نمونه سوالات ارشد حسابداری ویژه دانشگاه آزاد
بررسی موارد خاص در حسابداری – دكتر محسن حمیدیان –
تحلیل آماری – خانم طریقی –
تصمیم گیری در مسائل مالی خانم دكتر نگار خسروی پور –
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشکری-
تئوری حسابداری 2 خانم دکتر زهرا لشگری –
تئوری حسابداری 2 دكتر علی باغانی –
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
حسابداری دولتی پیشرفته خانم دکتر بتول زارعی –
حسابداری مدیریت دكتر محسن حمیدیان –
حسابداری مدیریت دکتر محبوبه جعفری –
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
حسابرسی پیشرفته خانم دکتر هدی همتی –
حسابرسی پیشرفته خانم دكتر هدی همتی –
روش تحقیق خانم صلاحی –
روش تحقیق خانم صلاحی –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر حمیده اثنی عشری –
سیستم های اطلاعاتی حسابداری خانم دكتر زهره حاجیها –
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
سیستمهای اصلاعاتی حسابداری دکتر محمدحسین جنانی –
مسائل جاری در حسابداری خانم دکتر هدی همتی –
مسائل جاری در حسابداری خانم دكتر هدی همتی –
مسائل جاری در حسابداری دکتر حسین جباری –
مسائل جاری در حسابداری دکتر محمدرضا ستایش –