جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته

به تعداد 403 صفحه pdf

مناسب اساتید ودانشجویان فنی مهندسی - مهندسی شیمی

 

این مجموعه دارای چهار بخش عمده می باشد.

بخش اول : جزوه کلاسی دست نویس طراحی راکتور پیشرفته

بخش دوم : خلاصه ای از درس طراحی راکتور دوره کارشناسی 

بخش سوم : نمونه مساله

بخش چهارم : محاسبات عددی


جزوه دست نویس طراحی راکتور پیشرفته