کتاب انتقال جرم تریبال به همراه حل المسائل

فایل اول کتاب انتقال جرم تریبال به تعداد 800 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی می باشد.

فایل دوم حل المسائل به تعداد 229 صفحه pdf - تماما به زبان اصلی می باشد.