جزوه دست نویس درس ریاضیات کاربردی سطح دکتری

 دانشگاه آزاد کرج استاد رستمی بشمنی 

به تعداد 45 صفحه pdf

سرفصل های این درس شامل مباحث زیر می باشد

آمار ناپارامتریک - تحلیل مسیر - تحلیل عاملی - تحلیل خوشه ای - تحلیل معادلات ساختاری  مطابق کتاب تحلیل آماری دکتر محمد بامنی مقدم تحلیل آماری جلد دوم دکتر عادل آذرآمار ناپارا متری دکتر جواد بهبودیان