پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

به تعداد 187 صفحه pdf

 

کلیات

ادبیات تحقیق

- بخش اول بازار سرمایه ایران

- شرح مطالعات خارجی انجام شده

جمع آوری اطلاعات و محاسبه نرخ های بازده

روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های آماری و پردازش آن ( آزمون فرضیه ها )

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوستها


پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین بازده حسابداری و بازده بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران