جزوه درس روش های پیش بینی بخش های اول و دوم

به تعداد 34 صفحه pdf

بهمراه جداول مورد نیاز و متن مثال نحوه انجام نمونه‌گیری

 

فهرست
• نمونه برداری
• رگرسیون
ماتریس
رگرسیون چند متغیره
آزمون فرض در رگرسیون
آزمون فرض ضرایب در رگرسیون
آزمون یک طرفه
فاصله اطمینان
• سری زمانی
میانگین متحرك ساده
میانگین متحرك وزنی
هموارسازی نمایی ساده
هموارسازی نمایی دوبل
پیش بینی فصلی
• جداول

 

جزوه درس روش های پیش بینی بخش های اول و دوم