پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

به تعداد 22 فایل پاورپوینت قابل ویرایش – برای هر فصل بصورت فایل جدا

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فصل اول : ماهیت تحلیل رگرسیون به تعداد 16 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : تحلیل رگرسیون دومتغیره به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : مدل رگرسیون دو متغیره : مساله تخمین به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسیون خطی نرمال كلاسیك به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون فرضیه به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : تحلیل رگرسیونی چند متغیره ( مرکب ) : مسأله تخمین به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره (مركب): مسأله استنتاج آماری به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : همخطی به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : ناهمسانی واریانس به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : خودهمبستگی به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : مدلسازی اقتصادسنجی I به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی II به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : رگرسیون برروی متغیروابسته موهومی به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش

فصل هجدهم : مدل‎های معادلات همزمان به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایش

فصل نوزدهم : مسأله تشخیص به تعداد 36 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیستم : روش‎های معادلات همزمان به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیست و یکم : ایستایی، ریشه‎های واحد و هم انباشتگی به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیست و دوم : اقتصاد سنجی سریهای زمانیII : پیش بینی با استفاده از مدلهایVAR و ARIMA به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

 

همچنین شما می توانید هر فصل را بصورت جداگانه درخواست خرید داشته باشید.