مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها

تالیف دکتر جعفر بابا جانی

432 صفحه pdf

 

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها تالیف دکتر جعفر بابا جانی