پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

مناسب رشته مدیریت صنعتی

به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد


چكیده. 1

مقدمه :2

فصل اول.. 4

كلیات… 4

1-1) موضوع تحقیق :5

1-2) بیان و تعریف موضوع :5

1-3) اهداف تحقیق :6

1-4) فرض تحقیق.. 6

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها


ادامه مطلب