متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر

ترجمه بهمن فروزنده

841 صفحه pdf

با کیفیت متوسط می باشد


متن کامل کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر