پایان نامه بررسی عملكرد كلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

به تعداد 142 صفحه pdf

 

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : کلیدهای فشار قوی و نقش آنها در انرژی الکتریکی

فصل سوم : جرقه در کلیدهای فشار قوی

فصل چهارم : حالت گذرا در کلیدهای فشار قوی

فصل پنجم : انواع کلیدهای قدرت

فصل ششم : انتخاب کلیدهای قدرت در سیستم های توزیع

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

مناسب دوره كارشناسی برق – الكترونیك