جزوه ازمایشگاه فیزیولوژی

به تعداد 62 صفحه ورد قابل ویرایش

نکاتی درباره کار در آزمایشگاه

آزمایش 1: تهیه گسترش خونی
آزمایش 2: اثر پتیالین بزاق بر نشاسته
آزمایش 3: اثر تغییرات دما در عمل آنزیم پتیالین
آزمایش 4: تعیین گروههای خونی در انسان
آزمایش 5: اندازه گیری فشار خون
آزمایش 6: شمارش گلبول های قرمز Red Blood Cell Count (B. C. C.)
آزمایش 7: مطالعه ی میکروسکپی ادرار
آزمایش 8: تشخیص خون از طریق تشکیل بلورهای هموگلوبین (بلورهای تایشمن)= تست همین Hemin Test
آزمایش 9: تعیین زمان سیلان خون از بریدگی به منظور انجام اعمال جراحی (Bleeding Time)
آزمایش 10: انعقاد خون (هموستاز)
آزمایش 11: هماتوکریت (تعیین درصد حجمی گلبول های قرمز خون) HCT
آزمایش 12: تشریح قلب
آزمایش 13: مغز و ساختمان آن در پستانداران
آزمایش 14: کلیه و ساختمان آن در پستانداران
آزمایش 15: تنفس (اسپیرومتری)
آزمایش 16: تنفس (تشریح)
آزمایش 17: شمارش گلبول های سفید White Blood Cell Count
آزمایش 18: تشخیص افتراقی گلبول های سفید