تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی

فهرست مطالبعنوان شماره صفحه
چكیده..1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 3
1-2 بیان مسأله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش.. 7
1-4 اهداف پژوهش.. 9
1-5 فرضیات پژوهش.. 10
فصل دوم: مروریبرادبیاتتحقیقوپیشینهتحقیق
2-1 تاریخچه. 12
2ـ2 اهمیت اقتصادی نخود13
2-3 مشخصات گیاهشناسی نخود15
2-4 مورفولوژی نخود15
2-4-1ریشه. 16
2-4-2 ساقه. 16
2-4-3 برگ.. 17
2-4-4 گل. 18
2-5 رشد و نمو. 18
2-5-1 جوانه زنی و استقرار گیاهچه. 19
2-5-2 رشد و توسعه سطح برگ.. 20
2-5-3 تجمع ماده خشك و توزیع آن. 21
2-5-4 گلدهی. 22
2-5-5 نمو…

تاثیر مصرف سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود در شرایط آبیاری تکمیلی