وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://mojtabasadeqi.ir 2020-09-24T02:24:05+01:00 text/html 2020-09-09T23:08:28+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر http://mojtabasadeqi.ir/post/1220 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب درس مکاترونیک 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سه ارائه کلاسی با موضوعات</p><ol helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">بررسی انواع موتور های الکتریکی مناسب برای پروژه به تعداد 13 صفحه pdf (&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای dc /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای&nbsp;</span><span class="fontstyle2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">AC&nbsp;</span><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تک فا</span>&nbsp;و سه فاز /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای پله ای</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور قفسی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور سیم پیچی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">سرعت موتور آسنکرون /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">معیارهای انتخاب موتور</span>&nbsp;)</span></span></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">محاسبات تبدیل سرعت خطی {m/s} به دور بر دقیقه {rpm} به تعداد 7 صفحه pdf (<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">صورت مسئله</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل سرعت خطی به سرعت زاویه ای</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل رادیبن بر دقیقه به دور بر دقیقه</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مسبفت طی شده در یک دور غلتک</span>&nbsp;/<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">متراشی که در یک دقیقه پیموده می شود</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تعداد دور ورق گبلوانیسه در یک دقیقه</span>&nbsp;)<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">انواع دوربین های صنعتی و چگونگی انتخاب آنها به تعداد 13 صفحه pdf ( آشنایی با مفاهیم تصاویر برداری و ساختار دوربین ها / معرفی انواع دوربین های صنعتی / معرفی پارامترهای موثر در انتخاب دوربین / انتخاب دوربین مناسب با توجه به نوع مصرف )</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://unifiles.4kia.ir/info/703861/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</a></h3> text/html 2020-09-09T23:06:47+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C http://mojtabasadeqi.ir/post/1219 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">با پاسخ تشریحی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">به تعداد 56 صفحه pdf</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">برنامه های ساده</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">ساختارهای شرطی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">حلقه های تو در تو</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه یک بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">رشته ها</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">آرایه دو بعدی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">پاسخ ها</span></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univer.nafisfile.com/file/48045/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-c" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;">نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C</a></h2> text/html 2020-09-09T23:05:49+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه شیمی مواد غذایی 2 http://mojtabasadeqi.ir/post/1218 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">پروتئازها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">ویتامین ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">طعم مواد غذایی</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-95317-shimi-mavad-qazaei2.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه شیمی مواد غذایی 2</a></h1> text/html 2020-09-09T23:03:30+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر http://mojtabasadeqi.ir/post/1217 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مناسب درس مکاترونیک 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">سه ارائه کلاسی با موضوعات</p><ol helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">بررسی انواع موتور های الکتریکی مناسب برای پروژه به تعداد 13 صفحه pdf (&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای dc /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای میدان سیم پیچی شده</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای&nbsp;</span><span class="fontstyle2" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">AC&nbsp;</span><span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تک فا</span>&nbsp;و سه فاز /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">موتورهای پله ای</span>&nbsp; /<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور قفسی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">روتور سیم پیچی</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">سرعت موتور آسنکرون /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">معیارهای انتخاب موتور</span>&nbsp;)</span></span></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">محاسبات تبدیل سرعت خطی {m/s} به دور بر دقیقه {rpm} به تعداد 7 صفحه pdf (<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">صورت مسئله</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل سرعت خطی به سرعت زاویه ای</span>&nbsp;/&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تبدیل رادیبن بر دقیقه به دور بر دقیقه</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">مسبفت طی شده در یک دور غلتک</span>&nbsp; /<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">متراشی که در یک دقیقه پیموده می شود</span>&nbsp; /&nbsp;<span class="fontstyle0" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">تعداد دور ورق گبلوانیسه در یک دقیقه</span>&nbsp;)<br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></li><li style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">انواع دوربین های صنعتی و چگونگی انتخاب آنها به تعداد 13 صفحه pdf ( آشنایی با مفاهیم تصاویر برداری و ساختار دوربین ها / معرفی انواع دوربین های صنعتی / معرفی پارامترهای موثر در انتخاب دوربین / انتخاب دوربین مناسب با توجه به نوع مصرف )</li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/703860/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">پروژه طراحی و ساخت دستگاه تشخیص عیب سطحی ورق گالوانیزه از طریق پردازش تصویر</a></h3> text/html 2020-09-09T23:03:05+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام http://mojtabasadeqi.ir/post/1216 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">(تشکیل خانواده ) تقریرات درس استاد آیت الله جواد حبیبی تبار</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">مناسب دانشجویان دکتری رشته مطالعات زنان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">به تعداد 185 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش اول نکاح و مباحث مربوط به آن در هشت فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">در خواستگاری / در قابلیت صحی برای ازدواج / در موانع نکاح / در شرایط صحت نکاح / در وکالت نکاح / در نکاح منقطع / در مهر / در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش دوم در رابطه با انحلال نکاح در دو فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">امکان فسخ نکاح / در طلاق</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">بخش سوم در مباحث اولاد شامل سه فصل</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(70, 72, 76); text-align: justify; margin-bottom: 5px !important; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">نسب / حضانت / ولایت</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(106, 200, 71); text-decoration-line: none; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: center; transition: all 0.3s ease 0s; margin: 0px; padding: 12px 10px 14px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: 19px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; width: 758.993px; height: auto; display: block;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease-in-out 0s !important;">جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام</span></a></p> text/html 2020-08-20T15:18:57+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی حل تمرینات حل عددی معادلات انتگرال http://mojtabasadeqi.ir/post/1215 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حل تمرینات 4 فصل اول کتاب حل عددی معادلات انتگرال delves &amp; mohamed</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 18 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-94180-delves---mohamed.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">حل تمرینات حل عددی معادلات انتگرال</a></h1> text/html 2020-08-20T15:18:32+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم http://mojtabasadeqi.ir/post/1214 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم<br><br>به تعداد 40 صفحه pdf<br><br>مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات ارشد پژوهش علوم اجتماعی<br><br>فهرست<br>کتاب نخست : نقش تقسیم کار<br>طرح مشکل<br>فصل اول :روش تعیین این نقش<br>فصل دوم:همبستگی خود به خودی یا همبستگی از راه همانندی<br>فصل سوم: همبستگی ناشی از تقسیم کار،یا همبستگی آلی<br>فصل چهارم:دلائلی دیگر در تایید مطالب پیشین<br>فصل پنجم و ششم :تفوق تدریجی همبستگی آلی و نتایج آن<br>فصل هفتم:همبستگی آلی و همبستگی قراردادی<br><br>کتاب دوم :علل و شرایط<br>فصل اول : پیشرفت های تقسیم کار و پیشرفت های سعادت<br>فصل دوم :علت ها<br>فصل سوم :عوامل ثانوی<br>فصل چهارم:عوامل ثانوی(دنباله)<br>فصل پنجم :نتایج فصول پیشین<br><br>کتاب سوم :صور نابهنجار<br>فصل اول :تقسیم کار<br>فصل دوم :تقسیم کار اجباری<br>فصل سوم :دیگر صور نابهنجار<br>نتیجه گیری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/47936/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%85" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی نویسنده امیل دورکیم</a></h2><div><br></div><a target="_blank" href="http://4kia.ir/?getsubsetid=10082" style="color: rgb(137, 25, 0); font-family: Tahoma; text-decoration-line: none; text-align: -webkit-right;"></a> text/html 2020-08-20T15:18:12+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز http://mojtabasadeqi.ir/post/1213 <div class="txtfile" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><p>خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز</p><p>در 50 صفحه ورد و قابل ویرایش</p><p>مناسب اساتید و همچنین مرور سریع ایام امتحانات</p></div><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/699483/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%88%D9%86-%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%B2/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز</a></h3> text/html 2020-08-20T15:17:46+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری http://mojtabasadeqi.ir/post/1212 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعداد 60 سوال تشریحی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">با شماره صفحه طرح سوال در کتاب</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">لطفا توجه فرمایید . این فایل صرفا نمونه سوال مناسب پایان ترم می باشد و &nbsp;بدون پاسخ سوالات می باشد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">لطفا توجه فرمایید . این فایل صرفا نمونه سوال مناسب پایان ترم می باشد و بدون پاسخ سوالات می باشد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-94183-nemune-soal-ekhtelal.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">نمونه سوالات درس اختلالات یادگیری</a></h1> text/html 2020-08-13T13:09:35+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار http://mojtabasadeqi.ir/post/1211 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">استاد نادر سید امیری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 38 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">جزوه تایپ شده از مباحث کلاس</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">شامل 5 فصل با موضوعات زیر:</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– ایجاد ارزش و رضایت مشتری</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– برنامه ریزی استراتژیک و فرایند بازاریابی</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– تحقیقات بازار</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">– رفتار مصرف کننده</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">جزوه درسی بازاریابی و تحقیقات بازار</a></strong></span></p> text/html 2020-08-13T13:05:01+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی حل تمرینات حل عددی معادلات انتگرال http://mojtabasadeqi.ir/post/1210 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">حل تمرینات 4 فصل اول کتاب حل عددی معادلات انتگرال delves &amp; mohamed</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">به تعداد 18 صفحه pdf</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: Vazir, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 18px;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d8%b9%d8%af%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%84/" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none;">حل تمرینات حل عددی معادلات انتگرال</a></strong></span></p> text/html 2020-06-07T01:43:04+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی فایل های pdf درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد http://mojtabasadeqi.ir/post/1209 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">فایل های pdf درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">بخش اول : Advanced Protection of Power System به تعداد 39 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">بخش دوم : Advanced Distance protection به تعداد 32 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">بخش سوم : Transmission Line protection به تعداد 17 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">بخش چهارم : Load Shedding به تعداد 33 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.5em; font-family: Lora; max-width: 100%; font-size: 17px; line-height: inherit; text-align: right; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 56, 56);">بخش پنجم : Auto_Reclosing به تعداد 15 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://univerfiles.fileina.com/product-76222-hefazat-pishrafteh.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">فایل های pdf درس حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت دکتر صادقی راد</a></h1> text/html 2020-06-07T01:42:43+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای ۱ http://mojtabasadeqi.ir/post/1208 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای ۱</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">شامل مباحث زیر می باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Azolate Sar va Gardan</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Oroughe Andame Khalfi</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Oroughe Sar va Asabe Mohiti</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Circulatory System</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Digestive System</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Anatomy Basics</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Body Areas</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Miology</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Ostology</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">Syndesmology</span></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univer.nafisfile.com/file/47615/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%B1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(23, 122, 184); background-color: transparent; max-width: 100%;">جزوات آناتومی پایه و مقایسه ای ۱</a></h2> text/html 2020-06-07T01:42:23+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر http://mojtabasadeqi.ir/post/1207 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">خلاصه کتاب جنگل شناسی&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">دکتر&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">مهاجر</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">به تعداد 30 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">فصل 1- کلیات جنگلداری</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">فصل 2 - جنگل های دنیا</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">فصل 3 - جنگل های ایران</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">فصل 4-</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">&nbsp;جنگل شناسی و توده جنگلی</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">فصل 5</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">-</span><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">زادآوری جنگل</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">فصل 6- شیوه های بهره برداری از جنگل ها</span></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/502287/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر</a></h3> text/html 2020-06-07T01:41:55+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم http://mojtabasadeqi.ir/post/1206 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">دکتر امیر دبیری مهر</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 60 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">برای دانشجویا ن کارشناسی ارشد علوم سیاسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">منبع این درس کتاب فیلسوفان سیاسی قرن بیستم نوشته مایکل لسناف است و مترجم ان خشایار دیهیمی<br style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">است که درانتشارات ماهی منتشر شده است .</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://univerfiles.fileina.com/product-77149-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم دکتر امیر دبیری مهر</a></h1> text/html 2020-05-14T01:05:56+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب ژنتیک استانسفیلد با ترجمه فارسی http://mojtabasadeqi.ir/post/1205 <div><div class="txtfile" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansLight">کتاب ژنتیک استانسفیلد با ترجمه فارسی</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansLight">(مبانی و مسائل ژنتیک)</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansLight">به تعداد 539 صفحه pdf</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansLight">با کیفیت بالا</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"><font face="Mihan-IransansLight">لطفا تا بارگذاری کامل شکیبا باشید.</font></p><p style="font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-size: 17px;"></p></div></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/696294/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;"><font face="Mihan-Iransans">کتاب ژنتیک استانسفیلد با ترجمه فارسی</font></a></h3></div> text/html 2020-04-30T15:33:56+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس روش های پیش بینی بخش های اول و دوم http://mojtabasadeqi.ir/post/1204 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه درس روش های پیش بینی بخش های اول و دوم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 34 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بهمراه جداول مورد نیاز و متن مثال نحوه انجام نمونه‌گیری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فهرست<br>• نمونه برداری<br>• رگرسیون<br>ماتریس<br>رگرسیون چند متغیره<br>آزمون فرض در رگرسیون<br>آزمون فرض ضرایب در رگرسیون<br>آزمون یک طرفه<br>فاصله اطمینان<br>• سری زمانی<br>میانگین متحرك ساده<br>میانگین متحرك وزنی<br>هموارسازی نمایی ساده<br>هموارسازی نمایی دوبل<br>پیش بینی فصلی<br>• جداول</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/691046/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه درس روش های پیش بینی بخش های اول و دوم</a></span></h3> text/html 2020-04-30T15:33:37+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کلاسی اقتصاد مهندسی http://mojtabasadeqi.ir/post/1203 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه کلاسی اقتصاد مهندسی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بر اساس کتاب اقتصاد مهندسی و تجزیه و تحلیل تصمیم گیری دكتر سید محمد حسینی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 38 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سر فصل ها:</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><br>١) نرخ بهره<br>٢) جریان نقدی و تبدیل جریان های نقدی<br>٣) مقایسه بین گزینه ها<br>٣,١ ) روش درآمد (هزینه) سالیانه یكنواخت<br>٣,٢ ) روش ارزش فعلی<br>٣,٣ ) روش نرخ بازگشت<br>٣,٤ ) روش نسبت منافع به مخارج (پروژه های دولتی)<br>٤) استهلاك و مالیات<br>٥) جریان های نقدی احتمالی (احتمالات در اقتصاد مهندسی، درخت تصمیم گیری)<br>٦) تورم<br>٧) نقطه ی سربه سر در اقتصاد مهندسی<br>٨) شبیه سازی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/691033/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه کلاسی اقتصاد مهندسی</a></span></h3> text/html 2020-04-30T15:33:18+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل فارماکولوژی جلد یک و دو http://mojtabasadeqi.ir/post/1202 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه کامل فارماکولوژی جلد یک و دو</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 180 صفحه pdf قسمت 1 و به تعداد 185 صفحه pdf قسمت 2</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قسمت 1 به تعداد 15 جلسه کامل (15-1) + نمونه سوال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قسمت 2 به تعداد 13 جلسه کامل (28-16) + نمونه سوال</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">همچنین منبع مناسب برای کنکور در سطوح عالی</p><table style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; width: 530px;"><tbody><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>فارماکولوژی پزشکی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>طرح درس فارماكولوژی اعصاب-پزشكی-سیدآبادی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Pharmacokinetics</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Blood Pharmacology I</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Blood Pharmacology II</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Kidney Pharmacology I</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Kidney Pharmacology II</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>طرح درس فارماکولوژی پزشکی مباحث فارماکوکنتیک و خون و کلیه</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>مسمومیت ها</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>جانوران سمی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>اپیویید</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>بیماری های تنفسی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>آنژین قلبی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>سیستم اتونوم</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>فارماکودینامیک</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>داروهای آدرنرژیک</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>داروهای آنتی هیستامین</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>داروهای ضد فشارخون</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>آریتمی و نارسایی قلبی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>بیماری های گوارشی</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>Supplementary File</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>سیستم کولینرژیک</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>فشارخون</p></td><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td style="font-size: 8pt; line-height: 16px;"><p>اریتمی</p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/47437/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%88" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه کامل فارماکولوژی جلد یک و دو</a></h2> text/html 2020-04-30T15:32:53+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه حقوق جزای عمومی 1 http://mojtabasadeqi.ir/post/1201 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه حقوق جزای عمومی 1</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 81 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">کلیات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ویژگیهای نظم اجتماعی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">چگونگی شکل گیری نظم اجتماعی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مبنای نظم عمومی در جامعه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حقوق جزای عمومی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فلسفه استعمال لفظ عمومی برای حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ارکان حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ویژگی های حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منابع حقوق جزا در ایران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منابع حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شان اجتماعی حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اهمیت حقوق جزا و نظام جزایی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دیدگاه حقوق دانان جزا در مورد استقرار عدالت کیفری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ارتباط حقوق جزا با سایر رشته ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تحولات تاریخی بنیادهای حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">کیفر penaltysentenc</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جرم crime</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعریف جرم از نگاه جرم شناسی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">از دیدگاه حقوق جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">حساسیت اجتماع</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعریف قضایی جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعریف قضایی جرم دو رهآورد در پی دارد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عوامل جرم جزا</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بازتاب اجتماعی در برابر جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جنبه علمی واکنش در برابر جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دگرگونی بازتاب های اجتماعی در برابر جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عناصر متشکله جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عنصر قانونی جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اصل قانونی بودن جرم و مجازات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">دو دسته قوانین جزایی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">محدوده اعمال قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قوانین ماهوی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عنصر مادی جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ناقص ماندن جرم</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اشکال مختلف معاونت</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">عفو روانی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">طبقه بندی جرایم از جهات گوناگون</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جرایم از حیث زمانی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/693881/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-1/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه حقوق جزای عمومی 1</a></span></h3> text/html 2020-04-30T15:32:33+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته http://mojtabasadeqi.ir/post/1200 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته دکتر نورایی کارشناسی ارشد<br><br>فایل اسلایدهایی جهت درس سیستم عامل پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد نرم افزار<br><br>تعداد اسلاید ها ۱۱ فایل می باشد که مجموعا شامل ۵۶۱ صفحه است.<br><br><br>شامل مباحث زیر می باشد.<br><br>os_1_Overview<br><br>os_2_Multiprocessor Systems<br><br>os_3_Distributed Systems Introduction<br><br>os_4_Distributed Systems Architectures<br><br>os_5_Distributed Systems Processes<br><br>os_6_Distributed Systems Communications<br><br>os_7_Distributed Systems Naming<br><br>os_8_Distributed Systems Synchronization<br><br>os_9_1_Distributed Systems Consistency and Replication<br><br>os_10_Distributed Systems Fault Tolerance<br><br>os_11_Distributed Systems Distributed File Systems</p><h2 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/47494/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت های سیستم عامل پیشرفته</a></h2> text/html 2020-03-29T08:22:20+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی http://mojtabasadeqi.ir/post/1199 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">به تعداد 278 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مناسب اساتید و دانشجویان مجموعه مدیریت , حسابداری و سایر رشته های مرتبط</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل اول : دیدگاه‌ها و نظریات بازرگانی بین‌المللی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل دوم : جنبه های سیاسی و نقش دولت ها در تجارت بین الملل</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل سوم : پیدایش تشکل های اقتصادی در جهان</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل چهارم : استراتژی های بازرگانی در عرصه جهانی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای بین الملل</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><br></span></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://academic.nafisfile.com/file/47241/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;">پاورپوینت کامل بازرگانی بین الملل تالیف دکتر محمد حقیقی</a></h2> text/html 2020-03-29T08:21:52+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کاربرد هنر در آموزش http://mojtabasadeqi.ir/post/1198 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه کاربرد هنر در آموزش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 9 صفحه pdf&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علمی کاربردی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">هنر به عنوان موضوع درسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">حوزه های هنری قابل طرح در سطح ابتدایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">اهمیت برنامه ادبیات کودکان بویژه قصه در آموزش و پرورش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">هنرهای نمایشی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">الگوی ایفای نقش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">خلاقیت و آفرینش هنری</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">موسیقی در عرصه اجتماعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">نقش موسیقس کودک از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">نقش پرورشی موسیقی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">اهداف کاربرد هنر در مدارس ایتدایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; font-stretch: normal; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72); font-size: 1.25rem !important;"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-85639-karbord-honar.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="5" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه کاربرد هنر در آموزش</font></a></h1> text/html 2020-03-29T08:21:20+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی تحقیق در مورد آثار منفی طلاق بر روی فرزندان http://mojtabasadeqi.ir/post/1197 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">تحقیق در مورد آثار منفی طلاق بر روی فرزندان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">مربوط به درس&nbsp;<span dir="rtl" lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;">دانش خانواده و جمعیت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">به تعداد 26 صفحه قابل ویرایش ورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252); line-height: 1.9rem !important;">فهرست مطالب</p><table width="280" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; font-family: BBABY; max-width: 100%; text-align: right; border-spacing: 0px; background-color: rgb(252, 252, 252); font-size: 17px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); color: rgb(51, 51, 51); height: 1631px;"><tbody style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%;"><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">چکیده</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">مقدمه</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">4</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1- طلاق چیست؟</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">5</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">2- ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">6</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1-2-&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">طلاقعاطفی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">6</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">2-2- طلاق اقتصادی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3-2- طلاق قانونی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">4-2- طلاق توافقی والدین</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">5-2- طلاق اجتماعی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">6-2- طلاق روانی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3- بچه‌های طلاق، قربانیان ناسازگاری والدین</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">9</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">4- طلاق و خانواده های ایرانی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">11</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">5- عوامل تهدید کننده پایداری خانواد</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">ه</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">13</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1-5-اختلاف فرهنگی و طبقاتی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">13</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">2-5- دخالت دیگران</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">13</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3-5- مسائل اقتصادی و مالی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">13</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">4-5- هوسرانی و ازدواج مجدد</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">14</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">6-5- سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">14</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7-5-&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">انتقامگیریوبهانهجویی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">14</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">8-5- سلطه گری شوهر یا زن</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">14</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">6- آمار ها و اطلاعات موجود در رابطه با طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">15</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1-6- بررسی وضعیت موجود طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">16</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">7- دیگر علل و عوامل مؤثر بر طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">17</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1-7- عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">17</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">2-7- عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">18</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3-7- عوامل ارتباطی بین طرفین</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">18</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">4-7- عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">18</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">8-آثار و پیامدهای ناشی از طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">19</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">9-چالش ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">20</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">1-9- راهکارهای حقوقی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">21</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">2-9- راهکارهای آموزشی ـ فرهنگی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">22</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">3-9- راهکارهای اجرایی</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">22</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">سخن آخر</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">24</span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">منابع</span></p></td><td style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; padding: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 16px; margin-bottom: 10px; font-family: Nasim; max-width: 100%; font-size: 1rem !important; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Vazir !important; max-width: 100%; font-weight: 700;">25</span></p></td></tr></tbody></table><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; font-family: Nasim; max-width: 100%; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a rel="nofollow noopener" href="http://university20.4kia.ir/info/688959/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-family: Vazir !important; font-size: 20px !important;">تحقیق در مورد آثار منفی طلاق بر روی فرزندان</a></h3> text/html 2020-03-29T08:20:42+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار http://mojtabasadeqi.ir/post/1196 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">شامل مباحث زیر می باشد</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">USDP</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">RATIONAL UNIFIED PROCESS</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">eXtreme Programming - XP</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">SCRUM</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">شبکه پتری و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">متدولوژی کریستال Crystal methodology</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; text-align: start;">جایگاه آزمون نرم افزار در متدولوژی های نرم افزاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h2 b="" yekan",="" tahoma;="" font-weight:="" normal;="" color:="" rgb(51,="" 51,="" 51);"="" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; font-size: 18px; font-family: Vazir; max-width: 100%; color: rgb(45, 45, 45); text-align: center; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="http://univer.nafisfile.com/file/47376/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%;">پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار</a></h2> text/html 2020-03-29T08:20:13+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درسی مبانی علوم ریاضی http://mojtabasadeqi.ir/post/1195 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 196 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">فصل اول منطق و مجموعه ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">فصل دوم رابطه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">فصل سوم تابع و مفاهیم آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">فصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنی</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://acadmicfils.fileina.com/product-85640-mabani-olum-riyazi.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</a></h1> text/html 2020-03-09T13:52:58+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درسی مبانی علوم ریاضی http://mojtabasadeqi.ir/post/1193 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">به تعداد 196 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">فصل اول منطق و مجموعه ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">فصل دوم رابطه</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">فصل سوم تابع و مفاهیم آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">فصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنی</p><h1 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: inherit; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 1.25rem !important;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><font size="5" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;">جزوه درسی مبانی علوم ریاضی</font></a></span></h1> text/html 2020-03-09T13:52:24+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کاربرد هنر در آموزش http://mojtabasadeqi.ir/post/1192 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">جزوه کاربرد هنر در آموزش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">به تعداد 9 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علمی کاربردی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">هنر به عنوان موضوع درسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">حوزه های هنری قابل طرح در سطح ابتدایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">اهمیت برنامه ادبیات کودکان بویژه قصه در آموزش و پرورش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">هنرهای نمایشی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">الگوی ایفای نقش</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">خلاقیت و آفرینش هنری</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">موسیقی در عرصه اجتماعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">نقش موسیقس کودک از دیدگاه&nbsp;<a rel="nofollow noopener" data-ail="50011" target="_self" href="https://academicfiles.ir/downloads/category/%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font: inherit; max-width: 100%; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; transition: all 0.3s ease 0s;">روانشناسی</a>&nbsp;و تعلیم و تربیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">نقش پرورشی موسیقی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; font-family: vazir; max-width: 100%; font-size: 13px; line-height: inherit; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">اهداف کاربرد هنر در مدارس ایتدایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: Vazir; max-width: 100%; font-size: 16px; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right; line-height: 1.9rem !important;"><br style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></p><h1 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: inherit; font-family: vazir; max-width: 100%; text-align: center; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); font-size: 1.25rem !important;"><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="5" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;"><a rel="nofollow noopener" href="https://academicfiles.ir/downloads/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه کاربرد هنر در آموزش</a></font></span></h1><div><span itemprop="name" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; max-width: 100%; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><br></span></div> text/html 2020-02-28T02:30:22+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پذیرش آگهی تبلیغاتی شما در مجموعه سایت های ( آفاق – دانلود فایل های دانشگاهی ) http://mojtabasadeqi.ir/post/403 <header style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><div class="article-header" style="box-sizing: border-box;"><h1 class="post-title" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 0.5em 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.25em; padding: 0px; text-align: center; font-family: &quot;Sultan Adan&quot; !important;">شرایط پذیرش آگهی و نمایش تبلیغات</h1></div></header><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><b><span style="box-sizing: border-box;">“شهاب – دانلود فایل های دانشگاهی</span><span style="box-sizing: border-box;">“</span>&nbsp;سایتی با موضوعیت علمی، آموزشی است. هدف ما در فروش لینک نیست لذا تبلیغات کاملا گزینش شده و هدفمند هستند.</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><b><span style="box-sizing: border-box;">“شهاب – دانلود فایل های دانشگاهی</span><span style="box-sizing: border-box;">“&nbsp;</span>&nbsp;با توجه به بازدید مناسب و موضوعیت آموزشی، مکان مناسبی برای نمایش آگهی شما است:</b></p><ul style="box-sizing: border-box; list-style-position: inside; margin: 0px 1.25em 1.75em 0px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><li style="box-sizing: border-box; list-style-type: disc;"><b><span style="box-sizing: border-box;">“شهاب – دانلود فایل های دانشگاهی</span><span style="box-sizing: border-box;">“</span>&nbsp;بیش از چند هزار بازدیدکننده به صورت ماهانه دارد و یکی از سایتهای پربازدید فارسی زبان می‌باشد.</b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style-type: disc;"><b>قشر عمده‌ی مخاطبین&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">شهاب</span>&nbsp;، دانشجویان – اساتید و دانشگاهیان می‌باشند.</b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style-type: disc;"><b>پذیرش آگهی در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">شهاب – دانلود فایل های دانشگاهی</span>&nbsp;کاملا از لحاظ&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">موضوعی و کیفیت</span>&nbsp;گزینش شده است.</b></li></ul><h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.25em; margin: 0.5em 0px; font-size: 24px; padding: 0px; font-family: &quot;Sultan Adan&quot; !important;"><a href="http://academicfiles.ir/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-3/" target="_blank" title="">جایگاه‌ها و تعرفه تبلیغاتی شهاب دانلود فایل های تبلیغاتی در یک نگاه</a></h2> text/html 2020-02-22T03:40:14+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه جراحی اعصاب http://mojtabasadeqi.ir/post/1191 <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه جراحی اعصاب</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشد</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه دوم با موضوع ترومای مغزی به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه سوم با موضوع ترومای ستون مهره به تعداد 9 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه چهارم با موضوع تومور های مغزی به تعداد 14 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه پنجم با موضوع آنومالی های مادرزادی سیستم عصبی به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه ششم با موضوع خونریزی ساب اراکنوئید به تعداد 15 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه هفتم با موضوع تومورهای نخاع و ستون مهره به تعداد 6 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; font-family: IranSans1; max-width: 100%; font-size: 14px; line-height: inherit; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;">جزوه هشتم با موضوع کمردرد های دیسکوژنیک به تعداد 9 صفحه pdf</p><h1 title="title" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; max-width: 100%; text-align: center; padding: 20px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a rel="nofollow noopener" href="http://univerfiles.fileina.com/product-84849-jarahi-asab.aspx" style="box-sizing: border-box; color: rgb(27, 149, 224); text-decoration-line: none; background-color: transparent; max-width: 100%; font-family: Vazir !important;">جزوه جراحی اعصاب دانشجویان علوم پزشکی</a></h1>