ارزیابی طرح های صنعتی
مطالعات فنی- اقتصادی – مالی

تألیف:
داود مجیدیان

333 صفحه pdf

 

ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی اقتصادی مالی