وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://www.mojtabasadeqi.ir 2018-09-23T08:42:47+01:00 text/html 2018-09-17T08:28:52+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1001 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در 73 اسلاید فابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در&nbsp;طول ترم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل اول پیشگفتار</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوم کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سوم گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهارم مفروضات مربوط به&nbsp;گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پنجم روشهای برآورد&nbsp;اقلام بهای تمام شده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل ششم ارتباط بهای تمام شده - حجم فعالیت و سود</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفتم نسبت حاشیه ایمنی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هشتم تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77261-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-8-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.aspx" target="" title="">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</a></h1></div> text/html 2018-09-17T08:28:00+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور http://www.mojtabasadeqi.ir/post/1000 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">23 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">الگوی جاذبه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">قانون مزیت نسبی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دیدگاه مکتب سوداگرایان نسبت به تجارت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه مطلق آدام اسمیت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه مزیت نسبی ریکاردو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه هزینه فرصت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منحنی های بی تفاوتی و ویژگی های آن</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منافع حاصل از تجارت بر اساس هزینه فرصت ثابت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعریف رابطه مبادله</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نظریه معمول تجارت بین الملل</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">دلایل وجود هزینه های فرصت فزاینده</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعادل قبل و بعد از تجارت</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">منافع ناشی از مبادله و تخصص</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">عرضه و تقاضا ، منحنی های پیشنهاد و رابطه مبادله</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تعادل عمومی یا کلی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">موجودی عوامل تولید و قضیه هکشور - اهلین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">وفور نسبی عوامل تولید و شکل منحنی امکانات تولید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تفسیر نمودار&nbsp;نظریه&nbsp;هکشور - اهلین</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">قضیه برابری قیمت عوامل تولید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">معمای لئون تیف</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77310-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1.aspx" target="" title="">جزوه کلاسی اصول بازرگانی و تجارت دکتر حسین پور</a></h1></div> text/html 2018-09-17T08:27:31+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان) http://www.mojtabasadeqi.ir/post/999 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 162 صفحه قابل ویرایش ورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">برای دریافت درجه كارشناسی ارشد&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">مهندسی صنایع غذایی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عنوان صفحه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چكیده.......................................................................................................... 1</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل اول : مقدمه و كلیات تحقیق</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1</span>-1پیش زمینه تحقیق……………………………………………………………………………………………3</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1</span>-2 اهمیتتحقیق........................................................................................... 5</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1-3&nbsp;</span>اهدافتحقیق........................................................................................... 5</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">1-3-1 هدف اصلی</span>.......................................................................................... 5</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-3-2 اهداف فرعی......................................................................................... 5</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">.</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/456512/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحقیق پایانی ارزشیابی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی هسته عناب (عناب اصفهان)</a></h3></div> text/html 2018-09-17T08:26:44+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب روشهای آماری http://www.mojtabasadeqi.ir/post/998 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت کتاب روشهای آماری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 345 اسلاید قابل ویرایش&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین&nbsp;جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل اول نتایج اساسی در مورد آمار و احتمال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل دوم&nbsp;استنباط درباره پارامتر&nbsp;یک جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل سوم استنباط درباره پارامتر دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل چهارم آزمون فرض</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل پنجم ضریب همبستگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل ششم آنالیز واریانس</p></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/456501/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت کتاب روشهای آماری</a></h3></div> text/html 2018-09-17T08:26:07+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت http://www.mojtabasadeqi.ir/post/997 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در 73 اسلاید فابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در طول ترم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پیشگفتار</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">گرایش های اقلام بهای تمام شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">روش های برآورد اقلام بهای تمام شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نسبت حاشیه ایمنی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42548/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-8-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA" target="" title="">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</a></h2></div> text/html 2018-09-17T08:25:02+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل http://www.mojtabasadeqi.ir/post/996 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کلیات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ارزش زمانی پول</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قیمت اوراق بهادار</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مخاطره و بازدید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">هزینه سرمایه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بودجه بندی سرمایه ای</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42474/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1--%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84" target="" title="">جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل</a></h2></div> text/html 2018-08-31T18:16:09+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده http://www.mojtabasadeqi.ir/post/995 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 51 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42389/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="">پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده</a></h2></div> text/html 2018-08-31T18:15:28+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/994 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 62 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مراجع این جزوه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.1جزوه advanced physical geodesy (پروفسور ونیچک) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.2جزوه advanced physical geodesy (دکتر نجفی) – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3.Physical Geodesy –(Nico Sneeuw) - Institute of Geodesy -Universit¨at Stuttgart -15th June 2006</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4.Physical Geodesy – bernard hofmann – helmut moritz – springer</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">5.UNB – Lecture Notes (related to the physical geodesy)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تا دانلود کامل فایل شکیبا باشید</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42208/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C" target="" title="">جزوه فیزیکال ژئودزی دکتر صدیقی</a></h2></div> text/html 2018-08-31T18:14:55+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/993 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف سلامت و بیماری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر در پیدایش بیماریها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهمترین شاخصهای بهداشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شاخص سولیوان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ویژگی های کیفیت زندگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سازمانهای بهداشت بین المللی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">یونیسف (UNICEF)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات بهداشت و درمان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سطوح مراقبت بهداشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">PHC</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42333/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C" target="" title="">جزوه بهداشت عمومی</a></h2></div> text/html 2018-08-31T18:12:48+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 http://www.mojtabasadeqi.ir/post/992 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 32 اسلاید</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارادئه دانشجو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مختصری از زندگینامه آلبرت بندورا</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پیشینه ی یادگیری مشاهده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">توجیه بندورا از یادگیری مشاهده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">خود نظم دهی رفتار</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">خودکارآمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">منابع باورهای خودکارآمدی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نظریه اجتماعی – شناختی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">انسان به عنوان موجودی عامل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سه عامل را که بر سرمشق گیری تاثیر می گذارند</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فرآیند یادگیری مشاهده ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">رفتار کژکار</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">قطب های جهت دهی رفتار انسان در جامعه</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42230/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A2-2" target="" title="">پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2</a></h2></div> text/html 2018-08-13T07:08:46+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده http://www.mojtabasadeqi.ir/post/991 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">70 صفحه pdf</span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42346/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C--%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" target="" title="">جزوه حقوق مدنی 5 استاد محبوبی - حقوق خانواده</a></h2></div> text/html 2018-08-13T07:07:44+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/990 <div><font size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف سلامت و بیماری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر در پیدایش بیماریها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مهمترین شاخصهای بهداشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شاخص سولیوان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ویژگی های کیفیت زندگی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سازمانهای بهداشت بین المللی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">یونیسف (UNICEF)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات بهداشت و درمان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سطوح مراقبت بهداشتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">PHC</span></font></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42333/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C" target="" title="">جزوه بهداشت عمومی</a></h2></div> text/html 2018-08-13T07:07:10+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار http://www.mojtabasadeqi.ir/post/989 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تألیف الکساندر . م . مود - فرانگلین . آ . گریبیل - دون . س . بوز</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 398 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان آمار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب :</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-توزیعهای توابعی از متغیر های تصادفی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">2- نمونه گیری و توزیعهای نمونه گیری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">3- برآورد نقطه ای پارامتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه و حل 100 مسئله نمونه ای زینت بخش این درسنامه می باشد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/437947/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت آمار ریاضی 1 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار</a></h3></div> text/html 2018-08-13T07:06:04+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار http://www.mojtabasadeqi.ir/post/988 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تألیف&nbsp; الکساندر . م . مود&nbsp; - فرانگلین . آ . گریبیل&nbsp; - دون . س . بوز</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 56 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان آمار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب :</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1- برآورد بازه ای پارامتر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">2- آزمون فرض ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">3- مدل های خطی</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/437944/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-2-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت آمار ریاضی 2 بر اساس کتاب مقدمه ای بر نظریه آمار</a></h3></div> text/html 2018-08-13T07:05:11+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم http://www.mojtabasadeqi.ir/post/987 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" style="" face="Mihan-Nassim">کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">به تعداد 423 صفحه pdf</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">شامل سرفصل های زیر می باشد.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۱: کلیات و مفاهیم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۲: انواع داده ها</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۳: توابع ورودی و خروجی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۴: عبارت، دستور، عملگر</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۵: دستورهای کلی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۶: توابع و کلاس حافظه</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۷: آرایه ها</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۸: اشار هگرها</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۹: نوعهای تعریف شده</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۱۰ : فایلها</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">فصل ۱۱ : مطالب تکمیلی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">پاسخ خودآزماییها</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">آزمونهای کلی</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">ضمایم</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font size="3" style="" face="Mihan-Nassim">واژه نامة انگلیسی فارسی</font></p></div><div><h1 class="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 25px 25px 20px 7px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 40px; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-76938-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85.aspx" target="" title="">کتاب برنامه سازی پیشرفته تالیف داود کریم زادگان مقدم</a></h1></div> text/html 2018-08-13T07:03:55+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده http://www.mojtabasadeqi.ir/post/986 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"><b style="">خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده</b></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>شامل 39 صفحه pdf</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مناسب جمع بندی و آمادگی امتحان پایان ترم</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>شامل مباحث زیر می باشد.</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مقدمه: تكثر نظری در روابط بین الملل</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل اول: لیبرالیسم</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن</b></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل سوم: مکتبانگلیسی</b></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌</b></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل پنجم: نظریه انتقادی</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل ششم: پسا تجدد گرایی</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>فصل هفتم : فیمینیسم</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="3"><b style="">فصل هشتم : سازه‌انگاری</b></font></p></div><div><h1 class="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 25px 25px 20px 7px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 40px; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-76977-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D8%8C-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.aspx" target="" title="">خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده</a></h1></div> text/html 2018-07-15T06:42:41+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین http://www.mojtabasadeqi.ir/post/985 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 78 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب سطح کارشناسی رشته های&nbsp; مهندسی برق و کامپیوتر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فهرست مقاله:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل تعاریف اولیه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف فناوری اطلاعات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف معلولیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فعالیت های انجام شده برای معلولان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سخت افزارهای مخصوص نابینایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نرم افزار های مخصوص نابینایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سخت افزارهای مخصوص ناشنوایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نرم افزار های مخصوص ناشنوایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فعالیت های وب مخصوص ناشنوایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سخت افزارهای مخصوص معلولان جسمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نرم افزار های مخصوص معلولان جسمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شهر الکترونیکی در خدمت معلولین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شهروند کم توان الکتریکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آموزش الکترونیکی سرآغاز برابری آموزش افراد معلول در شهرهای الکترونیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ابزارهای آموزش الکترونیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مزیت ها و معایب آموزش الکترونیکی برای معلولین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تجارت الکترونیک آغازی در خودباوری کم توانان درشهرهای الکترونیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بانکداری الکترونیکی و خدمات آن برای معلولین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">گردشگری و معلولین در شهر الکترونیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مبانی توانمندسازی الکترونیکی افراد کم توان در شهر الکترونیکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مقایسه خدمات انجام شده در ایران و جهان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فراهم کردن فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ایران و پیوند با معلولان در دسترسی به فرصتهای برابر در حوزه فناوری اطلاعات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اقدامات صورت گرفته در این ضمینه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نتیجه گیری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">منابع و مآخذ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست شکل ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل تعاریف اولیه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">صفحه کلید قدیم مخصوص نابینایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">لب تاب جدید نابینایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">صفحه نمایش بریل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دستگاه درشتنمای قدیمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">لب تاب با قابلیت خواندن متن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نرم افزار مخصوص ناشنوایان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">و …</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند, از این رو فناوری اطلاعات می تواند همانند پلی این شکاف را بپوشاند. فناوری اطلاعات همان معجونی معجزه آساست که به افراد ناتوان کمک می کند تا با روشی مناسب و دقیق گام بزرگی به جلو بردارند. بهترین حرکت، ایجاد التزام برای فراهم کردن فضایی برای دسترسی بهینه این افراد به منابع فناوری اطلاعات است. از آن جایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات یک مساله جهانی است و تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است، ما نیز باید خود را با این رشد بین امللی هماهنگ کنیم. بنابراین بررسی روند پیشرفت این فناوری و گسترش فعالیت های کاربردی بسیار اهمیت دارد. به منظور درگیر کردن افراد معلول جامعه با فناوری اطلاعات و ارتباطات و یا افزایش امکانات برای آن ها در نظر گرفتن مواردی همچون : درک صحیح از امکانات و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور , ارزیابی دقیق نیازها برای برنامه ریزی مناسب , طراحی و گسترش دادن محصولات خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نرم افزارهای کمکی و آوانویس و سخت افزارها و محصولاتی که تکنیک های استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای افراد معلول در زمینه فیزیکی، شنیداری، گفتاری محیا می کنند , مفید می باشد.</p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/44687/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین</a></h3> text/html 2018-07-15T06:41:48+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک http://www.mojtabasadeqi.ir/post/984 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فهرست مقاله:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">گفتار اول: طرح پژوهشی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">موضوع پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بیان مسأله</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اهمیت و علتهای انتخاب موضوع</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">هدفهای پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پیشینه ی پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فرضیه های پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کاربردهای پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">قلمرو پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش و نوع پژوهش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف عملیاتی متغیرها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">گفتار دوم: ادبیات موضوع</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مبانی نظری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کیفیت خدمات</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/44605/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پایان نامه بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک</a></h3></div> text/html 2018-07-15T06:40:49+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/983 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">110 صفحه&nbsp;ورد قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">فهرست مقاله:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تحقیق<br style="box-sizing: border-box;">فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه<br style="box-sizing: border-box;">بیان مسأله<br style="box-sizing: border-box;">۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش<br style="box-sizing: border-box;">۱-۳ اهداف تحقیق<br style="box-sizing: border-box;">۱-۳-۱ هدف کلی<br style="box-sizing: border-box;">۱-۳-۲ اهداف جزئی<br style="box-sizing: border-box;">۱-۴ فرضیات تحقیق<br style="box-sizing: border-box;">۱-۵ متغیرهای پژوهش<br style="box-sizing: border-box;">۱-۶ قلمرو پژوهش<br style="box-sizing: border-box;">۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم<br style="box-sizing: border-box;">۱-۷-۱آموزش<br style="box-sizing: border-box;">۱ -۷-۲ تفویض اختیار<br style="box-sizing: border-box;">۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی<br style="box-sizing: border-box;">۱-۷-۴ نگرشها<br style="box-sizing: border-box;">۱-۷-۵ ایجاد انگیزه<br style="box-sizing: border-box;">۱-۸ عملکرد<br style="box-sizing: border-box;">فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق<br style="box-sizing: border-box;">۲-۱ منابع انسانی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲ توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی<br style="box-sizing: border-box;">۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۷اصول توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش<br style="box-sizing: border-box;">۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی<br style="box-sizing: border-box;">۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش<br style="box-sizing: border-box;">۲-۲-۹-۲ انواع نگرش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹)<a href="http://collegeprozheh.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(18, 130, 179); text-decoration-line: none;">.</a>&nbsp;هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی<a href="http://collegeprozheh.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(18, 130, 179); text-decoration-line: none;">،</a>غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/44601/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی</a></h3> text/html 2018-07-15T06:40:07+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/982 <div><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; line-height: 1.1; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی</span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;"><b>126 صفحه pdf</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>&nbsp;</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box;"><b>فهرست:</b></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>چکیده</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>مقدمه&nbsp;</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>بیان مسئله</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>ضرورت انجام پژوهش</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>فرضیه های پژوهش</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>هدف تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>روش انجام تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>روش تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>جامعه</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>نمونه ها تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>روش گرد آوری اطلاعات و داده ها</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>تعاریف و مفاهیم</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>مقدمه</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>ادبیات تحقیق</b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b>عوامل موثر بر فروش شرکتها</b></p></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; line-height: 1.1; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/44598/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF---%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; font-size: 20px !important;"><font color="#000000" style="">پایان نامه ارشد - اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی</font></a></h3></div> text/html 2018-07-15T06:39:37+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران http://www.mojtabasadeqi.ir/post/981 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پایان نامه :&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت&nbsp;دولتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">86 صفحه ورد قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند زیرا در این جوامع انسان ها هر جایی كه زندگی می كنند و هر كاری كه انجام می دهند با سازمان های مختلف در ارتباطند و سازمان ها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشكیل داده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">امروزه نقش و اهمیت شخصیت مدیران در رشد و بقای سازمان امری شناخته شده است . سوالی که ذهن همه صنعتگران را به خود مشغول ساخته این است که آیا مدیران در شکل گیری خلاقیت و نوآوری کارکنان سهم دارند ؟ تنها می توانیم بگوییم که این روند توسط مدیران زمانی به بهترین شکل خود محقق می شود که اگر مدیران از سلامت و عزت نفس بالا برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که کارکنان بتوانند با رضایت شغلی بیشتر به انجام امر بپردازند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/43168/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر تهران</a></h3> text/html 2018-06-29T07:57:45+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن http://www.mojtabasadeqi.ir/post/979 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن</span></p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">The Heartof change Jahn p. Kotter &amp; dan S. cohen</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">شامل مباحث زیر می باشد:</p><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">•هشت خوان تحول .</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">• چالش های اصلی هر خوان .</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن</strong></a></div> text/html 2018-06-29T07:57:29+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود http://www.mojtabasadeqi.ir/post/978 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود</span></p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">اهمیت ثبات سود سهام</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">شکل های مختلف تقسیم سود</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">محدودیت های پرداخت سود سهام</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">و چندین عنوان دیگر</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود</strong></a></p> text/html 2018-06-29T07:57:15+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه اقتصاد کلان http://www.mojtabasadeqi.ir/post/977 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">جزوه اقتصاد کلان</span></p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">34 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">سرفصل های این جزوه</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کل</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فصل سوم : تعادل در اقتصاد کلان</p><p style="margin: 0px 0px 1.5em; padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px;">فصل چهارم : تعادل بازار و کالا</p><h1 class="title-page" style="margin: 0px 0px 0.25em; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; font-size: 44px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium;"><span itemprop="name" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: x-large;">جزوه اقتصاد کلان</span></a></span></span></h1> text/html 2018-06-29T07:56:57+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات http://www.mojtabasadeqi.ir/post/976 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Lora; font-size: 17px;">کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایران ،توزیع درآمد های دولت، کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی، فقر چیست و خط فقر کدامست؟، معیارهای سنجش نقش دولت ،تفاوت عوارض و مالیات ،کشش عرضه و تقاضا، تقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خرد ،طبقه بندی یارانه ها، پولشویی چیست؟، حذف صفر از پول ملی ،انواع رانت ،حفره های دولت و…</strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(230, 227, 207);">&nbsp;</p><h2 class="mtitle" style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; background-color: rgb(230, 227, 207); box-sizing: border-box; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.25em; font-size: 24px; text-align: center; font-family: &quot;Sultan Adan&quot; !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-110-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(221, 130, 69); text-decoration-line: none;">کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات</a></span></h2> text/html 2018-06-25T09:39:14+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات http://www.mojtabasadeqi.ir/post/975 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 105 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دست نویس دانشجو از مطالب کلاس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سرفصل های قابل طرح در این درس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظریات اطلاعات و کاربرد آنها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انتقال داده ها در باند پایه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سستم های چند حاملی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">گیرنده های اپتیم optime</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/409934/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات</a></h3> text/html 2018-06-25T09:38:45+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور http://www.mojtabasadeqi.ir/post/974 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارنست کوه-چارلز دسور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 550 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/409323/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور</a></h3> text/html 2018-06-25T09:38:23+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه بهداشت عمومی http://www.mojtabasadeqi.ir/post/973 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تعریف سلامت و بیماری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عوامل موثر در پیدایش بیماریها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مهمترین شاخصهای بهداشتی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شاخص سولیوان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ویژگی های کیفیت زندگی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سازمانهای بهداشت بین المللی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">یونیسف (UNICEF)</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مشکلات بهداشت و درمان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">سطوح مراقبت بهداشتی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">PHC</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/409317/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه بهداشت عمومی</a></h3> text/html 2018-06-25T09:37:52+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ http://www.mojtabasadeqi.ir/post/972 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 76 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دست نویس دانشجو از مطالب کلاس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شمای کلی یک سیستم مخابراتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شرایط توضیح اجزا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسسته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کدینگ کانال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش ها و پارامترهای کدینگ کانال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">امنیت مخابرات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تئوری اطلاعات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آنتروپی ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش های هافمن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سیگنالهای صوتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">lpc</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فشرده سازهایس تصویر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">رمزنگاری داده ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">محرمانگی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جانشینی و جایگشتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انواع رمزها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سیستم های رمزنگاری ترکیبی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">احراز هویت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تمامیت پیام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">امضای دیجیتال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کدینگ برای کنترل خطا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تئوری شانون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">رسم کیفیت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پدیده آستانه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کدهای بلوکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش دی کدینگ</p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/409955/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ</a></h3> text/html 2018-06-24T08:13:33+01:00 www.mojtabasadeqi.ir مجتبی صادقی اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt http://www.mojtabasadeqi.ir/post/971 <p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل اول vst &nbsp;به تعداد 9 اسلاید به زبان اصلی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">فایل اول dmt به تعداد 19 اسلاید به زبان اصلی</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87/" style="font-size: 11px; color: rgb(137, 25, 0); text-decoration-line: none;">اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst – dmt</a></strong></span></p><p style="color: rgb(67, 52, 43); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right;">&nbsp;</p>