پایان نامه ارشد با عنوان تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

مناسب رشته های مهندسی کشاورزی در گرایش زراعت

به تعداد 110 صفحه ورد قابل ویرایش

 

چکیده:1

فصل اول. 2

مقدمه و كلیات.. 2

1-1- تاریخچه گلرنگ... 3

1-2- گیاه شناسی گلرنگ... 4

1-2-1- ریشه. 4

1-2-2- ساقه. 4

.

.