متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

به تعداد 841 صفحه pdf

با کیفیت متوسط می باشد.

متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده