پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

110 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مقاله:

تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه
بیان مسأله
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف کلی
۱-۳-۲ اهداف جزئی
۱-۴ فرضیات تحقیق
۱-۵ متغیرهای پژوهش
۱-۶ قلمرو پژوهش
۱-۷ تعریف اصطلاحات و مفاهیم
۱-۷-۱آموزش
۱ -۷-۲ تفویض اختیار
۱ -۷-۳ غنی‌سازی شغلی
۱-۷-۴ نگرشها
۱-۷-۵ ایجاد انگیزه
۱-۸ عملکرد
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ منابع انسانی
۲-۱-۱اهمیت منابع انسانی
۲-۱-۲- ابعاد توسعه منابع انسانی
۲-۲ توانمندسازی
۲-۲-۱ تاریخچه و تعریف توانمندسازی
۲-۲-۲ اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان‌های امروزه
۲-۲-۳ مدل‌‌‌های توانمندسازی
۲-۲-۴ توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی
۲ -۲-۵ عوامل موثر بر توانمندسازی
۲-۲-۶ رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی
۲-۲-۷اصول توانمندسازی
۲ -۲-۸ آموزش توانمندسازی
۲-۲-۸- ۱ انواع آموزش
۲-۸-۲- ۲ اهداف آموزش
۲-۲-۸-۳ ساختار آموزش در توانمند‌سازی
۲ -۲-۹ مولفه‌های نگرشها
۲-۲-۹-۱ ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش
۲-۲-۹-۲ انواع نگرش

از عوامل مهم بقا و حیات سازمان‌ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می‌باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می‌آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی،غنی‌سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می‌باشد.


پایان نامه بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی