 1-1- ربات 3

1-1-1- تعاریف ربات4

1-1-2- علم رباتیک 6

1-1-3- مزایای رباتها7

1-1-4- معایب رباتها7

 • 1-2- تاریخچه رباتها 8
 • 1-3- دسته بندی رباتها 12

1-3-1- دسته بندی اتحادیه رباتهای ژاپن 12

1-3-2- دسته بندی موسسه رباتیک آمریکا13

1-3-3- دسته بندی اتحادیه فرانسوی رباتهای صنعتی13

 • 1-4- انواع رباتها 14

1-4-1- رباتهای متحرک 14

1-4-2- ربات همکار15

1-4-3- نانوبات16

 • 1-5- طبقه بندی رباتها 18

1-5-1- طبقه بندی رباتها از نظر کاربرد 18

1-5-1-1- رباتهای صنعتی18

1-5-1-2- رباتهای شخصی و علمی 18

1-5-1-3- رباتهای نظامی 18

1-5-2- طبقه بندی رباتها از نظر استراتژی کنترل 19 1-5-2-1- نسل اول 19

1-5-2-2- نسل دوم 19

1-5-2-3- نسل سوم 20

1-5-2-4- نسل چهارم21

1-5-3- طبقه بندی رباتها از نظر محرک مفصلها 23

1-5-3-1- سیستمهای الکتریکی 23

1-5-3-2- موتورهای DC23

1-5-3-3- موتورهای AC24

 • فصل دوم (کاربرد رباتها و اجزاء آنها) 25
 • 2-1- کاربرد رباتها 26

2-1-1- ربات آدم نمای اعلام خطر 26

2-1-2- رباتها برای تقلید رفتار حیوانات27

2-1-3- ربات تعقیب خط 28

2-1-4- ربات حس کننده تماس29

2-1-5- ربات آبی، برای یافتن جعبه سیاه هواپیما30

2-1-6- ربات پذیرش 31

 • 2-2- اجزاء اصلی یک ربات 32

2-2-1- بازوی مکانیکی ماهر32

2-2-2- سنسورها 34

2-2-2-1- سنسورهای بدون تماس34

2-2-2-2- سنسورهای القائی35

2-2-3- کنترلر 39

2-2-4- واحد تبدیل توان 41

2-2-4-1- موتور 41

2-2-4-2- دسته بندی کلی موتورها 42

2-2-5- محرک مفاصل 44

 • فصل سوم (ربات مسیریاب) 45
 • 3-1- ربات مسیریاب 46

3-1-1- ربات مسیر یاب 7 سنسور 47

3-1-2- شرح عملکرد ربات مسیر یاب 49

3-1-3- ساختن ربات مسیر یاب50

3-1-4- مدار ربات مسیر یاب52

3-1-5- برنامه ربات مسیر یاب53

3-1-6- شکل ربات مسیر یاب 7 سنسور 57

 • منابع و ماخذ58

 

مقدمه :

اتوماسیون در بخشهای مختلف صنعت و كارهای تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا كرده است و روز به روز نیز در حال توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور كارخانجات كاملاً مكانیزه كه در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیك بوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، نمی گذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن كارخانجات مكانیزه ای بوده ایم كه طراحی، ساخت و نحوه كار آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش كنترل اتوماتیك و استفاده از سیستمهای مكانیزه در كارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. ما تحولات عظیم و چشمگیر آن در سالهای اخیر بوقوع پیوسته است.

رُبات یا روبوت وسیله‌ای مکانیکی جهت انجام وظایف مختلف است. یک ماشین که می‌تواند برای عمل به دستورات مختلف برنامه‌ریزی گردد و یا یک سری اعمال ویژه انجام دهد. مخصوصا آن دسته از کارها که فراتر از حد توانایی‌های طبیعی بشر باشند. این ماشینهای مکانیکی برای بهتر به انجام رساندن اعمالی از قبیل احساس کردن درک نمودن و جابجایی اشیا یا اعمال تکراری شبیه جوشکاری تولید می‌شوند.


پروژه با عنوان ربات مسیریاب (هفت سنسور)

]]>
پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM 2018-03-29T20:23:00+01:00 2018-03-29T20:23:00+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/890 مجتبی صادقی پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCMبه تعداد 116 صفحه قابل ویرایش ورد فصل اول : مقدمه و معرفیمقدمه1بیان مسأله3اهمیت و ضرورت پژوهش6اهداف پژوهش7هدف کلی7اهداف اختصاصی7محدودیت های پژوهش8الف) حدود8ب) محدودیت8تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش9فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهشزیربنای نظری2مطالعه و بررسی تشخیص شغل2ویژگی های شغلی3نظریه اسناد به ضرورت های کار5الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:7نظریه هاکمن و اولدهام8الگوی ویژگی های پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

به تعداد 116 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فصل اول : مقدمه و معرفی

مقدمه1

بیان مسأله3

اهمیت و ضرورت پژوهش6

اهداف پژوهش7

هدف کلی7

اهداف اختصاصی7

محدودیت های پژوهش8

الف) حدود8

ب) محدودیت8

تعریف مفاهیم و واژه های پژوهش9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

زیربنای نظری2

مطالعه و بررسی تشخیص شغل2

ویژگی های شغلی3

نظریه اسناد به ضرورت های کار5

الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی:7

نظریه هاکمن و اولدهام8

الگوی ویژگی های شغلی (JCM)11

مولفه های ویژگی های شغلی14

الف- تنوع مهارت ها15

ب- هویت وظیفه15

ج- اهمیت وظیفه15

د- استقلال و آزادی در عمل16

ه- بازخورد16

پیشینه پژوهش18

نتیجه گیری از تحقیقات انجام شده:23

فصل سوم : روش­شناسی پژوهش

روش اجرای پژوهش26

جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری26

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش26

جمع آوری داده ها28

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه ها)28

الف ) روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گیری :28

ب)پایایی ابزار اندازه گیری:29

فصل چهارم : یافته های پژوهش

توصیفویژگی هایفردیآزمودنی هایپژوهش32

توصیف ابعاد سازنده متغیر های تحقیق38

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها45

آمار استنباطی46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری58

حدود66

محدودیت66

پیشنهادهای تحقیق67

پیشنهادات برخاسته از یافته های تحقیق67

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده68

منابع70


پایان نامه با عنوان بررسی ویژگی های شغلی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان استان کهگیلویه و بویر احمد بر اساس مدل JCM

]]>
پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام 2018-03-23T22:41:57+01:00 2018-03-23T22:41:57+01:00 tag:http://mojtabasadeqi.ir/post/889 مجتبی صادقی پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرامتعداد 97 اسلاید پاورپوینتتوسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترمپاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

تعداد 97 اسلاید پاورپوینت

توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.

مناسب اساتید – ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم


پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام

]]>