فصل 18 حسابداری مدیریت

چهار بخش شامل مباحث زیر می باشد

بخش اول : با موضوع محاسبه عملکرد استراتژیک و کنترل مدیریت شامل 29 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت

تحولات چشمگیر در دهه ی گذشته / روش هایی ارزیابی عملکرد مدیریت / مقایسه کنترل عملیات و کنترل مدیریت / هدف های کنترل مدیریت / قراردادهای استخدامی / انواع سیستم های کنترل مدیریت / انواع سیستم کنترل مدیریت /

 

بخش دوم : با موضوع محاسبه عملکرد استراتژیک و کنترل مدیریت شامل 149 اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت

ارزیابی عملکرد استراتژیک / تمرکز زدایی و نمودار نقاط قوت و ضعف / انواع واحدهای تجاری استراتژیک / هزینه های برون سپاری واحد تجاری استراتژیک

 

بخش سوم : شامل ترجمه قسمت سوم فصل 18 بلوچر Cost allocation (تخصیص هزینه)

 

بخش چهارم : استراتژی سنجش عملکرد و کارت ارزیابی متوازن شامل 11 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به pdf شده و قابل ویرایش نمی باشد.

تعریف کارت ارزیابی متوازن / چهار بعد بررسی واحدهای تجاری استراتژیک / مدل کلی تلفیقی مدیریت / نگرانی های اجرای کارت ارزیابی متوازن / شش گام نیاز اجرای ارزیابی های غیرمالی موثر / کنترل مدیریت در شرکت های خدماتی و سازمان های غیرانتفاعی