پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

مناسب رشته مدیریت صنعتی

به تعداد 110 صفحه قابل ویرایش ورد


چكیده. 1

مقدمه :2

فصل اول.. 4

كلیات… 4

1-1) موضوع تحقیق :5

1-2) بیان و تعریف موضوع :5

1-3) اهداف تحقیق :6

1-4) فرض تحقیق.. 6

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها

1-5) قلمرو علمی تحقیق.. 6

1-5-1) قلمرو مكانی :7

1-6) متدولوژی تحقیق :7

1-6-1) روش تحقیق:7

1-6-2) روش گردآوری اطلاعات:8

1-7) محدودیت های تحقیق :8

فصل دوم. 9

مروری بر ادبیات تحقیق.. 9

پیشگفتار:10

2-1) كلیات… 11

2-1-1) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 11

2-1-2) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 11

2-2) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 13

2-2-1) ساختن سلسله مراتبی.. 13

2-2-1-1 ) انواع سلسله مراتبی ها14

2-2-1-2) روش ساختن یك سلسله مراتبی.. 15

2-2-2) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 15

2-2-2-1) روش های محاسبه وزن نسبی.. 15

2-2-2-1-1) روش حداقل مربعات… 16

2-2-2-1-2) روش حداقل مربعات لگاریتمی.. 17

2-2-2-1-3) روش بردار ویژه. 18

2-2-2-1-4) روش های تقریبی.. 19

2-2-2-2) محاسبه وزن نهایی :20

2-2-3) محاسبه نرخ ناسازگاری… 20

2-2-3-1) ماتریس سازگار20

2-2-3-2) ماتریس ناسازگار21

2-2-3-3) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك ماتریس…. 22

2-2-3-4)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یك سلسله مراتبی.. 23

2-4) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها23

2-5) تئوری مطلوبیت… 24

2-5-1) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات… 24

2-5-2) نظریه کاردینالی مطلوبیت… 25

2-5-3) نظریه اردینالی مطلوبیت… 25

2-5-4) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. 25

2-5-5) نرخ نهایی جانشینی.. 28

2-5-6) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. 29

2-6) بررسی سوابق گذشته. 30

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی.. 36

3-1) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی.. 37

4-1) نتیجه گیری… 53

4-2) پیشنهادات… 53

فهرست منابع:55

1-1- تصمیم‌گیری چیست… 56

1-1- تصمیم‌گیری چیست… 57

1-1-1- مقدمه و كلیات… 57

1-1-2- تعریف تصمیم گیری و مراحل آن.. 57

1-1-3- ویژگیهای یک تصمیم خوب… 59

1-1-4- انواع تقسیمات در تصمیم گیری… 60

1-1-4-1- تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده. 60

1-1-4-2- تصمیمات فردی و گروهی.. 63

1-1-4-2-1- تصمیمات فردی… 63

1-1-4-2-2- تصمیم گیری گروهی.. 64

1-1-5- مدلهای کلان تصمیم گیری… 70

1-1-5-1- مدل راضی کننده. 71

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 73

1-1-5-2- مدل علاقه ضمنی.. 74

1-1-5-3- مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی)76

1-1-6- محیطهای کلان تصمیم گیری… 80

1-1-6-1- قطعی و معین.. 80

1-1-6-2- تحت ریسک…. 80

1-1-6-3- عدم قطعیت… 81

1-2- تعریف MCDM و مفاهیم اولیه آن.. 81

1-2-1- تعریف تصمیم گیری چند معیاره. 81

1-2-2- تعاریف و مفاهیم اولیه. 82

1-2-2-1- هدف بصورت یک تابع (Objective). 82

1-2-2-2- راه حل بهینه (Optimal Solution). 82

1-2-2-3- آلترناتیو. 83

1-2-2-4- معیار83

1-2-2-6- راه حل برتر (Preferred Solution). 83

1-2-2-7- راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution). 83

1-2-2-8- راهحل موثر (غیرمسلط)84

1-2-3- مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری… 84

1-2-3-1- تبدیل معیارهای کیفی به کمی.. 84

1-2-3-1-1- خطکش مقیاس…. 84

1-2-3-1-2- منطق فازی (Fuzzy Logic)85

1-2-3-2- نرمالیزه کردن.. 86

1-2-3-2-1- نرمالیزه کردن برداری… 86

1-2-3-2-2- نرمالیزه کردن خطی.. 86

1-2-3-2-3- روش سوم نرمالیزه کردن.. 87

1-2-3-3- وزندهی.. 87

1-2-3-3-1- روش آنتروپی.. 87

1-2-3-3-2- روش مقایسات زوجی.. 88

1-3- انواع تکنیکهای MCDM…. 88

1-3-1-1- روش Dominance. 89

1-3-1-2- روش Maximin.. 89

1-3-1-3- روش Maximax.. 89

1-3-1-4- روش Conjunctive. 89

1-3-1-5- روش Disjunctive. 90

1-3-1-6- روش Lexicography.. 90

1-3-1-7- روش حذفی.. 90

1-3-2- تکنیک های تعاملی.. 91

1-3-2-1- روش مجموع ساده وزین (SAW). 91

1-3-2-2- روش TOPSIS.. 92

1-3-2-3- روش ELECTRE.. 92

1-3-2-4- روش AHP.. 93

1-3-2-5- روش DEMATEL.. 93

1-3-2-6- روش NAIADE.. 94

1-3-3- تکنیکهای پیشرفته تعاملی.. 94

1-3-3-1- روش EVAMIX… 94

1-3-3-2- روش MAVT… 95

1-3-3-3- روش UTA… 95

1-3-3-4- روش MAUT… 95

1-3-3-5- روش SMART… 95

1-3-3-6- روش ORESTE.. 96

1-3-3-7- روش PROMETHEE.. 96

1-3-3-8- روش REGIME.. 96

1-3-3-9- روش PAMSSEM…. 96

1-3-4- مقایسه تکنیکهای MCDM…. 97

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی مابین معیارها و زیر معیارها