وب سایت شخصی مجتبی صادقی با ارائه ی مطالب و مقالات خود غنی ساز ما باشید. سامانه پیامک 50002666771842 http://mojtabasadeqi.mihanblog.com 2019-03-18T18:13:25+01:00 text/html 2019-03-07T16:12:46+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1102 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت‌ و‌ تولید</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span dir="RTL" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">به تعداد 91 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 1: مقدمه1</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-1 مقدمه. 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">1-2 نگاهی به کامپوزیت‌ها2</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/488405/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحقیق پایانی با موضوع بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی</a></h3></div> text/html 2019-03-07T16:12:08+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1101 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;">تنزیل کتاب&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی&nbsp;</span>لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 774 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان رشته های ادبیات عرب</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/403656/%D8%AA%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%DB%8C%D8%A1-%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%AA%D9%91%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تنزیل کتاب المصباح المضیء فی کُتّاب النبی الأمی الی ملوک الارض من عربی و عجمی لجمال الدین ابن حدیدة الانصاری</a></h3></div> text/html 2019-03-04T10:36:19+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1100 <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">دو فایل کار شده در دو ترم مختلف</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل اول : 58 اسلاید پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">فایل دوم : 68 اسلاید پاورپوینت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان</span></div><div><br></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/43889/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C" target="" title="">پاورپوینت کتاب هفت ستون سیاست سطح دکتری</a></h2></div> text/html 2019-03-04T10:33:25+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1099 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در دانشگاه آزاد تدریس شده</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمونهای پارامتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون واریانس یک جامعه نرمال</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون نسبت واریانس های دو جامعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس یک عامله</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مقایسه ای پس از تجربه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">روش شفه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون های ناپارامتری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون علامت یک نمونه ای</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون من ویتنی یا آزمون U</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون کروسکال والیس یا آزمون H</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/43888/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C" target="" title="">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</a></h2></div> text/html 2019-03-04T10:30:13+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1098 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">اسلایدهای درس مباحث نو</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-79139-mabahes-no.aspx" target="" title="">اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</a></h1> text/html 2019-03-04T10:29:14+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1097 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">تاریخچه آزمون گودیناف - هریس:</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">فهرست:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">تاریخچه آزمون گودیناف - هریس</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمره گذاری نقاشی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">طبقه بندی هوش کودک</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">نمودار توزیع طبیعی هوش</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-79136-gudinaf.aspx" target="" title="">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</a></h1></div> text/html 2019-03-03T08:37:11+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی تحقیق در مورد پرورش بوقلمون http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1096 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">تحقیق در مورد پرورش بوقلمون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 32 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مناسب کار تحقیقی و پروژه دانشجویان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مقدمه ای بر پرورش بوقلمون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نامیدن</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">پرواز</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاریخچه اهلی شدن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاریخچه نگهداری در ایران</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">طبقه بندی بوقلمون از نظر جانور شناسی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تقسیم بندی بر حسب وزن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">مختصری از فیزیولوژی بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">جیره های غذایی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">شرایط ماشینهای جوجه کشی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">نکات مهم در مورد مدیریت سالن</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">توصیه هایی در مورد بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">خصوصیات بوقلمون های تجاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">نکات مهم در جوجه ریزی بوقلمون تجاری</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">واکسیناسیون</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تغذیه بوقلمونها</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اندام شناسی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ویژگیهای ژنتیکی بوقلمون صنعتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ناهنجاریهای پا در طیور گوشتی و بوقلمونها</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">چه عواملی باعث بوجود آمدن ناهنجاریهای پا میشوند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Perosis</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">حرارت</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">وسائل نگهداری جوجه بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استفاده از نور برای پرورش بوقلمون</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">آشنایی با دو نوع بوقلمون:برنز آمریکای شمالی و سفید هلندی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اطلاعات ویژه مراقبتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تاسیس تعاونی پرورش دهندگان بوقلمون صنعتی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">بهینه کردن عملکرد بوقلمون در تابستان</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">منابع</span></span></p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/488188/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">تحقیق در مورد پرورش بوقلمون</a></h3></div> text/html 2019-03-03T08:32:11+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1095 <div><div class="txtfile" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">به تعداد 14 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">مناسب اساتید و دانشجویان الهیات و حقوق</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">دلایل توجه به بزه دیده (شاکی / مجنی علیه) در دهه های اخیر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بزه دیده شناسی علمی / اولیه / جرم شناسانه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بررسی تاریخی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه هنتیک</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">خلاصه ای از عقاید و پیشنهادات بنیامین مندلسون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه عزت فتاح</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">گونه شناسی بزه دیده گان از دیدگاه شافر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بازتاب بزه دیده شناسی علمی (علت شناختی) در حقوق ایران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">بازتاب بزه دیده شناسی علمی در جرم ناسی کاربردی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">جنبه های کاربردی بزه دیده شناسی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">پیشگیری وضعی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">تفاوت پسشگیری وضعی و فنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">ویژگی های کلنیک بزه دیده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;">کتاب شناسی مختصر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px;"></p></div></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/488179/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C---%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس جرم شناسی - بزه دیده شناسی علت شناختی</a></h3></div> text/html 2019-03-03T08:31:05+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1094 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">اسلایدهای درس مباحث نو</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56);"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA/" target="" title="" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</font></a></p> text/html 2019-03-02T16:42:42+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1093 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">در دانشگاه آزاد تدریس شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">و منبع مناسبی برای امتحانات پایان ترم و کنکور ارشد و دکتری می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمونهای پارامتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون واریانس یک جامعه نرمال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون تفاضل میانگین های دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون نسبت واریانس های دو جامعه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون مقایسه میانگین نمونه های زوجی با نمونه های وابسته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس یک عامله</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس دو عامله بدون تاثیرات متقابل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">تحلیل واریانس دو عامله با تاثیرات متقابل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مقایسه ای پس از تجربه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">روش شفه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون های ناپارامتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون علامت یک نمونه ای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون رتبه علامت دار یا آزمون ویلکاکسون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون من ویتنی یا آزمون U</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون کروسکال والیس یا آزمون H</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمون مبتنی بر ردیف ها یا آزمون گردش ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (رابطه بین دو متغیر کمی)</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="https://zarinp.al/232924" target="" title="" style=""><font size="4">جزوه نهایی تحلیل آماری استاد رستمی بشمنی</font></a></h1></div> text/html 2019-03-02T16:41:32+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1092 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">اسلایدهای درس مباحث نو</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب کنفرانس کلاسی و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل اول : با موضوع امنیت رایانه و فرضیه تخمین به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوم : با موضوع روشهای کلاسیک در رمزگذاری متقارن به تعداد 18 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سوم : با موضوع روش پیشرفته رمزگذاری متقارن به تعداد 57 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهارم : با موضوع محرمانگی با استفاده از الگوریتم های رمز متقارن به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پنجم : با موضوع رمزگذاری با کلیدعمومی به تعداد 21 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل ششم : با موضوع احراز اصالت و توابع در هم ساز به تعداد 14 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفتم : با موضوع امضای دیجیتال وپروتکلهای احراز اصالت به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هشتم : با موضوع امنیت شبکه به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل نهم : با موضوع ابزارهای عملی برای احراز اصالتبه تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دهم : با موضوع امنیت پست الکترونیکی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل یازدهم : با موضوع ویژگی های پروتکل IP-sec و دیفی هلمن به تعداد 50 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل دوازدهم : با موضوع امنیت وب به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل سیزدهم : با موضوع امنیت در مدیریت شبکه به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل چهاردهم : با موضوع کنترل جریان اطلاعات و کنترل دسترسی به تعداد 20 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل پانزدهم : با موضوع رویدادنگاری و تشخیص نفوذگران به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل شانزدهم : با موضوع کنترل خرابی و ارزیابی به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فصل هفدهم : با موضوع مدل ها و روش های امنیتی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش</p><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="https://zarinp.al/232923" target="" title=""><font size="4">اسلایدهای درس مباحث نو کتاب اصول امنیت سیستمها و شبکه های رایانه ای قاضی مغربی و بختیاری</font></a></h1> text/html 2019-03-02T16:40:05+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1091 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش</p><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">تاریخچه آزمون گودیناف – هریس:</strong></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">هم به صورت فردی هم به صورت گروهی انجام می شود .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">با علامت اختصاری G-HDT نشان داده می شود .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">با آسانترین روش و با صرف کمترین وقت و هزینه قابل اجرا است .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">ابزار اجرای آزمون یک برگ کاغذ بی خط و یک مداد است .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">یک کاغذ سفید A4 ، یک مداد و یک مداد پاکن در اختیار آزمودنی گذاشته می شود .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">از آزمودنی خواسته می شود تصویر کامل یک مرد را بکشد .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">آزمودنی باید تا انجا که می تواند نقاشی خوبی بکشد .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">این آزمون برای نخستین بار در 1926 توسط گودیناف طراحی شد .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">با استفاده از این آزمون گودیناف سن عقلی و هوشبهر آزمودنی را محاسبه می کرد .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">به نظر سازندگان آزمون بین سن کودک و رشد عقلی یا توانایی های ذهنی آنها رابطه وجود دارد .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده شده باشد یک نمره داده می شود .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">برای هر یک از اجزای تصویر در صورتی که کشیده نشده باشد صفر نمره داده می شود .</div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فهرست:</div><div style="box-sizing: border-box; text-align: right;"><div style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; box-sizing: border-box;">تاریخچه آزمون گودیناف – هریس</div><div style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; box-sizing: border-box;">نمره گذاری نقاشی</div><div style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; box-sizing: border-box;">طبقه بندی هوش کودک</div><div style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; box-sizing: border-box;">نمودار توزیع طبیعی هوش</div><div style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; box-sizing: border-box;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box;"><a href="https://zarinp.al/232921" target="" title=""><b><font size="4">پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف</font></b></a></div></div> text/html 2019-02-21T17:31:35+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی ) http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1090 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">به تعداد 49 صفحه pdf</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">قابل استفاده داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی و علوم زیستی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">ویژگی های این کتاب :</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">۱. آوردن مبحث به مبحث درس</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">۲. آوردن سوالات معتبر در لابه لای درس</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">۳. آوردن نکات مهم درس در آخر فصل</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">۴. آوردن سوالات کنکور ارشد و دکتری</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><br></strong></p></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%A7/" target="" title="">درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی )</a></h1></div> text/html 2019-02-21T17:30:49+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1089 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">به تعداد 23 صفحه pdf</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">به انضمام یک فایل هدیه 19 صفحه ای آموزش مصور خواندن کف دست</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(153, 204, 0);">این جزوه حاصل 16 جلسه تدریس در طول ترم توسط اساتید مجرب می باشد –&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">متفاوت از نسخه های منتشر شده اینترنتی</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);">قابل توجه علاقه مندان به علم سوجوک&nbsp;به هیچ وجه جایگزین تشخیص و قطع داروهای تجویز شده توسط پزشکان نیست و نباید بعنوان مشاوره پزشکی تعبیر شود.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 153);">تقاضامند هست فقط علاقه مندان به&nbsp;علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی ( علم سوجوک ) خرید نمایند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">فهرست علائم</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">عصبی بودن&nbsp; 5</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">استرس و اضطراب 6</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">فشار و شوک عاطفی 7</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">دغدغه مالی و شکست عشقی&nbsp; 8</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">قلب 9</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">کلیه 10</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">معده 12</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">کبد&nbsp; 13</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">طحال – سپرز&nbsp; 14</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">سر 15</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">ریه&nbsp; 16</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">ناخنها&nbsp; 17</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انگشتان 18</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">برخی علائم متفرقه از کف و پشت دست 20</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق خط زندگی در کف دست&nbsp; 21</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق ژنیتال و پروستات در کف دست 21</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق مثانه در کف دست&nbsp; 21</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق رحم و تخمدان در کف دست&nbsp; 22</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق روده کوچک در کف دست&nbsp; 22</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">انطباق روده بزرگ – کولون بالارو، افقی و پایینرو&nbsp; 23</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 0);">نقشه استاندارد انطباقات اعضای بدن در کف دست 23</span></p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7/" target="" title="">جزوه علایم شناسی بیماری و شخصیت شناسی از طریق کف و پشت دست – آموزش مصور علم سوجوک</a></h1></div> text/html 2019-02-13T18:53:54+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1088 <div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی (پاسخ سوالات تشریحی)</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">محتوای این فایل به شرح زیر می باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی به تعداد 393 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">بررسی شعر معلقه طرفه ابن عقد به تعداد 23 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاسخ به سوالات تشریخی نثز عربی (28 سوال) به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر عباسی (11 سوال) به تعداد 4 صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">پاسخ به سوالات نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی - عصر جاهلی (11 سوال) به تعداد 8 صفحه pdf</p></div><div><br></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-78952-alfan-val-mazahebe.aspx" target="" title="">کتاب الفن و مذاهبه فی النثر العربی بهمراه جزوات مربوط به نثر عربی از آغاز تا پایان دوره اموی</a></h1></div> text/html 2019-02-13T18:53:10+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1 http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1087 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">129 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">فهرست مطالب:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;">حساب تغییرات / ضرائب لاگرانژ / اختلالات جبری و غیر جبری / معادلات با مشتقات جزئی و تبدیلات انتگرالی / توابع مختلط / روش باقیمانده وزنی / جبر ماتریس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Gandom; font-size: 17px; text-align: right;"><br></p><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-1/" target="" title="" style=""><font size="6">جزوه ریاضیات مهندسی پیشرفته 1</font></a></h1> text/html 2019-02-13T18:52:27+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی آزمایشگاه بتن و سایر مصالح http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1086 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایشگاه بتن و سایر مصالح</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">در 22 صفحه &nbsp;pdf<br>&nbsp;<br>آزمایش دانه بندی مصالح ریز دانه و درشت دانه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش رطوبت سنجی مصالح سنگی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش تعیین زمان گیرش سیمان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش تعیین غلظت نرمال سیمان</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش وزن انبوهی مصالح - متراکم و غیر متراکم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش طرح اختلاط مصالح ریز دانه و درشت دانه</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش روش تعیین اسلامپ بتن</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش کواتر مصالح سنگی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش بدست آوردن درصد ریز دانه یا ارزش ماسه ای</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">آزمایش تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتن</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-78953-az-boton-va-masaleh.aspx" target="" title="">آزمایشگاه بتن و سایر مصالح</a></h1> text/html 2019-02-13T18:51:52+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه روانشناسی کار http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1085 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه روانشناسی کار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ویژه دانشجویان رشته مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 273 اسلاید که بصورت pdf شده است</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بر اساس کتاب - روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ، سازمان و مدیریت)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تالیف دکتر محمود ساعتچی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ناشر موسسه نشر ویرایش</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/484090/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه روانشناسی کار</a></h3></div> text/html 2019-02-13T18:51:15+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1084 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 45 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف مهندسی نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مشكلات كنونی نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ویژگی های نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فرآیند نرم افزار چیست؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ضوابط ارزیابی نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مراحل فرآیند مهندسی نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فعالیت های پشتیبانی فرآیند مهندسی نرم افزار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مدل آبشاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مشكلات مدل آبشاری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مدل نمونه سازی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مدل حلزونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Win Win مدل حلزونی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مدل روش های رسمی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ابزارهای نسل چهارم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فرآیند مدل سازی یكنواخت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">صحت سنجی سیستم&nbsp;&nbsp;System Verification</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مراحل اجرای&nbsp;Model Ckecking</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Transition Systems</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/484092/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1---%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار + نمونه سوال</a></h3> text/html 2019-01-31T20:10:10+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1083 <div class="txtfile" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">بخش اول: &nbsp;مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">بخش دوم: &nbsp;متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">در مجموع 30 صفحه pdf</p><div style=""><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;"><a href="https://Zarinp.al/225828" target="" title="" style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4" color="#3366ff">جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی</font></a></p></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 17px; font-family: Nasim; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;"></p></div> text/html 2019-01-31T20:09:21+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1082 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شامل 110 تست با فرمت Pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">با پاسخ سوالات</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://Zarinp.al/225827" target="" title="" style=""><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3366ff">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</font></a></p> text/html 2019-01-31T20:08:02+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه میکروبیولوژی آب http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1081 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه میکروبیولوژی آب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکرو</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بیولوژی محیطی و کنترل کیفیت آب کمک کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;11 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نمونه برداری از انواع آب ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">آزمایش های میکروبی آب از نظر وجود باکتری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چگونگی&nbsp;آزمایش های میکروبی آب&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بررسی وجود کلی فرم ها در نمونه آب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تست آزمابش های فیزیولوژیکی ایم و یک جهت شناخت باکتریهای کلی فرم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Indole Test</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Methyle Red Test</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Voges-Proskaur’s Test</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">Citrate Test</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://Zarinp.al/225825" target="" title="" style=""><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3366ff">جزوه میکروبیولوژی آب</font></a></p> text/html 2019-01-31T20:07:01+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1080 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعداد 97 اسلاید پاورپوینت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">توسط دکتر سهیل سرمد سعیدی تهیه و تنظیم گردیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید - ارائه دانشجو در طول ترم و آمادگی امتحان پایان ترم</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://Zarinp.al/225823" target="" title="" style=""><font color="#3333ff" style="" size="4" face="Mihan-Koodak">پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام</font></a></p> text/html 2019-01-31T20:06:01+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1079 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دکتر مهدی ایران نژاد و پرویز ساسان گوهر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 121 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب مرور سریع و مطالعه ایام امتحانات</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://Zarinp.al/225822" target="" title="" style=""><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">جزوه سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل</font></a></p> text/html 2019-01-31T20:03:36+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1078 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری</p><div class="txtfile" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(252, 252, 252);"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">به تعداد 57&nbsp;اسلاید</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">مناسب اساتید و ارائه دانشجو</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;">منبع مناسب برای مرور سریع و جامع امتحان پایان ترم</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nasim; font-size: 17px; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px;"><div class="txtfile" style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"></div></p><p style="text-align: center; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://Zarinp.al/225821" target="" title="" style=""><font size="4" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">پاورپوینت نظریه اسکینر مربوط به درس نظریه های یادگیری</font></a></p></div> text/html 2019-01-31T20:02:16+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1077 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">83 اسلاید قابل وبرایش در قالب پاورپوینت&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و ارائه دانشجویان و جمع بندی ایام امتحانات</p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://Zarinp.al/225820" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">پاورپوینت کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی توسط ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود</font></a></div> text/html 2019-01-31T19:57:44+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1076 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به&nbsp;&nbsp;pdf شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عنایت فزمایید فایل pdf &nbsp;قابل ویرایش نمی باشد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل اول : مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل دوم : تكنیكهای بهینه یابی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل سوم : تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان و مخاطره</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل چهارم : تقاضا و تخمین آن</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل پنجم : برآورد تقاضا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل ششم : نظریة تولید</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل هفتم : نظریة هزینه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل هشتم : ساختار بازار</p></div><div style="text-align: center;"><a href="https://Zarinp.al/225818" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان</font></a></div> text/html 2019-01-31T19:52:53+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1075 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">در 73 اسلاید فابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و برای ارائه دانشجو در&nbsp;طول ترم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فهرست مطالب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پیشگفتار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مفروضات مربوط به گرایش های اقلام بهای تمام شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">روش های برآورد اقلام بهای تمام شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارتباط بهای تمام شده- حجم فعالیت- سود</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نسبت حاشیه ایمنی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر برای مجموعه ای از محصولات</p><a href="https://Zarinp.al/225817" target="" title=""><b><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت 8 فصل کامل کتاب حسابداری مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"></p></font></b></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p> text/html 2019-01-31T19:50:50+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1074 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه مبحث ریسک و بازده - 12 کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">دانلود فصل 13 مبحث تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فایل ارائه فصل 14 -تامین مالی بلند مدت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه فصل 15 کتاب تصمیم گیری -اوراق بهادار با درامد ثابت و سهام عادی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه فصل 16 درس تصمیم گیری در مسائل مالی کتاب دکتر وکیلی فرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه فصل 17درس تصمیم گیری- تعیین ارزش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه فصل 18درس تصمیم گیری در مسائل مالی -تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره داراییها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فصل 19 ارائه درس تصمیم گیری ادغام و تحصیل -کتاب دکتر وکیلی فرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت پرتفوی - فصل 20 کتاب تصمیم گیری دکتر وکیلی فرد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ارائه فصل 21 فرایند مدیریت ریسک تصمیم گیری در مسائل مالی</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="https://zarinp.al/225815" target="" title=""><b style=""><font size="3" color="#3333ff">پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری در مسائل مالی دکتر وکیلی فرد</font></b></a></p> text/html 2019-01-31T18:53:37+01:00 mojtabasadeqi.mihanblog.com مجتبی صادقی متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر http://mojtabasadeqi.mihanblog.com/post/1073 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ترجمه بهمن فروزنده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">841 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">با کیفیت متوسط می باشد</p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><b style=""><font face="Mihan-Koodak" style="" size="4" color="#3333ff"><a href="https://Zarinp.al/225809" target="" title="" style="">متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر</a></font></b></p>