جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی

 

بخش اول: مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه

بخش دوم: متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها

در مجموع 30 صفحه pdf

 جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی