وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://mojtabasadeqi.ir 2019-05-24T16:07:47+01:00 text/html 2019-05-21T20:20:29+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل عرفان عملی http://mojtabasadeqi.ir/post/1122 <p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جزوه کامل عرفان عملی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به تعداد 62 صفحه با فرمت pdf</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مناسب اساتید و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تعریف لغوی و اصطلاحی عرفان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تقسیم عرفان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مقایسه علم عرفان با عاوم همراستا</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مراحل سیر عملی در عرفان اسلامی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">درجات فنای فی الله</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">متشبهات</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انواع و درجات شناخت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">علم حصولی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهان بینی عقلی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">حجاب های نورانی و ظلمانی.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مصادیق حجاب ها</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گناهان ظاهری و باطنی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دعا</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">هواهای نفسانی</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نفس اماره</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ذکر و معلول های آن</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">لذت</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">فلسفه ترک مشتهیات</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تقویت اراده</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تغلیه و تعلیه</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 5px 10px 10px 0px; border-style: none; text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/540412/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C/" style="text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">جزوه کامل عرفان عملی</a></h3> text/html 2019-05-21T20:19:34+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت سرمایه فکری IC http://mojtabasadeqi.ir/post/1121 <p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پاورپوینت سرمایه فکری IC</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">(Intellectual capital)</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به تعداد 78 اسلاید قابل ویرایش</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سرمایه فکری گنج تمام نشدنی سازمان</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مقدمه</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جایگاه سرمایه فکری در داراییهای نامشهودمفهوم و تعاریف سرمایه‌ فکری :</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ویژگیهای سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مدیریت سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عناصر سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تعامل میان اجزای سرمایه فکری وایجاد ارزش</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">اهداف اندازه‌گیری سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مقایسه حسابداری مالی سنتی با دیدگاه اندازه گیری سرمایه فکری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 16px 0px 10px; border-style: none; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">روشهای اندازه گیری سرمایه فکری</span></p><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مدلهایی که سرمایه فکری را بصورت پولی و مالی ارزیابی میکنند</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گزارشگری سرمایه فکری</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جهانی سازی مالکیت فکری</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">جایگاه ایران در این حرکت جهانی</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سهامداران و سرمایه گذاران</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تحلیل گران مالی</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></div><div helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" text-align:="" start;="" background-color:="" rgb(252,="" 252,="" 252);"="" style="font-size: 12px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">منابع</span></div><p style="padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; font-size: 12px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></p><h3 style="padding: 0px; margin: 5px 10px 10px 0px; border-style: none; text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/540790/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-IC/" style="text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important; background-color: rgb(255, 255, 255);">پاورپوینت سرمایه فکری IC</a></h3> text/html 2019-05-21T20:19:18+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری http://mojtabasadeqi.ir/post/1120 <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به تعداد 18 اسلاید</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مناسب اساتید و ارائه دانشجو</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 15px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترم</span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; border-style: none; font-size: 12px; text-align: center;"><strong style=""><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1/" style="color: rgb(51, 153, 255); background-color: rgb(255, 255, 255);">نظریه کارکرد گرایی ثرندایک مربوط به درس نظریه های یادگیری</a></strong></p> text/html 2019-05-14T14:59:13+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر http://mojtabasadeqi.ir/post/1119 <div><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر گزارشگری اطمینان بخشی</p><p dir="ltr" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">Internet Financial Reporting &amp; Extensible Business Reporting Language &amp; Extensible Assurance Reporting Language</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسب کنفرانس و ارائه دانشجویان ارشد مدیریت و حسابداری</p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D8%A8/" target="" title=""><font size="3">پاورپوینت گزارشگری مالی اینترنتی و زبان توسعه پذیر گزارشگری تجاری و زبان توسعه پذیر</font></a></div> text/html 2019-05-14T14:58:29+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم http://mojtabasadeqi.ir/post/1118 <div><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">به تعداد 32 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسب اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">پیشگفتار</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مقدمه</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">درباره امیل دورکیم</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">نگاه کلی به این اثر</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">تعریف پدیده دینی و دین</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">دریافت های اصلی دین بنیانی – جان پرستی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">دریافت های اصلی دین بنیانی – طبیعت پرستی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">توتم پرستی به عنوان دین بنیانی</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">باورهای توتمی به معنای خاص کلمه</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">خواستگاه باورها</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مفهوم کلی روان</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مفهوم کلی اوراح و خدایان</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">آیین عبادی منفی و کارکردهای آن مناسک زاهدانه</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">کیش عبادی مثبت</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">مناسک کفاره پرداز و ابهام موجود در مفهوم کلی لاهوت</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">نتیجه گیری</p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C/" target="" title=""><font size="3">خلاصه کتاب صور بنیانی حیات دینی اثر امیل دورکیم</font></a></div> text/html 2019-04-24T17:22:44+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس http://mojtabasadeqi.ir/post/1117 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: justify;">نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس (نگارش استاد مظفری)</span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;">43 &nbsp;سوال اصلی با پاسخ</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large;"><span itemprop="name" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">نمونه سوالات درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس</a></span></span></h1> text/html 2019-04-24T17:22:22+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری http://mojtabasadeqi.ir/post/1116 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: justify;">پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری</span></p><div class="txtfile" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">به تعداد 71 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">مجموعه مدیریت</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم</p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: x-large;"><span itemprop="name" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%D9%88/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت</a></span></span></h1> text/html 2019-04-24T17:21:36+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار http://mojtabasadeqi.ir/post/1115 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px;">کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 824 صفحه pdf</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">از منابع اصلی آزمون ارشد و دکتری رشته علوم قرآن و حدیث</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">گامی لرزان در پیشگاه قرآن</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نامهای قرآن</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آغاز وی</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چگونگی وحی</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دو مدار وحی</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نزول قرآن</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تالیف قرآن در زمان رسول خدا ص</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جمع قرآن در زمان ابوبکر</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مصاحف همزمان ابوبکر</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در زمان عمر</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">در زمان عثمان</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خط قرآن</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اعجام و نقط گذاری</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آیه ها و سوره ها</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مکی و مدنی</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سبب نزول</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه قرآن</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ملحقات</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h3 style="margin: 5px 10px 10px 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/509843/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">کتاب تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار</a></h3> text/html 2019-04-14T04:10:49+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی ورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری http://mojtabasadeqi.ir/post/1114 <p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت – سطح دکتری</font></span></p><div class="txtfile" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به تعداد 71 اسلاید قابل ویرایش</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مجموعه مدیریت</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم</font></span></p></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" size="3">&nbsp;</font></span></p><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span itemprop="name" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A6%D9%88/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="3">پاورپوینت مدیریت مشارکتی مرتبط با تئوری مدیریت</font></span></a></span></strong></h1> text/html 2019-04-14T04:10:23+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب ژنتیک استانسفیلد http://mojtabasadeqi.ir/post/1113 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: inherit; font-size: inherit; text-align: justify; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">کتاب ژنتیک استانسفیلد</strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">کتاب مقدمه ای بر ژنتیک (Outline of Genetics) نوشته پرفسور استانسفیلد&nbsp;William D. Stansfield&nbsp;<span class="h3color" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">می باشد.</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">459 صفحه pdf</strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">لطفا توجه فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.</strong></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: vazir; vertical-align: baseline; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; text-align: start; font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff6666">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; text-align: justify; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">کتاب ژنتیک استانسفیلد</strong></font></span></span></a></p> text/html 2019-04-08T18:57:33+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها http://mojtabasadeqi.ir/post/1112 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px;">جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها</span></p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 19 صفحه pdf بصورت کاملا مفید</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب همه رشته های دانشگاهی</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اصول مشترک اعتقادی در ادیان</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روند اعتقاد به خدا</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">توزیع طرفداران ادیان</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عهد جدید در کتاب مقدس</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تاریخ جامع ادیان</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آینده دین داری</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جابجایی مسیحیت به سمت جنوب جهان در دهه های آتی</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تناقضات علم ودین</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شروط تعارض علم و دین</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ملاک نیازمندی به علت</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><h3 style="margin: 5px 10px 10px 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/505171/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه کامل اندیشه اسلامی 1 دانشگاه ها</a></h3> text/html 2019-04-08T18:57:05+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت زبان تخصصی آمار - English In Statistics http://mojtabasadeqi.ir/post/1111 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت زبان تخصصی آمار - English In Statistics</span></p><div class="txtfile" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">به تعداد 110 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">عنایت فرمایید این فایل تماما به زبان اصلی می باشد.</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Contents</p><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit One</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Introduction to Statistics</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Two</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– The Frequency Distribution</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Three</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– The Mean, Median, and Mode Compared</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Four</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Z Scores</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Five</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Basic Definition of Probability</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Six</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Some Special Distribution</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Seven</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Understanding Relationship</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Eight</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); text-decoration-line: underline; box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px; outline: 0px;">&nbsp;– The Logic Inferential Statistics</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Nine</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Nonparametric Statistics</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">n<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">Unit Ten</a><a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 130, 179); box-sizing: border-box; background-color: transparent; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;– Analysis of Variance</a></div><p style="margin: 16px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p></div><h3 style="margin: 5px 10px 10px 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 36px; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: center;"><a href="http://university20.4kia.ir/info/466305/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1--English-In-Statistics/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت زبان تخصصی آمار English In Statistics</a></h3> text/html 2019-04-08T18:56:41+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کامل بیوشیمی عمومی http://mojtabasadeqi.ir/post/1110 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: IranSans1; font-size: 14px;">جزوه کامل بیوشیمی عمومی</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 167 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و دانشجویان علوم آزمایشگاهی- پرستاری – مامایی و دامپزشکی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آب ، اسید و باز و سیستم های بافری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ساختمان شیمیایی کربوهیدراتها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ساختمان شیمیایی لیپیدها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ساختمان شیمیایی پروتئن ها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ساختمان شیمیایی نئو کلئیک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آنزیم ها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ساختمان و عملکرد ویتامین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اصول متابولیسم و بیو انرژتیک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">متابولیسم کربوهیدرات ها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اکسیداسیون هوازی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">متابولیسم لیپیدها</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">متابولیسم آمینو اسیدها</p><h1 title="title" style="margin: 0px; padding: 20px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; background-color: rgb(230, 227, 207); border: 0px; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72); text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-79437-bioshimi-omumi.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;">جزوه کامل بیوشیمی عمومی</a></h1> text/html 2019-03-27T17:15:16+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی بانک سوالات حسابداری صنعتی http://mojtabasadeqi.ir/post/1109 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">بانک سوالات&nbsp;حسابداری صنعتی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">در 5 فصل _شناخت حسابداری صنعتی(بهای تمام شده) - طبقه بندی عوامل - کنترل مواد - کنترل دستمزد - کنترل هزینه های سربار</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سوالات تست - سوالات تئوری&nbsp;- مسائل</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تهیه و تنظیم سارا حسینی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">60 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h1 title="title" style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-79407-soalat-hesabdari-sanati.aspx" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">بانک سوالات&nbsp;حسابداری صنعتی</a></h1><div><br></div> text/html 2019-03-27T17:14:42+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر http://mojtabasadeqi.ir/post/1108 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 30 صفحه قابل ویرایش ورد</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">فصل 1- کلیات جنگلداری</span></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">فصل 2 - جنگل های دنیا</span></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فصل 3 - جنگل های ایران</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">فصل 4-</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">&nbsp;جنگل شناسی و توده جنگلی</span></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL">فصل 5</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">-</span><span lang="AR-SA" dir="RTL">زادآوری جنگل</span></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فصل 6- شیوه های بهره برداری از جنگل ها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><h3 style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/502288/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">خلاصه کتاب جنگل شناسی دکتر مهاجر</a></h3><div><br></div> text/html 2019-03-27T17:14:14+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه آیین دادرسی کیفری 1 http://mojtabasadeqi.ir/post/1107 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه آیین دادرسی کیفری 1</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">منبع علی خالقی برگرفته از تدریس استاد حلفی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل pdf اول 26 صفحه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل pdf دوم 8 صفحه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-1/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><strong class="breadcrumb_last">جزوه آیین دادرسی کیفری 1</strong></a></p><br style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;"> text/html 2019-03-27T17:13:54+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض (تئوری بازی ها) http://mojtabasadeqi.ir/post/1106 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">پاورپوینت مبحث تجزیه وتحلیل تعارض (تئوری بازی ها)</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فصل9 کتاب اسکات</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 47 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سیاستگذاری در حسابداری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مکاتب در حسابداری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعریف تئوری یا نظریه</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تئوری بازی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">هدف از تئوری بازی چیست؟</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعریف دیدگاه پذیرش قیمت در سیستم اقتصادی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">الگوهایی از بازی بدون همکاری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تعادل نش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مثال دارو و استاگتان در سال1990</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سیرتکاملی دیدگاه مباشرت(جزء ثبت تاریخی است)</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">تئوری نمایندگی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">طرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخلاقی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جنبه های کاربردی تئوری اثباتی حسابداری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">سه طریق افزایش اطمینان به سود خالص گزارش شده حسابرسی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ضمانت اجرایی قراردادها</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><strong class="breadcrumb_last" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت مبحث تجزیه و تحلیل تعارض</a></strong></p><div><br></div> text/html 2019-03-24T16:02:58+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی http://mojtabasadeqi.ir/post/1105 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل آموزشی 165 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل حل المسائل 48 صفحه pdf</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><strong><a href="https://zarinp.al/236663" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">جزوه آموزشی بهمراه حل المسائل درس اقتصاد مدیریت دکتر غلامحسین خورشیدی</a></strong></p><div><br></div> text/html 2019-03-24T16:02:43+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی http://mojtabasadeqi.ir/post/1104 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نظریه ھای جامعه شناسی ۲<br>رشته علوم اجتماعی<br>نام منبع و مؤلف : نظریه ھای جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">271 صفحه اسلاید پی دی اف شده</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فصل چھارم:انواع نظریه ھای جامعه شناختی نو مارکسیستی<br>فصل پنجم :نظریه کنش متقابل نمادین<br>فصل ششم:جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه<br>فصل ھفتم : نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><strong><a href="https://zarinp.al/236698" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر،جورج ریتزر ، ترجمه محسن ثلاثی</a></strong></p> text/html 2019-03-24T16:02:26+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی http://mojtabasadeqi.ir/post/1103 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مکاتب فلسفی و آراء تربیتی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">نوشته: جرالد، ال. گوتک</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">(Gerld, L. Gutek)</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">ترجمه: دکتر محمد جعفر پاک سرشت</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">به تعداد 141 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">مناسب دانشجویان كارشناسی ارشد روان شناسی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><strong><a href="https://zarinp.al/236662" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی</a></strong></p><div><br></div> text/html 2019-03-07T16:12:46+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی http://mojtabasadeqi.ir/post/1102 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولید</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 1: مقدمه1</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-1 مقدمه. 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/488405/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی</a></h3></div> text/html 2019-03-07T16:12:08+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری http://mojtabasadeqi.ir/post/1101 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">تنزیل کتاب&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی&nbsp;</span>لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 774 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عرب</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/403656/%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%DB%8C%D8%A1-%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%AA%D9%91%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری</a></h3></div> text/html 2019-03-04T10:36:19+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری http://mojtabasadeqi.ir/post/1100 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دو فایل کار شده در دو ترم مختلف</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل اول : 58 اسلاید پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/43889/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C" target="" title="">پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری</a></h2></div> text/html 2019-03-04T10:33:25+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی http://mojtabasadeqi.ir/post/1099 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در دانشگاه آزاد تدریس شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمونهای پارامتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون واریانس یک جامعه نرمال</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون نسبت واریانس های دو جامعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس یک عامله</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مقایسه ای پس از تجربه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">روش شفه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون های ناپارامتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون علامت یک نمونه ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون من ویتنی یا آزمون U</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون کروسکال والیس یا آزمون H</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/43888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C" target="" title="">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</a></h2></div> text/html 2019-03-04T10:30:13+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری http://mojtabasadeqi.ir/post/1098 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اسلایدهای درس مباحث نو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-79139-mabahes-no.aspx" target="" title="">اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</a></h1> text/html 2019-03-04T10:29:14+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف http://mojtabasadeqi.ir/post/1097 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تاریخچه آزمون گودیناف - هریس:</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فهرست:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تاریخچه آزمون گودیناف - هریس</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمره گذاری نقاشی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">طبقه بندی هوش کودک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمودار توزیع طبیعی هوش</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-79136-gudinaf.aspx" target="" title="">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</a></h1></div> text/html 2019-03-03T08:37:11+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی تحقیق در مورد پرورش بوقلمون http://mojtabasadeqi.ir/post/1096 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تحقیق در مورد پرورش بوقلمون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مقدمه ای بر پرورش بوقلمون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نامیدن</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پرواز</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاریخچه اهلی شدن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاریخچه نگهداری در ایران</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تقسیم بندی بر حسب وزن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">مختصری از فیزیولوژی بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">جیره های غذایی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">شرایط ماشینهای جوجه کشی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">نکات مهم در مورد مدیریت سالن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">توصیه هایی در مورد بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خصوصیات بوقلمون های تجاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">واکسیناسیون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تغذیه بوقلمونها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اندام شناسی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Perosis</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">حرارت</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">وسائل نگهداری جوجه بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استفاده از نور برای پرورش بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اطلاعات ویژه مراقبتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">منابع</span></span></p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/488188/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحقیق در مورد پرورش بوقلمون</a></h3></div> text/html 2019-03-03T08:32:11+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی http://mojtabasadeqi.ir/post/1095 <div><div class="txtfile" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">به تعداد 14 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">دلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بررسی تاریخی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">خلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاح</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم ناسی کاربردی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">جنبه های کاربردی بزه دیده شناسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">پیشگیری وضعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">تفاوت پسشگیری وضعی و فنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">ویژگی های کلنیک بزه دیده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">کتاب شناسی مختصر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"></p></div></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/488179/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی</a></h3></div> text/html 2019-03-03T08:31:05+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری http://mojtabasadeqi.ir/post/1094 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">اسلایدهای درس مباحث نو</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56);"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA/" target="" title="" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</font></a></p> text/html 2019-03-02T16:42:42+01:00 mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی http://mojtabasadeqi.ir/post/1093 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">در دانشگاه آزاد تدریس شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمونهای پارامتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون واریانس یک جامعه نرمال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون نسبت واریانس های دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس یک عامله</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مقایسه ای پس از تجربه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">روش شفه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون های ناپارامتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون علامت یک نمونه ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون من ویتنی یا آزمون U</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون کروسکال والیس یا آزمون H</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="https://zarinp.al/232924" target="" title="" style=""><font size="4">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</font></a></h1></div>