پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول

تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون

ترجمه مرتضی ابن شهر آشوب و فتاح میکائیلی

به تعداد 344 اسلاید قابل ویرایش

 

مقدمه

مطالعات توصیفی داده ها

مبادی احتمال

متغیر های تصادفی و توزیع های احتمال

توزیع های متغیر های تصادفی گسسته

مفاهیم اساسی آزمون فرض ها

توزیع نرمال و نمونه های تصادفی


پاورپوینت کتاب مفاهیم و روش های آماری - جلد اول تالیف گوری ک . پاتاچاریا و ریچارد ا. جانسون