دانلود جزوه مکانیک محیط پیوسته(1)

دکتر سیدمحمدمهدی نجفی زاده (دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک)

93 صفحه PDF