مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی

حقوق جزای عمومی

با پاسخنامه تشریحی

به تعداد 67 صفحه pdf

مناسب شرکت در آزمون های سراسری و دانشجویان رشت ههای الهیا ت وحقوق در تمامی گرایش ها

 

شامل آزمونهای
-1 دانشگاه سراسری
-2 دانشگاه آزاد اسلامی
-3 آزمون کانون وکلا
-4 آزمون گزینش قضات


مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی حقوق جزای عمومی با پاسخنامه تشریحی