پایان نامه موزه مردم شناسی

به تعداد 132 صفحه ورد قابل ویرایش

عنوان صفحه

روش تحقیق و موانع موجود در مسیر تحقیق............................................... 1

سازماندهی تحقیق............................................................................... 1

ضرورت طرح.................................................................................2

1-ضرورت های کمی........................................................................2

2-ضرورت های کیفی.........................................................................2

مقدمه.............................................................................................. 3

الف ) شناخت

بخش اول: مطالعات پایه

فصل اول: تعریف و تاریخچه پیدایش موزه................................................. 7


پایان نامه موزه مردم شناسی

- تعریف موزه................................................................................... 7

- تاریخچه موزه در جهان...................................................................... 8

- نهادینه شدن موزه‌ها........................................................................... 9

فصل دوم: تاریخچه موزه در ایران......................................................... 11

- نهادینه شدن موزه در ایران................................................................ 11

1- موزه همایونی............................................................................. 11

2- موزه ملی................................................................................... 11

3- موزه دانشکده افسری..................................................................... 11

4- موزه هنر و صنایع....................................................................... 11

5- موزه مردم‌شناسی تهران................................................................. 12

فصل سوم: طبقه‌بندی موزه‌ها................................................................ 13

الف- موزه تاریخی............................................................................ 13

- موزه‌های باستان‌شناسی..................................................................... 14

- موزه‌های اماکن باستانی.................................................................... 14

- موزه‌های انسان‌شناسی...................................................................... 14

ب- موزه‌های هنری........................................................................... 14

ج- موزه‌های علمی............................................................................ 15

- موزه‌های علوم طبیعی...................................................................... 16

- موزه‌های علوم و فنون...................................................................... 16

فصل چهارم: ساختار و عملکرد موزه...................................................... 17

- عملکرد موزه................................................................................ 18

الف- نقش و عملکرد اجتماعی موزه....................................................... 18

- خدمات اجتماعی موزه...................................................................... 18

- شناخت میراث و ارزشهای فرهنگی..................................................... 19

- شناخت مخاطبان موزه..................................................................... 19

ب- ساختار علمی موزه....................................................................... 20

- برنامه‌ریزی مجموعه....................................................................... 20

1- اهداف موزه................................................................................ 20

2- نیاز فرهنگی جامعه...................................................................... 20

نتیجه گیری....................................................................................21

بخش دوم : مطالعات تطبیقی

فصل اول: بررسی چند نمونه مشابه در ایران.................................................

1- موزه آثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار تهران.......................................

2- موزه آبگینه تهران............................................................................

3- موزه ابیض تهران............................................................................

4- موزه خط میرعماد............................................................................

5- موزه بانک ملی................................................................................

6- کتابخانه و موزه ملی ملک تهران...........................................................

نتیجه گیری......................................................................................

فصل دوم:بررسی چند نمونه در خارج از ایران.............................................

1- موزه جهان نما.................................................................................

2- گسترش موزه لوور...........................................................................

- رعایت ارتفاع کم حجم خارجی هرم..........................................................

- انتخاب شیشه در مقابل سنگ..................................................................

3- موزه گوگنهایم بیلبائو.........................................................................

4- موزه گوگنهایم.................................................................................

طرح و معماری...................................................................................

تغییرات و بازسازی...............................................................................

نتیجه گیری.........................................................................................

بخش سوم: مطالعات زمینه

معیار های مكان یابی موزه......................................................................

مكان یابی موزه در داخل شهر...................................................................

مكان یابی موزه در حومه شهر..................................................................

مكان یابی موزه وابسته به زمین خاص........................................................

بررسی عوامل موثر در مكانیابی پروژه.......................................................

بررسی عوامل تاریخی...........................................................................

بررسی عوامل كالبدی............................................................................

بررسی عوامل كاركردی.........................................................................

مكان یابی...........................................................................................

سایت ...............................................................................................

نكات مثبت.........................................................................................

مطالعات اقلیمی....................................................................................

مطالعات كالبدی شهر مشهد......................................................................

حوزه بندی اراضی شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مكانیابی.................................

پدیده اجتماعی شهر................................................................................

هدف از مسافرت زائران و مسافران............................................................

مطالعات فرهنگی..................................................................................

مساحت سرانه كاربریهای فرهنگی موجود در مقیاس شهر.................................

بررسی طرحهای مؤثر در تغییر سرانه كاربری فرهنگی در مشهد.......................

چكیده مطالب.......................................................................................

عوامل تأثیر گذار بر شكل گیری موزه در شهر..............................................

عوامل تأثیرگذار در مكانیابی موزه در خارج شهر...........................................

محورهای عمده شهر مشهد......................................................................

محورهای عمده....................................................................................

عناصر شاخص....................................................................................

زمین شناسی و خاك...............................................................................

1. زمین شناسی...................................................................................

2. خاكها............................................................................................

3. مشكلات خاكها.................................................................................

جایگاه جغرافیایی،نا همواریها،آب و هوا ،پوشش گیاهی و زندگی جانوری..............

1. جایگاه جغرافیایی ، حدود ، پهنه.............................................................

2. ناهمواریها......................................................................................

3. دره ها ، دشت ها ، بیابانها...................................................................

4. آب و هوا.......................................................................................

5. آبها...............................................................................................

6. پوشش گیاهی...................................................................................

7. محیط زیست...................................................................................

8. نتیجه گیری..........................................................................................

بخش چهارم : مطالعات تکمیلی

فصل اول: فضای فیزیکی موزه.................................................................

الف- محل و ساختمان موزه......................................................................

ب- تالارهای نمایشی..............................................................................

- ویترین............................................................................................

- تالار ورودی......................................................................................

- دیوار و کفپوش تالار............................................................................

- پنجره‌ها و درب‌ها...............................................................................

- نور در تالارهای نمایشی.......................................................................

a- نور (روشنایی در بالا)........................................................................

b- نور (روشنایی) جانبی.......................................................................

2- نور الکتریکی..................................................................................

- استفاده از تقسیم فضا............................................................................

- نحوه نمایش و ارائه آثار در فضاهای موزه..................................................

a- ارائه و نمایش آثار در داخل تالار بصورت آزاد..........................................

b- ارائه و نمایش آثار در داخل ویترین........................................................

c- نمایش آثار در فضاهای باز و فضای سبز موزه..........................................

ج- مراکز جانبی موزه............................................................................

- تالارهای نمایشگاه موقت و سخنرانی.........................................................

- کتابخانه و مرکز اسناد..........................................................................

- انبار و مخزن....................................................................................

- کارگاه.............................................................................................

آزمایشگاه...........................................................................................

چایخانه و کافه تریا................................................................................

د- بخش امور اداری، فنی، خدماتی و تأسیساتی...............................................

- بخش اداری.......................................................................................

- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه................................................................

1- سیستم برق.....................................................................................

2- سیستم تهویه....................................................................................

3- مقابله با سرقت.................................................................................

4- مقابله با آتش‌سوزی...........................................................................

5- آسانسور و بالابر..............................................................................

و- محوطه بیرونی.................................................................................

فصل دوم: موزه‌های مستقر در بناهای قدیمی..................................................

فصل سوم: تعریف حریم‌ بنای قدیم..............................................................

- حریم فنی بنای قدیمی...........................................................................

- حریم منظری ابنیه...............................................................................

- حریم کیفی ابنیه..................................................................................

- احیاء بعنوان مهمترین اصل در نگهداری ابنیه.............................................

- نیازهای قابل پیش‌بینی ابنیه....................................................................

الف- رفع نیازهای روزمره خدماتی.............................................................

ب- رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی..........................................................

- ابنیه قدیمی سازگارتر با عملکردهای روز...................................................

- جاهای میان فزا..................................................................................

- پیش زمینه‌ها.....................................................................................

- راهکار............................................................................................

فصل چهارم:ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی (برگرفته شده از طرح جامع)..........

الف)موارد استفاده از زمین.................................................................

ب)ضوابط مربوط به تفکیک زمین.............................................................

ج)ضوابط مربوط به احداث زمین..............................................................

-استاندارهایی درباره نمایشگاه...................................................................

1.خصوصیات سالن نمایشگاه.....................................................................

-نور نمایشگاه......................................................................................

2.معماری داخلی نمایشگاه........................................................................

-کف پوشها.........................................................................................

نتیجه گیری.....................................................

بخش پنجم: تجزیه و تحلیل

فصل اول : برنامه فیزیکی.....................................................................

فصل دوم : مبانی نظری........................................................................

فصل سوم : آنالیز سایت........................................................................

فصل سوم : قابلیت سنجی اراضی(طرح ساختاری).........................................

1-قابلیت های کالبدی..........................................................................

2-قابلیت های عملکردی.......................................................................

3-قابلیت های دسترسی........................................................................

فصل چهارم : طرح...........................................................................

فهرست جداول

پایان نامه موزه مردم شناسی