جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی Neuropsychology & Psychophysiology دکتر میرمهدی

به تعداد 47 صفحه pdf

فهرست مطالب کتاب

فصل اول.دستگاه عصبی انسان,ساختار,كاركرد و آسیب شناسی
مقدمه
هدف كلی
هدف های رفتاری
دستگاه عصبی
تكامل دستگاه عصبی
1.مغز
1-1 .مغز پسین
1-1-1 .بصل النخاع
2-1-1 .پل

جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی Neuropsychology & Psychophysiology دکتر میرمهدی

3-1-1 . مخچه
مغزمیانی
2.مغز پیشین
1-2 .دیانسفال
تالاموس
هیپوتالاموس
تشكیلات مشبك
سیستم لیمبیك
اختلالات مرتبط با دستگاه لیمبیك
سیستم هیپوكامپ
2-2 .مخ
شیارهای اصلی مغز
نیم كره های مخ
قطعه پیشانی
قطعه آهیانه ای
قطعه پس سری
قطعه گیجگاهی
ضایعات قشر مخ
۴
پتانسیل های قشر مخ
دستگاه عصبی خودكار
سازماندهی دستگاه عصبی خودكار
اعمال دستگاه عصبی خودكار
دستگاه عصبی سوماتیك
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چندگزینه ای


فصل دوم.نوروسایكولوژی احساس ,ادراك و آسیب شناسی آن
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
اصول كلی دستگاههای حسی
حس های عمومی
الف)حس های پوستی
ب)حس های زیر پوستی
1-2 .حس های اختصاصی
1-1-2 .دستگاه دیداری
۵
الف)راههای عصبی دستگاه دیداری
ب)قطعه پس سری وادراك دیداری
ج)ضایعات قشر دیداری مغز
1-2-2 دستگاه شنیداری
الف)راهای عصبی شنیداری
ب)قطعه گیجگاهی و ادراك شنیداری
ج)ضایعات قشر شنیداری مغز
1-3-2 .حس دهلیزی
1-4-2 .حس چشایی وبویایی
الف) راههای عصبی حس چشایی وبویایی
ب)دستگاه لیمبیك وحس بویایی
ج)ضایعات مربوط به حس بویایی
د) حس چشایی
3.نوروسایكولوژی ادراك
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای


فصل سوم : نورورسایكولوژی انگیزش وهیجان
۶
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
1. ماهیت انگیزش وهیجان
2. قطعه پیشانی مغز ورفتار انگیزشی
3. دستگاه لیمبیك ورفتار عاطفی
4. نقش هسته آمیگدال در عواطف
5. مدار واكنش دفاع و هیجان ترس
6. تفاوت های فردی در مكانیسم عصبی هیجانات
7. ضایعات قطعه پیشانی و دستگاه لیمبیك و اختلالات هیجانی وانگیزشی
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای


فصل چهارم :نوروسایكولوژی حافظه , یادگیری و آسیب شناسی آن
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
1.حافظه
2.بررسی های بالینی حافظه
3.مراحل تشكیل حافظه اكتسابی
4.نوروآناتومی حافظه
1-4-4 .نقش هیپوكامپ در شكل گیری حافظه
2-4-4 .نقش قطعه پیشانی و نئوكرتكس قطعه گیجگاهی در شكل گیری حافظه
۷
5.مدل های نوروسایكولوژی حافظه
1-5-4 .مدل نظری دماسیو
2-5-4 .مدل نظری مسولام
6.چگونگی ضبط و ذخیره اطلاعات در حافظه
7.ضایعات حافظه در اثر آسیب های مغزی
8 یادگیری چیست
9 .مبانی عصبی یادگیری
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای


فصل پنجم : نوروسایكولوژی خواب وبیداری
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
1.خواب
2.بدن انسان به چه مقدار خواب نیاز دارد
3.نوروآناتومی خواب
1-3-5 .تشكیلات مشبك وخواب
2-3-5 .ساقه مغز وخواب
3-3-5 . هیپوتالاموس وخواب
4. مراحل خواب
و رویا REM 5. خواب مرحله
6. اختلالات خواب
7. اثرات خواب بر سلامت عمومی .
۸
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای


فصل ششم : نوروسایكولوژی گفتار , زبان و اختلالات مرتبط
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
1. زبان وگفتار
2. مراحل رشد گفتاری
3. مغز وبرتری جانبی
4. تكامل ادراكی برتری جانبی و زبان
5. نظریه حركتی ادراك گفتاری
6. مغز و وضعیت بدن
7. مناطق مغزی تولید و ادراك زبان
1-8-6 . منطقه بروكا
2-8-6 . منطقه ورنیكه
3-8-6 .شكنج آنگولار غالب
8. قشر گفتاری مغز
1-8-6 . مدل ورنیكه – گشویند
2-8-6 . مدل فعلی ورنیكه – گشویند
9. یافته های جدید علوم عصب شناختی زبان
10 . اختلالات تكلم وگفتار با ریشه های نورولوژیك
مفاهیم كلیدی
پرسش های مروری
۹
پرسش های چند گزینه ای


فصل هفتم : برخی بیماری های روانی و رفتاری با ریشه های نورولوژیك
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
1. اختلال كار كرد های اجرایی
1-7 . ارزیابی عصب شناختی كار كردهای اجرایی
2-7 . توان بخشی كاركردهای اجرایی
2. ضایعات هسته های قاعده ای مغز
1 .بیماری پاركینسون -2-7
2-2-7 . بیماری كره
3-2-7 . بیماری آتتوز
4-2-7 . سندرم توره
3. اختلالات مرتبط با حركات ارادی
1-3-7 . آپراكسی
2-3-7 . انواع آپراكسی
4. اختلالات شناختی روانی عضوی
1-4-7 . آلزایمر
2-4-7 . دمانس
3-4-7 .دلیریوم
5. ضایعات دستگاه مشبك
1-5-7 . اختلال در هوشیاری وتتراد ناركولپسی
6. برخی اختلال های عصبی شایع
1-6-7 . میگرن
۱۰
2-6-7 .صرع و انواع آن
7. سیستم دوپامینرژیك و اسكیزوفرنی
8. اختلال های كنشی نورون های حركتی نخاع شوكی
1-8-7 . اسكلروز توبروز
2-8-7 . فلج وانواع آن
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای


فصل هشتم : پسیكوفارموكولوژی
مقدمه
هدف كلی
اهداف رفتاری
اصول انتقال عصبی – شیمیایی
2. دسته بندی داروهای روانی
3. داروهای ضد افسردگی
1-3-8 .ضد افسردگی های كلاسیك
2-3-8 . ضد افسردگی های نوین
4. داروهای ضد اضطراب
5. دارو درمانی وسواس
6 . داروهای ضد سایكوز
اصطلاحات كلیدی
پرسش های مروری
پرسش های چند گزینه ای .
فهرست منابع و ماخذ

 

لطفا توجه فرمایید در این فایل فقط فصل اول کتاب موجود می باشد . (47 صفحه تمام مربوط به فصل اول می باشد.)


جزوه نوروسایکولوژی و سایکو فیزیولوژی Neuropsychology & Psychophysiology دکتر میرمهدی