وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2018-11-15T13:04:16+01:00 text/html 2018-11-08T22:37:41+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن ) http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1031 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 5 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">هدف این آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب جامدات است</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/43041/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-1--%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-" target="" title="">گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1.( نام آزمایش فرآیند ذوب شدن )</a></h2></div> text/html 2018-11-08T22:37:03+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1030 <div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل اول : جزوه دست نویس کلاسی دانشجو با کیفیت خوب به تعداد 68 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل دوم : حل المسائل به تعداد 348 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کتاب تحقیق در عملیات نوشته ی مختار بازارا ، یکی از مراجع اساسی و بنیادی تحقیق در عملیات و اساسا یک کتاب درسی است . دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی صنایع ، مدیریت ، تحقیق در عملیات ، علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ، ریاضی و سایر رشته ها می توانند از این اثر بهره ببرند .</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42966/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84" target="" title="">کتاب برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتراسماعیل خرم+حل المسائل</a></h2></div> text/html 2018-11-08T22:36:31+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی کتاب نظریه حلقه و مدول http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1029 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">قسمت اول : ازصفحه1-50</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قسمت دوم : ازصفحه51-100</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قسمت سوم : ازصفحه101-150</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قسمت چهارم : ازصفحه151-200</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قسمت پنجم : ازصفحه201-239</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42963/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84" target="" title="">کتاب نظریه حلقه و مدول</a></h2></div> text/html 2018-11-08T22:35:41+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1028 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 16 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تمرینات فصل دوم بخش بار - با پاسخ تشریحی دو مسئله</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تمرینات فصل سوم بخش بار اقتصادی - با پاسخ تشریحی 11 مسئله</span><div><font color="#333333"><br></font> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/43043/%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%84%DB%8C" target="" title="">حل تمرین های درس بهره برداری از سیستم های قدرت دکتر سیاهکلی</a></h2></div></div> text/html 2018-11-08T22:34:58+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1027 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 2 صفحه قابل ویرایش ورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب اساتید و دانشجویان زبان انگلیسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">راوی داستان فرد بی‌نامی است که پس از دریافت نامه‌ای از رودریک آشر، دوست دوران کودکیش که در آن از نگرانی خود دربارهٔ سلامتیش سخن گفته و اینکه فکر می‌کند بیمار است چون دچار علایمی همچون اضطراب و حساسیت به نور، صدا و بو شده‌است به دیدن او می‌رود. در آنجا درمی‌یابد که مادلین، خواهر دوقلوی رودریک نیز بیمار است و به دلیل ابتلا به جمود عضلانی در حالتی همچون مرده به سر می‌برد</span>.</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-the-fall-of-the-house-of-usher/" target="" title="">خلاصه ترجمه داستان the fall of the house of usher</a></h1></div> text/html 2018-11-08T22:34:10+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1026 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">زبان تخصصی مدیریت بازاریابی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فایل کتاب 182 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فایل ترجمه 16 درس 92 صفحه pdf</p><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/" target="" title="">کتاب زبان تخصصی دکتر جنابی+ ترجمه کامل</a></h1> text/html 2018-10-23T09:32:57+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1025 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مفهوم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدل های اندازه گیری محافظه کاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلام تعهدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر اقلامتعهدی غیرعملیاتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدل گیولی و هاین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سنجش محافظه کاری بر مبنای معیار مبتنی بر ارزش بازار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سنجش محافظه کاری برمبنای مدل باسو</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سنجش محافظه کاری برمبنای مدل بال و شیواکومار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدل بال و شیواکومار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مشکلات مدلهای محاسبه ی محافظه کاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نتیجه گیری</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87-2/" target="" title="" style=""><font size="6">پاورپوینت محافظه کاری حسابداری و مدل های اندازه گیری آن</font></a></h1></div> text/html 2018-10-23T09:23:20+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1023 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 36 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و درس سمینار دانشجویان علوم اجتماعی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">كتاب مقالاتی درباره ی دین گئورك زیمل در پنج بخش،یازده فصل و 315 صفحه میباشد. خلاقیت،قطعه ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بودن و تضاد سه ویژگی انسان در اندیشه زیمل است.در نگاه زیمل انسان موجودی خلاق و مملو از تضادهاست.زیمل انسان را موجودی میبیند كه دائما به دنبال فرافكنی(عینیت بخشی درونیات)است و از این طریق دنیای ممكن را میسازد</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42916/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86--%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%83-%D8%B2%D9%8A%D9%85%D9%84" target="" title="">خلاصه کتاب مقالاتی درباره دین - گئورك زیمل</a></h2></div> text/html 2018-10-18T08:22:08+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خدمات میزبانی هاست و دامنه http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1022 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""><font size="6" style=""><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" style="">خدمات</font><font face="Mihan-Yekan" color="#cc66cc" style=""> میزبانی </font><font face="Mihan-Yekan" color="#000099" style="">هاست</font><font face="Mihan-Yekan" style=""> <span style="color: rgb(204, 102, 204); background-color: rgb(255, 255, 255);">و</span> <font color="#33cc00" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دامنه</font></font></font></a></div><div><br></div><div><br></div><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><img src="https://s.talahost.com/images/banner1.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 420px;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table width="100%" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, nazli, arial, Verdana; font-size: 11px;"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">خدمات میزبانی</a></h1></div><div align="right"><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;بک آپ روزانه، هفتگی، ماهانه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;سرورهای قدرتمند</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پورت 100 و 1000 مگابیت</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ضد ویروس و دیوار آتش</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;گارانتی بازگشت وجه</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست لینوکس</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ویندوز</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست cpanel</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست حرفه ای</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست لینوکس ایران</h2></div></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">ثبت دامنه</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ثبت آنلاین و فوری</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;مالکیت 100%</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل اختصاصی بین المللی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل اختصاصی ایرنیک</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ثبت بدون واسطه و مطمئن</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت دامنه ارزان</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">کنترل پنل اختصاصی</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت آنلاین در ایرنیک</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت فوری دامین</h2></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">سرور مجازی</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;منابع اختصاصی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل Restart تحت وب</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;سیستم عامل دلخواه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پورت 1 گیگابیت</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;دسترسی کامل (مدیر)</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست پربازدید</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ارزان</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست دانلود</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ایمیل</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست دایرکت ادمین</h2></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">نمایندگی</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;DNS اختصاصی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;بک آپ روزانه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;نمایندگی رایگان دامنه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ضدویروس و دیوار آتش</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;گارانتی بازگشت وجه</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر لینوکس</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر سی پنل</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر directadmin</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">نمایندگی ثبت دامین</h2><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><img src="https://s.talahost.com/images/banner1.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 420px;"></a></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-10-18T05:31:24+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1021 <div style="text-align: center;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فایل آموزشی 165 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فایل حل المسائل 48 صفحه pdf</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5/" target="" title="">جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:30:27+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1020 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نظریه ھای جامعه شناسی ۲<br style="box-sizing: border-box;">رشته علوم اجتماعی<br style="box-sizing: border-box;">نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">271 صفحه اسلاید پی دی اف شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی<br style="box-sizing: border-box;">فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین<br style="box-sizing: border-box;">فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه<br style="box-sizing: border-box;">فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%8C%D8%AC/" target="" title="">نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:29:13+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی پیرز و رابینسون – مدیریت استراتژیک http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1019 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خلاصه کتاب مدیریت راهبردی&nbsp;پیرز و رابینسون –&nbsp;مدیریت استراتژیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">در 12 فصل جداگانه ( 42 صفحه بسیار کاربردی ) بصورت فایل پی دی اف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">چالش های مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">بیانیه ماموریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل محیط</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">شزکت فراملیتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">بیش بینی محیطی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تجزیه&nbsp;و تحلیل محیط داخلی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تدوین هدفهای بلند مدت و راهبردهای اصلی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های تک کسب و کار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تجزیه و تحلیل راهبردی و انتخاب در شرکت های بزرگ با کسب و کار متعدد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">عملیاتی کردن راهبرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">نهادینه کردن راهبرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">کنترل راهبردی و عملیاتی</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C/" target="" title="">خلاصه کتاب مدیریت راهبردی&nbsp;پیرز و رابینسون –&nbsp;مدیریت استراتژیک</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:28:17+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1018 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان – انتشارات پیام نور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به&nbsp;&nbsp;pdf شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">عنایت فزمایید فایل pdf &nbsp;قابل ویرایش نمی باشد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب اساتید و ارائه دانشجو – برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوم : تكنیكهای بهینه یابی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهارم : تقاضا و تخمین آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پنجم : برآورد تقاضا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل ششم : نظریة تولید</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفتم : نظریة هزینه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هشتم : ساختار بازار</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-2/" target="" title="">پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:27:28+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1017 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 56 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب اساتید و&nbsp;مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">سرفصل های این جزوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">بخش های صنعت رسانه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">روندهای موجود در محیط راهبردی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">همگرایی و علل آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">راهبرد در صنایع رسانه ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مدیریت تغییرات فناوری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خلاقیت و نوآوری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">شناخت فرهنگ و راهبرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">ساختار سازمانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">رهبری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تغییرات</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86/" target="" title="">خلاصه کتاب مدیریت راهبردی در رسانه از نظریه تا اجرا نوشته لوسی کونگ ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی</a></h1></div> text/html 2018-10-17T04:52:11+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کوین http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1016 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-align: right;"><div class="title clearfix" style="box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; padding: 0px 0px 20px; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"><h1 class="post-header" style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#005b82" face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="_blank" title="">آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کوین</a></span></font></h1></div></div><div class="content" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; margin: 15px 0px; color: rgb(107, 107, 107); text-align: right;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="box-sizing: border-box; height: 0px; width: 540.75px; border: 0px;"></div><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="wp-image-6513 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="کسب-بیت-کوین-رایگان" width="401" height="401" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان.jpg 500w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-150x150.jpg 150w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-300x300.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="wp-image-6513 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="کسب-بیت-کوین-رایگان" width="401" height="401" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان.jpg 500w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-150x150.jpg 150w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-300x300.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4">دوستان عزیز قبل از شروع کار و&nbsp;</font><span style="font-size: large; box-sizing: border-box;">کسب بیت کوین رایگان</span><font size="4">&nbsp;با</font><font size="5">&nbsp;</font></b><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><b><font size="5">مرورگر کریپتوتب CryptoTab</font></b></a><b><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">حتما تمام&nbsp; این مطلب&nbsp; رو مطالعه بفرمایید.</font></b></font></p><ol style="box-sizing: border-box; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; padding: 0px; color: rgb(66, 66, 66);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">تبدیل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بیت کوین</span>&nbsp;از کیف پول به ریال توسط چند سایت داخل ایران صورت میگیره و به سرعت برای شما تبدیل میکنن ، پس نگرانی از این بابت نداشته باشید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در این سیستم برخلاف خیلی از سیستم های دیگه به هیچ عنوان و در هیچ مرحله نیاز به پرداخت وجهی نیست. پس شما با سرمایه صفر هم به راحتی میتونید کار کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">بیشترین سهم شما از درآمد و ماینینگ زیرمجموعه و تیم شما هست. پس سریعا شروع به جذب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">زیرمجموعه</span>&nbsp;کنید تا درآمد خودتون رو چند برابر کنید</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این سیستم بیشترین بازدهی رو توسط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">مرورگر کریپتوتب&nbsp;<font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">CryptoTab</span></font></span>&nbsp;داره و اپلیکشن و پلاگین های کروم و فایرفاکس این برنامه قابلیت ماینینگ کمتری داره؛ پس از مرورگر این برنامه که ۸ برابر بازدهی بیشتر داره استفاده کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">استخراج بیت کوین</span>&nbsp;توسط هر اپلیکیشن اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود و تنها وقت تلف کردن هست.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">استخراج با CryptoTab یک کار تیمی با همکاری زیر مجموعه های فعال هستش ؛ پس حتما باید شروع به جذب زیرمجموعه های فعال و علاقه مند کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روش توسط عده زیادی از فعالان بیت کوین تایید شده و نگرانی بات واقی بودن یا نبودنش نداشته باشین.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این تنها راه سریع ، رایگان و راحت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(245, 34, 34); outline: 0px; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">کسب درآمد اینترنتی</span><font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;بدون داشتن هزینه هست.</span></font></font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سرمایه شما فقط ۱ کامپیوتر هستش که باید داشته باشید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">شما با جمع آوری عضو و تشکیل تیم استخراج به سرعت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">کسب درآمد</span>&nbsp;میکنید.</font></b></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66); text-align: center;"><img class="wp-image-6292 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%846.jpg" alt="نحوه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال" width="452" height="278" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-300x185.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-768x473.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-600x369.jpg 600w" sizes="(max-width: 452px) 100vw, 452px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">راه های زیادی برای جمع کردن عضو هست. مثلا با انتشار لینک خود در کانال ها و گروه ها و یا وبلاگ یا وبسایت ها همچنین آموزش های ویدیویی که میتونید در یوتوب یا آپارات قرار بدید.</font></b></p><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">آموزش ثبت نام در&nbsp;CryptoTab و نحوه کسب بیت کوین رایگان&nbsp;</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">ابتدا کامپیوتر را روشن کرده و بعد از بالا امدن سیستم روی لینک زیر کلیک کنید و اینتر را بزنید:</font></b></p><section class="l-section wpb_row height_auto" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66);"><div class="l-section-h i-cf" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 310px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; max-width: 1080px; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important;"><div class="g-cols vc_row type_default valign_top" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -1.5rem;"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(224, 224, 224); float: right; clear: both; width: 355px; margin: 0px;"><div class="vc_column-inner" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px; border-color: rgb(224, 224, 224); padding-left: 1.5rem; padding-right: 1.5rem; justify-content: flex-start;"><div class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px;"><div class="w-btn-wrapper align_center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 5px 0px;"><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="5">ثبت نام و دانلود مرورگر کریپتو</font></a></div></div></div></div></div></div></section><section class="l-section wpb_row height_auto" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66);"><div class="l-section-h i-cf" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 310px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; max-width: 1080px; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important;"><div class="g-cols vc_row type_default valign_top" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -1.5rem;"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(224, 224, 224); float: right; clear: both; width: 355px; margin: 0px;"><div class="vc_column-inner" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px; border-color: rgb(224, 224, 224); padding-left: 1.5rem; padding-right: 1.5rem; justify-content: flex-start;"><div class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px;"><div class="w-btn-wrapper align_center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 5px 0px;"><span class="ripple-container" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background-color: rgb(112, 73, 186); color: rgb(255, 255, 255); transition: background-color 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, opacity 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; display: block; vertical-align: top; white-space: nowrap; border: none; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); line-height: 2.8; text-transform: uppercase; overflow: hidden; border-radius: inherit; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 1px, rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 3px; top: 0px; left: 0px; right: 0px; bottom: 0px; pointer-events: none; position: absolute !important; z-index: 0 !important; padding: 0px !important;"></span></div></div></div></div></div></div></section><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">نکته بسیار مهم</span>&nbsp;:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">سیستم کامپیوتر</span>&nbsp;انجان بدید خیلی بهتره، با موبایل سرعت کمی داره اما می تونید انجام بدین.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><font face="Mihan-Koodak"><b style="font-size: large;">پس از بازشدن لینک،وارد&nbsp;</b><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><font size="5">سایت&nbsp;CryptoTab</font></a><b style="font-size: large;">&nbsp;شده و در وسط صفحه دکمه Download Cryptotab Browser را بزنید تا مرورگر دانلود شود.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6483" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان" width="564" height="271" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1.jpg 1180w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-300x144.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-768x369.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-1024x492.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-600x288.jpg 600w" sizes="(max-width: 564px) 100vw, 564px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">مرورگر cryptotab</span>&nbsp;را نصب کنید(کمی صبر کنید تا دانلود بشه).بعد از نصب سریع،مرورگر باز میشود.<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">توجه</span>:شما باید حتما یک اکانت جیمیل داشته باشید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">گزینه sign in را در مرورگر بزنید</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6484" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59.jpg" alt="مرورگر cryptotab" width="496" height="309" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59.jpg 1041w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-300x187.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-768x479.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-1024x638.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-600x374.jpg 600w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد ok,got it بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6485" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45.jpg" alt="آموزش cryptotab" width="285" height="321" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45.jpg 452w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45-266x300.jpg 266w" sizes="(max-width: 285px) 100vw, 285px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد sign in بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6486" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-19-39.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان زیاد" width="528" height="413" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد start mining بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6487" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان با کریپتوتب" width="536" height="338" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40.jpg 1044w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-300x189.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-768x485.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-1024x646.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-600x379.jpg 600w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه mining در پایین سمت چپ صفحه را تا max زیاد کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6488" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-21-51.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان cryptotab" width="578" height="314" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سپس سه خط بالای صفحه را کلیک کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6489" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36.jpg" alt="آموزش کسب بیت کوین رایگان" width="577" height="314" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36.jpg 1025w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-300x163.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-768x418.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-1024x557.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-600x327.jpg 600w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سپس به پایینتر بروید و گزینه login را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6490" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-23-45.jpg" alt="نحوه کسب بیت کوین رایگان" width="527" height="293" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه google+ را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6491" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21.jpg" alt="ترفند کسب بیت کوین رایگان" width="577" height="326" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21.jpg 952w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-300x170.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-768x434.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-600x339.jpg 600w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد اکانت جیمیل خود را انتخاب کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6493" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1.jpg" alt="راز کسب بیت کوین رایگان" width="437" height="313" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1.jpg 584w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1-300x215.jpg 300w" sizes="(max-width: 437px) 100vw, 437px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه allow را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6494" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-26-17.jpg" alt="کسب درآمد از بیت کوین" width="558" height="302" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">به تب قبلی برگردید که در حال ماین کردن بیت کوین است.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6495" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15.jpg" alt="کسب درآمد میلیونی از بیت کوین" width="561" height="317" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15.jpg 952w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-300x170.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-768x434.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-600x339.jpg 600w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سیستم خود را باز بگذارید و می توانید فقط مانیتور خود را خاموش کنید. ترجیحا سیستم بیشتر از ۵ ساعت متوالی روشن نباشد و بعد از آن یک ربع استراحت دهید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">مرورگر بطور خودکار و بدون نیاز به کاری از سمت شما ، از قدرت CPU شما برای حل معادلات ریاضی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بلاک های بیت کوین</span>&nbsp;استفاده میکند و در عوض به شما بیت کوین میدهد که می توانید آنرا بفروشید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">صفحه مرورگر را تا زمانیکه میخواهید استخراج کنید نبندید(در حالت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">Minimize</span>&nbsp;مشکلی ندارد و می توانید کارهای دیگر خود را انجام دهید) بمحض بستن صفحه، استخراج متوقف و بیت کوین‌های شما ذخیره میشود تا زمانیکه دوباره مرورگر را فعال کنید و استخراج شروع شود.</font></b></p><ul style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; color: rgb(66, 66, 66);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">رقم بیت کوین استخراج شده&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">هر ۱۰ دقیقه یکبار</span>آپدیت میشود.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">تنها با یکبار لاگین شدن، همیشه لاگین هستید</font></b></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">توضیحات هر قسمت در صفحه ماین در شکل زیر توضیح داده شده:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6496" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-32-05.jpg" alt="کسب بیت کوین با ربات تلگرام" width="768" height="400" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">بهترین روش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(245, 34, 34); outline: 0px; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">افزایش درآمد</span><font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;جذب زیر مجموعه هست چون با فعالیت آنها به درآمد شما هم اضافه میشود.</span></font><br style="box-sizing: border-box;">تا میتوانید با تبلیغات زیرمجموعه جذب کنید(در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">دیوار و شیپور</span>، ایجاد<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;کانال تلگرام</span>،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">آپارات و یوتیوب</span>، فرستادن لینک به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">دوستان</span>&nbsp;تون و….).<br style="box-sizing: border-box;">کد معرف شما در تصویر زیر مشخص هست که از کجا باید بفرستید!</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">زیرمجموعه گیری را فراموش نکنید چون مهمترین اصل این روش از کسب درآمد هست. با زیر مجموعه گیری همه تیم و همه مجموعه به کسب درآمد می رسند. البته زیر مجموعه فعال. تا می توانید از روش های مختلف تبلیغ کنید…شعار این روش کسب درآمد:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">تبلیغ، تبلیغ و تبلیغ برای زیرمجموعه گیری فعال!!</span></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">رباتی هم برای کسب درآمد از بیت کوین وجود داره که با کلیک روی دکمه زیر می تونید واردش بشین، همچنین تمامی آموزش های لازم که در بالا گفته شد و بقیه آموزش ها در کانال زیر موجود هست.</font></b></p></div></div> text/html 2018-10-15T12:28:49+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1015 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 66 سوال تشریحی به همراه پاسخ در &nbsp;14 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب جمع بندی امتحانات پایان ترم</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77495-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.aspx" target="" title="">نمونه سوالات تشریحی درس سیر اندیشه های معماری از دکتر مومنی + پاسخنامه</a></h1></div> text/html 2018-10-15T12:28:02+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1014 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 162 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">و همچنین منبع مناسب برای مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">شامل فهرست زیر می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مقدمه ( دیدگاه برنامه درسی چیست )</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه رفتاری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه اجتماعی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه رشدگرا</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه فرآیند شناختی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه انسانگرایانه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه ماورای فردی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77637-teori-barnameh-darsi.aspx" target="" title="">پاورپوینت کتاب نظریه های برنامه درسی دکتر مهر محمدی</a></h1> text/html 2018-10-15T12:27:07+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1013 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">ترجمه بهمن فروزنده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 841 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">با کیفیت متوسط می باشد.</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE-%DA%A9/" target="" title=""><b><font size="4">متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده</font></b></a></p> text/html 2018-10-15T12:26:05+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت هماتولوژی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1012 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">پاورپوینت هماتولوژی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد &nbsp;103 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تاریخچه هماتولوژی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">وظایف خون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">خون شناسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">متابولیسم گلبول قرمز</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">متابولیسم هموگلوبین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">عوامل میل اتصال HBبه اکسیژن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">میل اتصال HBبه O2</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">همولیز</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">بیماری های خونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">آنمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فقر آهن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">ویتامین ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">همولایتیک آنمیا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">تالاسمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">داسی شکل</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/" target="" title="">پاورپوینت هماتولوژی</a></p> text/html 2018-10-15T12:24:19+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1011 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 30 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه دستنویس دانشجو از مباحث کلاس شامل مباحث</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کلیات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">لیبرالیسم اقتصادی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اصل جبران خسارت استعمار کهن و نو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">معاهدات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شرکت های چند ملیتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کنفرانس سازمان ملل متحد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شرط التزام</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">انواع تحریم ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ماده 41 منشور</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سرمایه گذاری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب مرور سریع و جمع بندی برای امتحانات</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42702/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA" target="" title="">جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ</a></h2></div> text/html 2018-10-15T12:23:39+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16 http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1010 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">90 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه کامل و مرتب از طرف استاد</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42870/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF--%D9%81%D8%B5%D9%84-1-%D8%AA%D8%A7-16" target="" title="">روانشناسی عمومی هیلگارد - فصل 1 تا 16</a></h2></div> text/html 2018-09-26T11:05:48+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1009 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">"السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی"</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">(طنز در شعر دوره‌ی ممالیک)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">الدکتور نبیل راغب</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 755 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات عرب</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42398/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A9-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%DB%8C" target="" title="">السخریة فی الشعر فی العصر المملوكی</a></h2></div> text/html 2018-09-26T10:56:12+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1008 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">شامل سرفصل های زیر می باشد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۱: کلیات و مفاهیم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۲: انواع داده ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۳: توابع ورودی و خروجی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۵: دستورهای کلی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۶: توابع و کلاس حافظه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۷: آرایه ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۸: اشار هگرها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۹: نوعهای تعریف شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۱۰ : فایلها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فصل ۱۱ : مطالب تکمیلی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاسخ خودآزماییها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمونهای کلی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ضمایم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">واژه نامة انگلیسی فارسی</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42345/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85" target="" title="">برنامه سازی پیشرفته داود کریم زادگان مقدم</a></h2></div> text/html 2018-09-26T10:55:33+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی خلاصه کتاب توسعه و تضاد http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1007 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">خلاصه کتاب توسعه و تضاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مولف فرامرز رفیع پور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 11 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نابرابری اجتماعی درایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">برخی از علل تشدید نابرابری درایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فرایند تبدیل ثروت به&nbsp;ارزش در ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پیامدھای با ارزش شدن ثروت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شکل گیری دو فرایند&nbsp;بعد از پذیریش ھنجارھا و ارزشھای جدید ازسوی جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تئوری سکوت مارپیچ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حرکت تغییر ارزشھا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تغییر شرایط و اتمسفر کلی جامعه&nbsp;و مناسب برای تغییر ارزشھا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انحراف وفساد&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چرا دزدیھای کلان در قشر بالا اتفاق می افتد؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ھدف ادیان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">درک و اثبات خداوند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش اتصال و قالبھای فرھنگی - اجتماعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عوامل مؤثر در تضعیف نقش دین در شرایط کنونی ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عوامل بیرونی مؤثر در تضعیف نقش دین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عوامل درونی سیستم مذھب کھ موجب تضعیف نقش آن در جامعھ شده است</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">رسالت جدید: نیاز بھ جھت گیری مجدد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ولع ارتقاء و سیستم آموزشی: ریل عقب افتادگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">حاشیه پیامد نابرابری: استبداد ، یک عنصر فرھنگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چاپلوسی و تملق در نظام ھای استبدادی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پیچیدگی روابط اجتماعی و آشفتگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کاھش انسجام اجتماعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کاھش تمرکز انرژی احساسی</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/461577/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">خلاصه کتاب توسعه و تضاد</a></h3></div> text/html 2018-09-26T10:55:10+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1006 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به همراه اسکن صفحات مهم کتاب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به انضمام یک فایل نمونه سوالات امتحانی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 27 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/461606/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه کتاب جامعه شناسی تبلیغات</a></h3> text/html 2018-09-26T10:54:10+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه درس محوطه سازی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1005 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درس محوطه سازی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 143 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان رشته های فنی و مهندسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سرفصل های این جزوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آماده سازی محیط و محوطه سازی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عملیات خاکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">رو سازی مسیرها و معابر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مشخصات هندسی مسیر ها - معابر - محوطه و پیاده روها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روشنایی محوطه و معابر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فضای سبز محوطه و معابر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">زهکشی محوطه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سیستم های جمع آوری فاضلاب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/461700/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس محوطه سازی</a></h3> text/html 2018-09-26T10:52:34+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1003 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">Optical Fiber Communications by Gerd Keiser - 3rd Edition</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 116 صفحه pdf -</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">توجه فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77377-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1.aspx" target="" title="">حل المسائل ویرایش سوم کتاب فیبر نوری کایزر</a></h1></div> text/html 2018-09-26T10:51:48+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1002 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد معماری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه اول در قالب ورد به تعداد 33 صفحه قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه دوم در قالب pdf &nbsp;به تعداد 47 صفحه&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77378-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82--%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84.aspx" target="" title="">جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال</a></h1> text/html 2018-09-17T08:28:52+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1001 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در 73 اسلاید فابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در&nbsp;طول ترم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل اول پیشگفتار</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهارم مفروضات مربوط به&nbsp;گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پنجم روشهای برآورد&nbsp;اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سود</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفتم نسبت حاشیه ایمنی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77261-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-8-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.aspx" target="" title="">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</a></h1></div> text/html 2018-09-17T08:28:00+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1000 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">23 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">الگوی جاذبه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">قانون مزیت نسبی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه مطلق آدام اسمیت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه مزیت نسبی ریکاردو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه هزینه فرصت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعریف رابطه مبادله</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه معمول تجارت بین الملل</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دلایل وجود هزینه های فرصت فزاینده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعادل قبل و بعد از تجارت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منافع ناشی از مبادله و تخصص</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادله</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعادل عمومی یا کلی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">موجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">وفور نسبی عوامل تولید و شکل منحنی امکانات تولید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تفسیر نمودار&nbsp;نظریه&nbsp;هکشور - اهلین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">قضیه برابری قیمت عوامل تولید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">معمای لئون تیف</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77310-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1.aspx" target="" title="">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</a></h1></div>