جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات


اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی
تعریف سلامت و بیماری
عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها
عوامل موثر در پیدایش بیماریها
شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 
مهمترین شاخصهای بهداشتی
تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی
شاخص سولیوان
ویژگی های کیفیت زندگی
عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس
سازمانهای بهداشت بین المللی
یونیسف (UNICEF)
سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)
صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)
سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه
مشکلات بهداشت و درمان
مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران
مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن
سطوح مراقبت بهداشتی
PHC