ترجمه متن زبان تخصصی با عنوان FINANCIAL ACCOUNTING & ACCOUNTING THEORY

درس اول: تئوری های حسابداری (صص 3-1)

درس دوم: مفهوم سود (صص 6-4)

درس سوم: شناسایی درآمد (صص 9-7)

درس چهارم (بخش اول): چارچوب مفهومی (صص 15-10)

درس چهارم (بخش دوم): قابلیت اتکاء (صص 15-13)

درس پنجم: زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) صص(17-16)

نفیس فایل nafisfile.com