پایان نامه ارشد حسابداری با موضوع بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

به تعداد 130 صفحه قابل ویرایش ورد

 

چکیده 1

فصل اول ـ کلیات تحقیق 2

1ـ 1 مقدمه 2

1ـ 2 بیان موضوع تحقیق 4

1 ـ 3 طرح مسأله ی تحقیق 4

1ـ 4 ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1ـ 5 اهداف تحقیق 6

1ـ 6 سؤالات تحقیق 7


1ـ 7 تعریف عملیاتی واژه ها 7

1ـ 8 روش کلی تحقیق 9

1ـ 9 قلمرو تحقیق 9

1ـ 10 ساختار تحقیق 9

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 11

2ـ 1 پیشگفتار 11

2ـ 2 مبانی و مفاهیم نظری 12

2ـ 2 ـ 1 اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان ) 12

2ـ 2 ـ 2 اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها 13

2ـ 2 ـ 3 تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری 14

2ـ 2 ـ 4 مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری 15

2ـ 2 ـ 5 نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری 16

2ـ 2 ـ 6 طبقه بندی تصمیم گیرندگان 19

2ـ 2 ـ 7 اطلاعات غیر حسابداری 21

2ـ 2 ـ 8 تئوری اقتصادی اطلاعات 22

2ـ 2 ـ 9 موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری 22

2ـ 2 ـ 10 موانع فنی مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت 26

2ـ 2 ـ 11 موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت 30

2ـ 2 ـ 12 موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری 33

2ـ 3 پیشینه تحقیق 36

2ـ 3 ـ 1 مرور تحقیقات داخلی 36

2ـ 3 ـ 2 مرور تحقیقات خارجی 40

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق 51

3ـ 1 پیشگفتار 51

3ـ 2 روش کلی تحقیق 52

3ـ 3 تعریف جامعه ی آماری 52

3ـ 4 تعریف نمونه و کفایت آن 52

3ـ 5 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 53

3ـ 6 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد 53

3ـ 7 ابزار تحقیق و کاربرد 54

3ـ 8 پایایی و روایی پرسش نامه 54

3ـ 8 ـ 1 روایی پرسش نامه 55

3ـ 8 ـ 2 پایایی پرسش نامه 56

3ـ 9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 57

3ـ 9 ـ 1 روش های آماری 57

3ـ 9 ـ 2 سایر روش ها 58

3ـ 9 ـ 3 مدل تحقیق 64

3ـ 9 ـ 4 نرم افزارهای مورد استفاده 64

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق 65

4ـ 1 پیشگفتار 65

4ـ 2 توصیف جامعه آماری 66

4ـ 2 ـ 1 توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه 66

4ـ 3 توصیف یافته ها 69

4ـ 4 تحلیل هم خوانی نظرات 70

4ـ 4 ـ 1 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف 70

4ـ 4 ـ 2 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت 72

4ـ 5 تحلیل عوامل 74

4ـ 5 ـ 1 سنجش تأثیر عوامل 74

4ـ 5 ـ 1 ـ 1 سنجش تأثیر عوامل فنی 74

4ـ 5 ـ 1 ـ 2 سنجش تأثیر عوامل رفتاری 75

4ـ 5 ـ 1 ـ 3 سنجش تأثیر عوامل فرهنگی 76

4ـ 5 ـ 2 رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP 77

4ـ 5 ـ 3 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP 81

4ـ 5 ـ 3 ـ 1 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی 81

4ـ 5 ـ 3 ـ 2 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری 84

4ـ 5 ـ 3 ـ 3 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی 85

4ـ 5 ـ 4 جمع بندی ساختار سلسله مراتبی 87

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات 89

5ـ 1 پیشگفتار 89

5ـ 2 پاسخ به سؤالات پژوهش 90

5ـ 2 ـ 1 پاسخ به سؤال فرعی اول 90

5ـ 2 ـ 2 پاسخ به سؤال فرعی دوم 91

5ـ 2 ـ 3 پاسخ به سؤال فرعی سوم 91

5ـ 2 ـ 4 پاسخ به سؤال فرعی چهارم 92

5ـ 2 ـ 5 پاسخ به سؤال فرعی پنجم 93

5ـ 2 ـ 6 پاسخ به سؤال اصلی تحقیق 94

5ـ 3 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه 95

5ـ 4 نتیجه گیری 96

5ـ 4 ـ 1 نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی 96

5ـ 4 ـ 2 موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران 96

5ـ 4 ـ 3 نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات 97

5ـ 5 پیشنهادات 98

5ـ 5 ـ 1 پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق 98

5ـ 5 ـ 2 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 99

5ـ 6 محدودیت های تحقیق 100

فهرست منابع 101

پیوست ها 106

پرسش نامه 107

چکیده انگلیسی 113

 

2 ـ 1 جدول جمع بندی سوابق تحقیق 44

3 ـ 1 محاسبه آلفای کرونباخ برای 19 سؤال پرسش نامه به صورت کلی 57

3 ـ 1 محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسش نامه 57

4 ـ 1 آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت 66

4 ـ 2 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن 66

4 ـ 3 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت 67

4 ـ 4 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی 68

4 ـ 5 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت 69

4 ـ 6 بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف 71

4 ـ 7 محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف 71

4 ـ 8 بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف 72

4 ـ 9 محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف 73

4 ـ 10 تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سؤال اول 74

4 ـ 11 فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال اول 74

4 ـ 12 شاخص های متغیر عوامل رفتاری 75

4 ـ 13 فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم 75

4 ـ 14 شاخص های متغیر عوامل فرهنگی 76

4 ـ 15 فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم 76

4 ـ 16 اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها درمقایسات زوجی 77

4 ـ 17 تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول 78

4 ـ 18 ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول 78

4 ـ 19 اولویت بندی عوامل اصلی با استفاده از روش FAHP 81

4 ـ 20 تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی 82

4 ـ 21 اولویت بندی شاخص های موانع فنی با استفاده از روش FAHP 83

4 ـ 22 تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری 84

4 ـ 23 اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP 85

4 ـ 24 تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی 86

4 ـ 25 اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با استفاده از روش FAHP 86

4 ـ 26 فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی 87

4 ـ 27 فراوانی پاسخ به سؤالات تحقیق 88

5 ـ 1 اولویت بندی شاخص های عوامل فنی 92

5 ـ 2 اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری 92

5 ـ 3 اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی 93

5 ـ 4 درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی 93

5 ـ 5 درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی 94

5 ـ 6 درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری 94

 

5 ـ 7 جدول نهایی تحقیق 97

پ ـ 1 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی 109

پ ـ 2 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی 110

پ ـ 3 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری 111

پ ـ 4 اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی 112

 

3 ـ 1 تقاطع 1M و 2M 62

4 ـ 1 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن 67

4 ـ 2 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت 67

4 ـ 3 وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی 68

4 ـ 4 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی 83

4 ـ 5 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری 85

4 ـ 6 خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی 86