دانلود کتاب مبانی الکترونیک جلد اول دکتر سیدعلی میرعشقی

ویراست دوم به تعداد 352 صفحه pdf

 

فصل اول مقدمه بر فیزیک الکترونیک

فصل دوم دیود پیوندی

فصل سوم مدارهای دیودی

فصل چهارم ترانزیستور پیوندی دو قطبی

فصل پنجم طراحی مدارهای بایاس ترانزیستور

فصل ششم تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس های پایین

فصل هفتم ترانزیستورهای اثر میدان