کتاب فرآیندهای ساحلی

(Coastal Processes with Engineering Applications )

489 صفحه pdf - به زبان اصلی

 

COASTAL PROCESSES

with Engineering Applications

ROBERT G. DEAN
University of Florida

ROBERT A. DALRYMPLE
University of Delaware