جزوه زلزله ارشد

به تعداد 104 صفحه pdf

مناسب دانشجویان گرایش ارشد سازه و زلزله

در این جزوه ابتدا مفاهیم پایه ای درس زلزله تشریح می شود و سپس به تشریح موضاعات اصلی درس زلزله پرداخته می شود و همراه با ارائه مطالب تعدادی تمارین نیز حل می گردند.


جزوه زلزله ارشد - گرایش سازه و زلزله