جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safe

به تعداد 84 صفحه pdf

 

فهرست مطالب:
1 ترسیم و مدل سازی 3
2 اختصاص نکات تحلیلی 5
3 تعریف مصالح 8
4 حدس اولیه مقاطع 9
5 تعریف مقاطع 11
6 اختصاص مقاطع 11
7 بارگذاری 11
8 ترکیب بارها 17
9 تحلیل سازه 29
11 کنترل تغییر مکان جانبی طبقات 34
11 کنترل های طراحی و تیپ بندی 35
12 کنترل نتایج طراحی 38
13 تیپ بندی ستون ها 44
14 دیوار برشی 51
15 کنترل قابهای خمشی بدون دیوار برشی در سیستم دوگانه 56
16 طراحی دستی 57
17 طراحی فونداسیون 65


جزوه تحلیل و طراحی ساختمان های بتن آرمه توسط نرم افزار های Etabs & Safe