حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2

بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد

به تعداد 134 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور ایام امتحانات

دانشجویان ارشد رشته حسابداری همه گرایش ها


حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد